Uwarunkowania prawne ciążące na przedsiębiorcach świadczących usługi hotelarskie

Uwarunkowania prawne ciążące na przedsiębiorcach świadczących usługi hotelarskie
Stan prawny na dzień 01.01.2016


Szanowni Przedsiębiorcy świadczący lub zamierzający świadczyć usługi hotelarskie na terenie miasta Chorzów.
Usługi hotelarskie, a więc „(...) krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie, w obrębie obiektu, usług z tym związanych” powinny być świadczone w sposób zapewniający bezpieczeństwo i komfort klientom z nich korzystającym.
Przed rozpoczęciem świadczenia usług hotelarskich na terenie miasta Chorzów:
1)    w obiekcie hotelarskim rodzaju pole biwakowe – przedsiębiorca jest zobowiązany uzyskać zaszeregowanie tego obiektu i wpis do ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta Chorzów;
2)    w obiekcie hotelarskim rodzaju: hotel, motel, pensjonat, kemping (camping), dom wczasowy, schronisko młodzieżowe, schronisko – przedsiębiorca jest zobowiązany uzyskać zaszeregowanie tego obiektu do odpowiedniego rodzaju i nadaniu kategorii jak również wpis do ewidencji prowadzonej przez Marszałka Województwa Śląskiego;
3)    w innym obiekcie, w którym są świadczone usługi hotelarskie – przedsiębiorca jest zobowiązany zgłosić ten obiekt do ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta Chorzów. Przedsiębiorca świadczący usługi hotelarskie w obiektach wymienionych wyżej ma obowiązek informowania właściwego organu o okolicznościach powodujących zmianę rodzaju lub kategorii obiektu hotelarskiego oraz o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich.
Usługi hotelarskie mogą być świadczone w obiektach hotelarskich, które spełniają wymagania co do wielkości obiektu, jego wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług, ustalone dla rodzaju i kategorii, do których obiekt został zaszeregowany, wymagania sanitarne, przeciwpożarowe, budowlane. W innych obiektach – jeżeli obiekty te spełniają minimalne wymagania co do wyposażenia, jak również wymagania sanitarne, przeciwpożarowe i budowlane.
Prezydent Miasta Chorzów ma prawo kontrolować, w zakresie swojej właściwości miejscowej, przestrzeganie wymagań, określonych wyżej w stosunku do wszystkich obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie. Jeżeli obiekt, pozostający poza ewidencją organu dokonującego kontroli, nie spełnia wymagań przewidzianych dla rodzaju i kategorii, do których został zaszeregowany tut. organ kontrolujący zawiadamia organ prowadzący ewidencję obiektu.
Prowadzenie działalności w zakresie świadczenia usług hotelarskich niezgodnie z przepisami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 196 jednolity tekst z późn. zm.) i w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2006 r. nr 22, poz. 169 jednolity tekst) oraz rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki z dnia 29 września 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie obiektów i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1626) – obowiązujące od 16 kwietnia 2016 r. – obwarowane jest sankcjami wynikającymi z Kodeku wykroczeń w art. 601 § 4.
"§ 4. Kto:  (...)
2) świadcząc usługi hotelarskie używa nazw rodzajowych lub określenia kategorii obiektów hotelarskich bez decyzji lub niezgodnie z decyzją,
3) wbrew obowiązkowi świadczy usługi hotelarskie w obiekcie niezgłoszonym do ewidencji,
4) świadczy usługi hotelarskie wbrew decyzji nakazującej wstrzymanie ich świadczenia  podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny."
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących przedstawionej wyżej tematyki proszę kontaktować się z Wydziałem Spraw Obywatelskich – Referat Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta Chorzów, pok. 2 tel. 32 241 46 29 lub 32 416 50 00  wew. 494.