Biuletyn Informacyjny UM Chorzów nr 846
2012-11-29

RADA MIASTA

TERMINY POSIEDZEŃ KOMISJI RADY MIASTA
29.11 - 06.12.2012
(pok. 201)

4 grudnia
godz. 7.30 - Komisja Rewizyjna

5 grudnia
godz. 15.00 Komisja Rodziny i Pomocy Społecznej
godz. 16.00 Komisja Gospodarki i Rozwoju Miasta

DYŻUR RADNEGO
22.11. (czwartek) w godz. 13.00-16.00, pok. 201
dyżur pełnić będzie radny Renata Słomczyńska.

XXIII SESJA RADY MIASTA CHORZÓW
29 listopada odbyło się XXIII posiedzenie Rady Miasta Chorzów. Podczas sesji radni przyjęli projekty uchwał w sprawie:
• o zmianie uchwały Nr XVI/238/11 Rady Miasta Chorzów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie uchwały budżetowej miasta Chorzów na rok 2012.
• o zmianie uchwały Nr XVI/239/11 Rady Miasta Chorzów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chorzów na lata 2012 – 2046.
• w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków kartą płatniczą.
• w sprawie Programu współpracy na 2013 rok Miasta Chorzów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
• o zmianie uchwały Nr XIX/300/12 Rady Miasta Chorzów z dnia z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2012 r., zmienionej uchwałą Nr XXVI/437/12 Rady Miasta Chorzów z dnia 27 września 2012 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2012 r.
• w sprawie zmiany uchwały Nr X/151/11 Rady Miasta Chorzów z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie.
• w sprawie zmiany uchwały Nr XV/216/11 Rady Miasta Chorzów z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr Edwarda Hankego w Chorzowie.
• w sprawie podziału Miasta Chorzów na stałe obwody głosowania.
• w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Chorzów Nr XXVII/458/12 z dnia 25 października 2012 r. dotyczącej przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na restauracji elementów łuku kamiennego bramy głównej Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w tym: figury lwa oraz rekonstrukcji kartusza herbowego Donnersmarcków.
• w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Chorzów Nr XX/330/12 z dnia 26 kwietnia 2012 r. dotyczącej przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na remoncie konserwatorskim elewacji frontowej od strony północnej budynku dawnej Szkoły Ewangelickiej, przy ul. św. Piotra 9 w Chorzowie.
• o zmianie uchwały Rady Miasta Nr XX/345/12 z dnia 26 kwietnia 2012 r. dotyczącej przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na remoncie konserwatorskim dachu kościoła pw. św. Marii Magdaleny przy ul. Bożogrobców 31 w Chorzowie.
• o zmianie uchwały Nr XXV/156/91 Rady Miasta Chorzów z dnia 19.06.1991 r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi znajdującymi się w budynkach będących własnością lub w zarządzie miasta.
• o zmianie uchwały Nr XXVII/457/12 Rady Miasta Chorzów z dnia 25 października 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Chorzów.
• w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na własność Miasta Chorzów nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Chorzowie przy ul. Kalusa - ulicy Bożogrobców.
• w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Maciejkowickiej.
• w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, położonych w Chorzowie przy ul. Siemianowickiej.
• w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy ulicy Maciejkowickiej i ul. Karola Adamieckiego.
• w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Miasta Chorzów od osoby fizycznej prawa własności garażu oraz związanego z nim udziału wynoszącego 1/2 części
w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej
w Chorzowie przy ul. Maciejkowickiej.
• w sprawie wyrażenia apelu do Prezesa Rady Ministrów o zabezpieczenie w budżecie państwa na 2013 rok środków finansowych na wsparcie gmin w zakresie prowadzenia przedszkoli od stycznia 2013 roku.

