Konferencja międzynarodowa sieci miast partnerskich w Iserlohn

W dniach 10-12 grudnia 2007 roku delegacja miasta Chorzów wzięła udział w międzynarodowej konferencji „Od wzajemnego zrozumienia do wspólnej pracy nad projektem”, która odbyła się mieście partnerskim Chorzowa – Iserlohn. W konferencji uczestniczyło 15 miast partnerskich Chorzowa i Iserlohn.
Pomysł konferencji zrodził się w czasie rozmów pracowników urzędów miast Chorzów i Iserlohn dotyczących możliwości wspólnego ubiegania się o środki z Unii Europejskiej w zakresie takich programów jak Młodzież czy Kultura. Podstawowym problemem w przypadku wnioskowania o środki UE jest wymagana wysokość budżetu imprezy, a co za tym idzie wielkość przedsięwzięcia. Pomysł budowy sieci miast partnerskich zakłada budowanie wspólnych projektów przez więcej niż 2 miasta w różnych dziedzinach. Aby nadać konferencji możliwie jak najbardziej roboczy charakter oprócz prezentacji miast dokonanej przez przedstawicieli organizatorzy zaproponowali udział w 6 panelach dyskusyjnych zgodnie z tematyką będącą przedmiotem zainteresowania miast uczestniczących.
INTERREG IV – możliwości korzystania przez miasta z programu INTERREG IV, przykłady dobrej praktyki. Program „Młodzież w akcji” - przykłady zrealizowanych projektów, możliwości aplikowania w programie w ramach różnych działań. Program KULTURA 2007 – zmiany w programie w stosunku do poprzedniej edycji, kwalifikowalność projektów, analiza konkretnych propozycji uczestników, omówienie czynnika innowacyjności. Współpraca w ramach działań socjalnych i obywatelskich – przedstawienie możliwych działań w zakresie zapobiegania dyskryminacji, możliwości aplikowania przez miasta i organizacje pozarządowe.
Miasta partnerskie: kontakty gospodarcze – trudności w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych przy pomocy partnerstwa miast, analiza roli miast jako pośrednika w obiegu informacji o biznesie.
Kształcenie ustawiczne – możliwości aplikowania w zakresie programu, przykłady dobrej praktyki.

Miasto Chorzów reprezentowane było na konferencji przez delegację w składzie:

  • Stefan Sierotnik - radny Rady Miasta Chorzów, przewodniczący Komisji Rodziny i Pomocy Spolecznej
  • Renata Słomczyńska - radna Rady Miasta Chorzów, członek Komisji Rodziny i Pomocy Spolecznej
  • Joanna Bzduch - pracownik Wydziału Działalności Gospodarczej
  • Paweł Wuttke - koordynator współpracy międzynarodowej
  • Sylwester Paprocki – przedstawiciel Miejskiego Domu Kultury „Batory”

Członkowie delegacji aktywnie uczestniczyli we wszystkich dyskusjach panelowych – ich wynikiem będą starania o realizację wspólnych projektów z innymi miastami głównie w dziedzinie kultury i działalności gospodarczej. Konferencja była doskonałą okazją do spotkania z ekspertami dokonującymi w swojej pracy ewaluacji projektów aplikujących do programów UE. Cennym bezpośrednim efektem konferencji będzie stworzenie bazy danych kontaktowych miast uczestników oraz dostęp do materiałów pokonferencyjnych.
Pobyt delegacji w Iserlohn był jednocześnie okazją do omówienia harmonogramu współpracy między naszymi miastami na rok 2008. Planowana jest realizacja 15 wspólnych przedsięwzięć w zakresie kultury, sportu oraz wizyt studyjnych, w których udział weźmie ponad 100 bezpośrednich beneficjentów.

Informacje na temat konferencji znaleźć można również na stronie internetowej: www.town-twinning-conference.eu