eChorzów – internetowa platforma usług publicznych


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Nazwa projektu: „eChorzów – internetowa platforma usług publicznych”
Beneficjent: Miasto Chorzów
Wartość projektu: 448.301,80 zł
Wartość dofinansowania: 381.056,53 zł
Priorytet II „Społeczeństwo informacyjne”, Działanie 2.2 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”
Termin realizacji: 2009 – 2013r.

Opis projektu: Realizacja projektu polega na zakupie i wdrożeniu nowoczesnej platformy internetowej, dającej interesantom możliwość szybkiego dostępu do obszernego katalogu usług publicznych i informacji on – line, oferowanych przez administrację samorządową Chorzowa. Wdrożenie przedsięwzięcia wpłynie pozytywnie na podniesienie efektywności pracy lokalnej administracji samorządowej poprzez: zwiększenie wykorzystania przez społeczność lokalną nowoczesnych technologii ITC, podniesienie jakości usług publicznych, usprawnienie procedur administracyjnych, standaryzację usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną), skrócenie czasu obsługi interesantów w urzędzie, obniżenie kosztów świadczenia usług publicznych, usprawnienie przepływu informacji do mieszkańców, przedsiębiorców, instytucji, stowarzyszeń, inwestorów, stworzenie możliwości załatwiania wielu spraw pomiędzy ww. podmiotami, a urzędem drogą elektroniczną (możliwość składania wniosków o wydanie dokumentów lub załatwienia spraw administracyjnych za pośrednictwem Internetu).
Nowoczesna platforma będzie zintegrowana z portalem e-usług publicznych SEKAP oraz ePUAP, a także będzie współpracować z BIP i elektronicznym systemem obiegu dokumentów SODIS.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013znajdują się na stronie www.rpo-silesia-region.pl

Menu