Prezydenta Miasta podczas obrad Rady Miasta złożył informację o podjętych działaniach w okresie między sesjami.
W okresie od 26.10.2012 do 28.11.2012r. Prezydent Miasta przyjął 21 projekty uchwał i wydał 21 zarządzeń, m.in.:
- w sprawie zmiany zarządzenia Nr OR.76.2011 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 28 kwietnia 2011 r. dot. powołania Komisji egzaminacyjnej sprawdzającej znajomość zagadnień w zakresie transportu drogowego taksówką
- w sprawie przygotowania i przeprowadzenia miejskiego ćwiczenia obronnego
- w sprawie ustalenia zasad użytkowania samochodów służbowych w Urzędzie Miasta Chorzów
- w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy ul. Powstańców
- o zmianie Zarządzenia Nr OR.109.2011 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 8 lipca 2011 r. w sprawie zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu wydatków oraz rozliczania płatności dokonywanych przy ich wykorzystaniu
- w sprawie powołania Komisji Nagród Prezydenta Miasta Chorzów za szczególne osiągnięcia w realizacji polityki społecznej Chorzowa w roku 2012.
- w sprawie opiniowania wniosków o przyznanie medalu za osiągnięcia w dziedzinie społecznej w 2012 roku
- o zmianie Zarządzenia Nr OR/81/2011 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do spraw nieruchomości stanowiących własność Miasta Chorzów
- o zmianie Zarządzenia Nr OR/82/2011 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do spraw nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa
- o zmianie Zarządzenia Nr OR.54.2012 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Chorzów
- o zmianie Zarządzenia Nr OR/202/2011 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 23 grudnia 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia postępowania o udzielenie zamówień publicznych
- w sprawie ustalenia czasu pracy Urzędu Miasta Chorzów w dniu 24 grudnia 2012 roku
- w sprawie zmiany składu osobowego Komisji ds. opiniowania wniosków dotyczących przyznawania "Medalu za osiągnięcia w dziedzinie sportu, turystyki i rekracji"
- w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Chorzów, położonych w Chorzowie przy ul. Łagiewnickiej i ul. Rodziny Oswaldów, na rzecz TAURON Ciepło S.A. z siedzibą w Katowicach
- w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Chorzów, położonej w Chorzowie przy pl. św. Jana, na rzecz Górnośląskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu
- o zmianie Zarządzenia Nr OR.183.2012 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 27 września 2012 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.155.2012 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji inwentaryzacji oraz zakresu odpowiedzialności pracowników Urzędu Miasta Chorzów w zakresie inwentaryzacji
- w sprawie powołania, organizacji i trybu pracy Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
- o zmianie Zarządzenia Nr OR/27/10 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych urzędniczych, w Urzędzie Miasta Chorzów oraz niektórych kierowników jednostek organizacyjnych gminy
- w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej ds. brakowania dokumentacji zlikwidowanych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, w których Miasto Chorzów było udziałowcem i wygaszonych administracyjnych tytułów wykonawczych, których termin przechowywania w archiwum opłynął

