raport 2017-03-02

I. DANE STATYSTYCZNE

1. Działania Policji:
a) Udział w bójce
b) Pobicia
c) Zgwałcenia
d) Rozboje 2
e) Kradzieże
f) Kradzieże z włamaniem
g) Przestępstwa związane z obrotem narkotykami
h) Wypadki drogowe, w których: 1
- osób poniosło śmierć
- osób zostało rannych 1
i) Osób zatrzymanych: 1
- nietrzeźwych kierujących
- sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym 1
j) Zabezpieczonych niewypałów, niewybuchów, ładunków wybuchowych
k) Odebranych zgłoszeń o podłożeniu ładunków wybuchowych
l) Masowe zakłócenia porządku publicznego (nielegalne demonstracje, zamieszki)
m) Interwencje dotyczące osób bezdomnych
n) Inne zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo publiczne
2. Działania Straży Miejskiej:
a) Zakwalifikowano wykroczenia: 19
b)
- przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu 3
- przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia
- przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji 6
- przeciwko osobie 4
- przeciwko zdrowiu 1
- przeciwko mieniu 4
- przeciwko interesom konsumentów
- przeciwko obyczajowości publicznej
- przeciwko urządzeniom użytku publicznego
- przeciwko obowiązkowi ewidencji
- określone w ustawie o wych. w trzeźwości i przeciwdział. alkohol. 1
- określone w aktach prawa miejscowego.
c) Przestępstwa:
d) Zdarzenia pozostałe: 7
- awarie lub uszkodzenia urządzeń użyteczności publicznej. 2
- interwencje dotyczące osób bezdomnych
- interwencje porządkowe w mieście 3
- odłów zwierząt;
- pożar, zabezpieczenie lub przyjęcie terenu do dozorowania
- interwencje wobec nietrzeźwych. lub wymagających pomocy lek. 2
- akcja zima
- interwencje pozostałe .

3. Działania Państwowej Straży Pożarnej
a) Pożarów: 0
Wartość w tys. zł 0
b) Miejscowych zagrożeń: 1
Wartość w tys. zł:0
c) Fałszywych alarmów: 1
d) Ogółem zdarzeń: 2
Wartość w tys. zł 0

4. Działania Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego:

a) Liczba przyjętych zgłoszeń: 2
w tym:
- Awarie i uszkodzenia infrastruktury w mieście:
Budowlanej:
Technicznej:
Drogowej i komunikacyjnej
- Działanie w ramach Akcji Zima
- Odłów dzikich zwierząt
- Poważne wypadki, katastrofy komunikacyjne
- Zagrożenia pożarowe
- Wykroczenia:
- Przestępstwa
- Inne zagrożenia 2

II. SYTUACJA W POSZCZEGÓLNYCH RODZAJACH ZAGROŻEŃ

1. Awarie urządzeń lub instalacji technologicznych w zakładach pracy
Nie wystąpiły.

2 .Poważne wypadki , katastrofy komunikacyjne.
Nie wystąpiły

3. Awarie urządzeń i instalacji.
Nie wystąpiły.

4. Niekorzystne warunki meteorologiczne
Nie wystąpiły.

5. Awarie budowlane
Nie wystąpiły.

6. Zagrożenie pożarowe.
Pożar wersalki w mieszkaniu przy ul.3-Maja 41

7. Zagrożenia epidemiologiczne.
Nie wystąpiły.

8. Zakłócenia porządku publicznego
Nie wystąpiły.

9. Terroryzm.
Nie wystąpiły.

10. Inne zagrożenia .
Nie wystąpiły.

Opracowała:
Służba Dyżurna MCZK