Adaptacja w śladzie po zlikwidowanym torowisku jednostronnego ciągu rowerowo – pieszego wzdłuż ul. Siemianowickiej w Chorzowie


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekty realizowane przez Miasto Chorzów współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Nazwa projektu: „Adaptacja w śladzie po zlikwidowanym torowisku jednostronnego ciągu rowerowo – pieszego wzdłuż ul. Siemianowickiej w Chorzowie”

Beneficjent: Miasto Chorzów

Wartość projektu: 1.097.172,73 zł

Wartość dofinansowania: 932.596,82 zł (dofinansowanie przyznane na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 1013/141/IV/2012 z dnia 12.04.2012r.

Priorytet III „Turystyka”, Poddziałanie 3.2.2 „Infrastruktura okołoturystyczna/podmioty publiczne”

Termin realizacji: 2011 – 2012r.

Opis projektu: Przedmiotem projektu jest budowa nowego ciągu rowerowo – pieszego, łączącego śródmieście Miasta Chorzów z WPKiW. Inwestycja zostanie wykonana w śladzie dawnego torowiska, po zlikwidowanej linii tramwaju nr 12, biegnącego wzdłuż ulicy Siemianowickiej. Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na odcinku od ulicy Karolinki do granicy Miasta Katowice. Długość projektowanego ciągu rowerowo – pieszego wynosić będzie 1.940 m, szerokość 2,5 m. Będzie on oddzielony od jezdni ulicy Siemianowickiej pasem zieleni o szerokości 0,5 m. Realizacja przedsięwzięcia pozwoli na atrakcyjne zagospodarowanie cennych przestrzeni miejskich, obecnie niewykorzystanych i zaniedbanych, zlokalizowanych
w bliskim sąsiedztwie jednej z bardziej uczęszczanych ulic miasta. Powstanie nowego ciągu pieszo rowerowego przyczyni się m.in. do: podniesienia atrakcyjności Chorzowa, zwiększenia bezpieczeństwa (szczególnie pieszych i rowerzystów), poprawy wizerunku miasta zarówno w oczach mieszkańców, jak i osób odwiedzających, powiększenia istniejącej sieci ścieżek rowerowych (poprawa skomunikowania i dostępności do terenów WPKiW od strony północnej Chorzowa oraz od strony miast sąsiednich: Siemianowic Śląskich i Katowic), promocji aktywnego stylu życia, kształtowania proekologicznych zachowań społeczeństwa (rower jako środek lokomocji i rekreacji, a także element promocji turystyki w mieście).

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013


Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo-silesia-region.pl

Menu