Rozstrzygnął postępowania o udzielenia zamówienia publicznego m.in. na:
- Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy parteru budynku Urzędu Miasta Chorzów na salę operacyjną obsługi mieszkańców - uwzględniając rozwiązania zawarte w koncepcji MARBO - wariant I , wygrała Pani Magdalena Szyszkowska-Kucia działająca pod firmą „SQUARE” Pracownia Architektoniczna z Chorzowa za cenę 27 078,45 zł
- Budowę siłowni zewnętrznej przy ul. Floriańskiej w Chorzowie wygrał Pan Kazimierz Chęć PPHU CHEC z Rudy Śląskiej za kwotę 156 880,58 zł
- Wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości Skarbu Państwa dla potrzeb aktualizacji opłaty z tytułu użytkowania wieczystego - w użytkowaniu wieczystym Alstom Konstal S.A. wygrał Pan Jan Dziemba prowadzący firmę Biuro Geodezyjne „GRADUS 1” ,z Chorzowa za kwotę 3 444 zł
- Zakup i dostawa oleju opałowego w ilości około 195 m3 do trzech kotłowni olejowych znajdujących się w Chorzowie, w Zespole Szkół Sportowych Nr 2, Akademickim Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2, Ośrodku Pomocy Osobom Uzależnionym i ich Rodzinom w okresie od 01. 11. 2012 r. do 30.05.2015 roku na korzyść Zakładu Usługowo-Hanlowego „Mixpol” z Łodygowic za kwotę 759 961,80 zł
- Modernizację terenu ogrodu przedszkola Nr 18 wraz z infrastrukturą przy ul. Gałeczki 17 na korzyść Zakładu Zieleni i Rekultywacji Agnieszka Łempińska, Zdzisław Łempiński z Świętochłowic za kwotę 493 650,28zł
- Palenie w koksiakach, odśnieżanie chodników i placów oraz awaryjny wywóz śniegu z Miasta Chorzowa na korzyść firmy REM – DRÓG sp. z o.o. z Chorzowa za kwotę 202 228 zł
- Wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości położonych na terenie miasta Chorzów dla potrzeb naliczenia opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, spowodowanej zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości przy ul. Piotra 14 oraz przy ul. Skladowej 32na korzyść PPUH "INWESTPROJEKT" Sp. z o.o. z Katowic za kwotę 1 227,54 zł
- Modernizację nawierzchni alejek w Parku Redena na korzyść Zakładu Robót Komunalnych "BUD-KOM" s. c. z Czeladzi za kwotę 225 048,13 zł
- Przebudowę ogrodzenia w Szkole Podstawowej nr 1 w Chorzowie na korzyść PPHU "Biegańscy" Spółka Jawna z Rudy Śląskiej za kwotę
49 980,83 zł
- Dostawę sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta Chorzów na korzyść firmy iT-Com A. Zięć, D. Pradelok, E. Sadowski spółka jawna z Chorzowa za kwotę 72 734,82 zł
- Wykonanie 14 operatów szacunkowych nieruchomości Skarbu Państwa dla potrzeb ustalenia opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na korzyść Pana Jana Dziemba prowadzącego Biuro Geodezyjne „GRADUS 1” z Chorzowa za kwotę
1 635,90 zł
- Wykonanie 13 operatów szacunkowych nieruchomości Skarbu Państwa dla potrzeb aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego na korzyść firma INWESTPROJEKT sp. z o.o. z Katowic za kwotę 2 450,16 zł
- Dostawę i montaż mebli biurowych oraz regałów archiwalnych do Urzędu Miasta Chorzów na korzyść firmy DEK-ALL Meble Biurowe z Katowic za kwotę 76 633,92 zł
- Selektywną zbiórkę odpadów komunalnych typu PET w systemie pojemnikowym na terenie miasta Chorzów o okresie od 1 grudnia 2012 do 31 czerwca 2013 wygrało Przedsiębiorstwo Techniki Sanitarnej ALBA Sp. z o. o., z Chorzowa za kwotę 32 985,72 zł
- Świąteczne oświetlenie Miasta Chorzowa na korzyść Zakładu Instalacji Elektrycznych "ZREP"z Bytomia, za kwotę 245 224,52zł
- Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych w ilości nie przekraczającej 40 000 sztuk dla Urzędu Miasta Chorzów Wydział Spraw Obywatelskich – Referat Komunikacji w latach 2013 – 2015 oraz odbiór, kasacja i utylizacja tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku w tym okresie na korzyść P.P.H.U. MINI-MAXI z Piekar Śl. za kwotę 226 320 zł

Inne sprawy:
- W dniu 16 października 2012r. został przeprowadzony I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Chorzowie przy ulicy Działkowej o powierzchni 3.271m2
Cena wywoławcza nieruchomości – 720.000zł netto
Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu wynosi 727.200 zł netto.
Osobą ustaloną jako nabywca przedmiotowej nieruchomości zostało TEL – MET Sp. z o. o., z siedzibą w Katowicach przy ul. Pukowca 15
- W dniu 30 października 2012r. został przeprowadzony I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Ignacego Paderewskiego o powierzchni 1.142 m2
Cena wywoławcza nieruchomości – 228.400,00 zł netto + 23% podatku VAT.
Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu wynosi 283 761 zł brutto
- W dniu 30 października 2012r. został przeprowadzony I przetarg na sprzedaż nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Ignacego Paderewskiego o powierzchni 627 m2,
Cena wywoławcza nieruchomości – 125.400,00 zł netto + 23% podatku VAT.
Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu wynosi 252.150 zł brutto


ODBYŁO SIĘ

Prezydent spotkał się z kibicami Ruchu
W środę wieczorem zakończyło się spotkanie prezydenta Chorzowa z kibicami i władzami Ruchu Chorzów. Kibicom przedstawione zostały trzy koncepcje przebudowy stadionu przy ulicy Cichej. Pierwsza zakłada powstanie samego stadionu bez zaplecza. Druga - przy Cichej miałby zostać wybudowany nowoczesny obiekt z niewielką galerią handlową na terenie należącym do miasta (płyta główna boiska przeniesiona zostałaby na boisko treningowe). Trzecie rozwiązanie to arena piłkarska wraz z obszernym centrum handlowym. Jednak, aby móc zrealizować tę koncepcję miasto musiałoby odkupić od Huty Batory "odmętarnię" - poprzemysłowy obszar przylegający do stadionu. Teraz następny krokiem będzie opracowanie przez firmę doradczą PWC najbardziej optymalnego rozwiązania organizacyjno-finansowego - takiego, które w obecnej sytuacji ekonomicznej będzie najbardziej opłacalne. Pozwoli na ustalenie kryteriów, jakie powinien spełniać nowy stadion. Prace nad takim modelem finansowym mają potrwać do końca stycznia. Potem rozpisany zostanie przetarg na projekt.
Więcej na stronie Urzędu Miasta:
http://www.chorzow.eu/aktualnosci/947-prezydent-spotkal-sie-z-kibicami-i-wladzami-ruchu.html 

Nowe boisko i plac zabaw dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 32
27 listopada otwarto nowy plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 32 im. ks. Józefa Czempiela w Chorzowie. Wstęgę uroczyście przecięli Dyrektor Szkoły pani Elżbieta Sękowska i Prezydent Chorzowa Andrzej Kotala. Plac posiada nawierzchnię syntetyczną i wyposażony został w zestawy zręcznościowe. To nie jedyny nowy element, który miasto wybudowało przy szkole. Uczniowie podstawówki korzystać będą mogli również z nowo powstałego mini boiska do koszykówki z nawierzchnią syntetyczną i piłkochwytami. Na terenie placu zabaw posadzono trawę i drzewa. Wytyczone zostały nowe klinkierowe chodniki. Plac wzbogacił się również o nowe kwietniki, a na sąsiadującej ścianie powstaje mural inspirowany pracami plastycznymi uczniów. Na terenie szkoły w ramach inwestycji m.in. przebudowano wsypy piwniczne i cokół elewacji budynku, zabudowane zostały także kontenery na śmieci, przebudowano kanalizację deszczową, a teren boiska i placu zabaw zyskał nowe oświetlenie. Koszt inwestycji to 750 tys. zł.


ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ

30 listopada - BCC dzieciom
Tegoroczna, dziewiąta edycja tego projektu, organizowanego przez Katowicką Lożę Business Centre Club, odbędzie się 30 listopada br. w Hali Expo Silesia w Sosnowcu. BCC Dzieciom to spotkanie mikołajkowe dla dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych i świetlic środowiskowych z terenu województwa śląskiego. Lokalnym koordynatorem tego przedsięwzięcia na terenie Chorzowa jest Towarzystwo Ochrony Praw i Godności Dziecka WYSPA reprezentowana przez pana Stefana Sierotnika.

2 grudnia - II Parafialny Kiermasz Adwentowy
Parafia Ewangelicko – Augsburska w Chorzowie serdecznie zaprasza na II Parafialny Kiermasz Adwentowy, który odbędzie się w 1. Niedzielę Adwentu, 2 grudnia w godz. 10.00-17.00 w kościele im. ks. M. Lutra i ogrodzie przy kościele przy ul. Powstańców 13. Podczas kiermaszu można będzie kupić między innymi: wieńce adwentowe, ozdoby i kartki świąteczne, literaturę oraz płyty, ciasta i ciasteczka, coś bardziej konkretnego (m.in. potrawy z grilla), gorącą kawę, herbatę i różnego rodzaju adwentowe napoje. Odbędzie się również degustacja wędlin firmy Bielesz. W czasie trwania kiermaszu odbędzie się kwesta na paczki dla dzieci, a do kościoła zapraszamy na koncerty.
Więcej na stronie Urzędu Miasta:
http://www.chorzow.eu/aktualnosci/905-ii-parafialny-kiermasz-adwentowy-212.html

2 i 16 grudnia - X Jarmark Rzeczy
Zapraszamy do Miejskiego Domu Kultury "Batory" przy ul. S. Batorego 6 na X - jubileuszowy Jarmark Rzeczy Ładnych. 2 i 16 grudnia w godz. 10:00 - 17:00 jak co roku jarmark stanie się okazją do spotkania twórców ogólnie pojętego rękodzieła oraz odbiorców poszukujących niepowtarzalnych ozdób oraz umożliwić twórcom nie tylko sprzedaż ręcznie wykonanych prac.

3 – 7 grudnia - 24. Peneplena Travel Festival – VI Chorzowski Tydzień Podróży
Zapraszamy na 24. Peneplena Travel Festival – VI Chorzowski Tydzień Podróży. 3 – 7 grudnia w Akademickim Zespole Szkół Ogólnokształcących i Chorzowskim Centrum Kultury odbędą się spotkania ze znanymi podróżnikami, którzy słuchaczom opowiedzą o tym co zobaczyli podczas wypraw organizowanych do dalekich zakątków Afryki, Azji i Indii. Podczas festiwalu spróbować można będzie potraw przygotowanych przez uczniów i rodziców – obcokrajowców pochodzących z Afganistanu, Algierii, Iranu, Ukrainy i Wietnamu. W programie znalazły się również projekcje filmów, wystawa i konkurs fotograficzny. Patronat naukowy nad festiwalem objęło Polskie Towarzystwo Geograficzne. Honorowymi patronami wydarzenia są Prezydent Miasta Chorzów i J.M. Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Więcej na stronie Urzędu Miasta:
http://www.chorzow.eu/aktualnosci/949-24-peneplena-travel-festival-vi-chorzowski-tydzien-podrozy-3712.html

3 grudnia - "Marcin Białas – Grafika" - wernisaż wystawy w Galerii MM
Miejska Galeria Sztuki MM przy ul. Sienkiewicza 3 w Chorzowie zaprasza w dniach od 3-21 grudnia na ostatnią już w tym roku ekspozycję : Marcin Białas – Grafika.
Urodzony w 1977 roku w Zawierciu. Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, Katedrze Grafiki Warsztatowej. Dyplom nagrodzony medalem zrealizował w Pracowni Wklęsłodruku profesora Jana Szmatlocha w 2004 roku. Wtedy też rozpoczął prace pedagogiczną w macierzystej uczelni. W roku 2011 uzyskał tytuł doktora sztuki. Uprawia grafikę warsztatową (druk wklęsły) oraz rysunek. Doskonałe przygotowanie warsztatowe, wyniesione z katowickiej ASP, łączy z wrażliwością artystyczną i nieograniczoną wyobraźnią.
Akwaforty Marcina, potwierdzają jego talent rysownika, dowodzą artystycznej wrażliwości i oryginalnej osobowości.
Serdecznie zapraszamy, wernisaż wystawy 3 grudnia o godz. 17.00.

Do 11 grudnia - Trwa świąteczny konkurs dla dzieci
Zapraszamy dzieci do wzięcia udziału w świątecznym konkursie. Zadaniem uczestników będzie wykonanie ozdoby choinkowej z surowców wtórnych, czyli z odpadów. Termin zgłaszania prac: do 11 grudnia. Nagrodami w konkursie będą trzy podwójne zaproszenia na imprezy rodzinne odbywające się na terenie miasta. Ponadto wszystkie dostarczone ozdoby zostaną zawieszone na choince, która będzie ustawiona w holu Urzędu Miasta – na parterze.
Więcej na stronie Urzędu Miasta:
http://www.chorzow.eu/aktualnosci/935-trwa-swiateczny-konkurs-dla-dzieci-do-1112.html 

5 grudnia - Dzień Dawcy Szpiku w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
5 grudnia w godzinach od 9.00 do 16.00 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 1 na ul. Sportowej 23 w Chorzowie, odbędzie się Dzień Dawcy Szpiku Kostnego. Partnerem akcji jest Fundacja DKMS Polska, która odpowiada za rejestrację i prowadzenie bazy potencjalnych dawców.
Kto może zostać dawcą?. Dawcą może być każdy, ogólnie zdrowy człowiek między 18, a 55 rokiem życia, ważący minimum 51 kg. Jak zostać potencjalnym dawcą?. Ci z państwa, którzy się zdecydują ,będą mogli zarejestrować się w bazie dawców. Zabierze to jedynie kilka minut. Rejestracja polega na: - wypełnieniu formularza rejestracyjnego zawierającego podstawowe dane osobowe, -pobraniu patyczkiem (z policzka ) wymazu z jamy ustnej.
Więcej informacji na temat akcji można uzyskać pod numerem telefonu 32 2410-216 bądź mailowo zstio1ch@wp.pl z dopiskiem Dawca.

6 grudnia - Święty Mikołaj na lodowisku
6 grudnia o godz. 16.30 wszystkie dzieci wraz z rodzicami zapraszamy na spotkanie z "Świętym Mikołajem", które odbędzie się na lodowisku przy ul. Katowickiej (obok Centrum Handlowego AKS). Jak co roku, Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu przygotował szereg atrakcji dla najmłodszych. Będzie słodko, śpiewająco i bardzo wesoło. Św. Mikołaj przybędzie na lodowisko w sposób zupełnie magiczny, później rozdawać będzie prezenty, a na koniec dzieci i młodzież będą mogły skorzystać z darmowej ślizgawki.
Rodzice zainteresowani „kontaktem z Świętym Mikołajem” mogą zgłaszać się do Działu Organizacji Imprez MORiS pod nr tel. 32 241 1111, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00.

7 grudnia - XVIII Międzynarodowy turniej wspinania przy użyciu drabiny hakowej
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Chorzowie zaprasza 7 grudnia na XVIII Międzynarodowy Turniej Wspinania przy Użyciu Drabiny Hakowej o Pucha Prezydenta Miasta Chorzów.

Do 8 grudnia - Podaruj szlachetną paczkę
W Polsce tysiące rodzin żyje w biedzie. Możesz wybrać jedną z nich i przygotować konkretną pomoc. Teraz Ty możesz zostać bohaterem i zmieniać świat na lepsze.
Od 17 listopada przez 3 tygodnie każdy będzie mógł wybrać jedną z nich i specjalnie dla jej członków przygotować wyjątkową paczkę. SZLACHETNA PACZKA pomocą obejmie około 12 tys. rodzin, czyli ponad 50 tys. osób w trudnej sytuacji materialnej.
W Chorzowie akcja SZLACHETNA PACZKA odbywa się po raz trzeci. Honorowym jej patronem jest prezydent Andrzej Kotala. W ciągu dwóch poprzednich lat wolontariusze doręczyli paczki blisko 60 rodzinom, które potrzebowały pomocy. W tym roku chorzowscy SuperW chcą dotrzeć z paczką do 41 rodzin z naszego miasta. W ciągu tygodnia od otwarcia bazy znalazło się dla nich już 23 Darczyńców – ale to ciągle mało! Nadal można zostać bohaterem wybierając jedną spośród 18 rodzin czekających na pomoc.
Szczegóły na www.szlachetnapaczka.pl i stronie Urzędu Miasta:
http://www.chorzow.eu/aktualnosci/937-zostan-szlachetnym-bohaterem-do-812.html

12 grudnia – „Ostatni taki dzień 12.12.12.” - Krajowa Wystawa Filatelistyczna
"Ostatni taki dzień 12.12.12" to tytuł krajowej wystawy filatelistycznej, która odbędzie się w Chorzowie. Tytuł nieprzypadkowy, bowiem taka data, w której występuje 3 razy liczba 12 w tym wieku już się nie zdarzy. Swoje zbiory zaprezentuje ponad 50 wystawców z Polski, ale też Ukrainy i Czech - łącznie kilka tysięcy znaczków, listów, kartek, piór i monet. Na uwagę z pewnością zasługiwać będzie pokaźna kolekcja tzw. całostek, za które jej właściciel pan Marian Broniec zdobył złote medale podczas wystaw filatelistycznych w Japonii oraz Indonezji. Całostki to nie znaczki, lecz kartki korespondencyjne z wydrukowanym znaczkiem. Te na ekspozycji pochodzą z XIX wieku. Na wystawie będzie można zobaczyć też listy z lakowymi pieczęciami z czasów Księstwa Warszawskiego.
Więcej na stronie Urzędu Miasta:
http://www.chorzow.eu/aktualnosci/912-ostatni-taki-dzien-krajowa-wystawa-filatelistyczna-1212.html

21 grudnia - Dwa lodowiska w Chorzowie
Aż dwa lodowiska będą dostępne dla mieszkańców w tym roku w Chorzowie. 21 grudnia o godz. 16.30 zapraszamy na oficjalne otwarcie lodowiska powstałego w kompleksie boisk "Orlik" przy ul. 3 Maja, przy Szkole Podstawowej nr 15. Nowe lodowisko stanie na tartanowym boisku obok sztucznej trawy. Podobnie jak na lodowisku przy ul. Katowickiej, do dyspozycji klientów będzie wypożyczalnia, szlifiernia, a tafla o wymiarach 17,5 na 30 metrów będzie oświetlona.
Lodowisko przy ul. Katowickiej będzie czynne od 3 grudnia. Trzy dni później - 6 grudnia, tradycyjnie na lodzie pojawi się niezwykły gość. Święty Mikołaj spotka się z dziećmi i wręczy im prezenty. Będą również darmowe ślizgawki i słodkie upominki.

Więcej informacji na www.moris.chorzow.pl 

Godziny otwarcia ślizgawek:

Lodowisko ul. Katowicka 6
niedziela – czwartek
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.30, 15.30, 16.30, 18.00, 19.00, 20.00

piątek – sobota
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.30, 15.30, 16.30, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00

Lodowisko „Biały Orlik” ul. 3 Maja 78
poniedziałek – niedziela
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.30, 15.30, 16.30, 18.00, 19.00

ceny biletów na obydwu obiektach:
ulgowy – 3 zł, normalny – 5 zł, wypożyczenie łyżew – 6 zł, szlifowanie – 4 zł


ZAPOWIEDZI KULTURALNE

Chorzowskie Centrum Kultury ul. Sienkiewicza 3
30.11 godz. 18.00 Śląska Orkiestra Kameralna – J.S. Bach III Koncert brandenburski G dur, A. Vivaldi Cztery Pory Roku op. 8

1.12 godz. 20.00 Spektakl Kwartet B. Schaeffera w ramach Chorzowskiej Akademii Teatralnej, występują: Andrzej Grabowski, Jan Frycz, Jan Peszek, Mikołaj Grabowski

4.12 godz. 19.00 Koncert Barbórkowy, Mirosław Szołtysek i Darek Band

Starochorzowski Dom Kultury ul. Siemianowicka 59
30.11 godz. 20.00 Rock&Rollowe Andrzejki

6.12 godz. 17.00 Spektakl teatralny „Królowa Śniegu” i spotkanie ze Świętym Mikołajem

Miejski Dom Kultury „Batory” ul. S. Batorego 6
30.11 godz. 19.00 Zabawa Andrzejkowa w stylu lat 90

2.12 godz. 20.00-5.00 Jarmark Rzeczy Ładnych


ZAPOWIEDZI SPORTOWE

Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu Stadion ul. Cicha 6
07.12 godz. 18.00 T-mobile Ekstraklasa Ruch Chorzów SA – Jagiellonia Białystok

Kompleks sportowy „Hajduki”
1.12. godz. 11.00 Rozgrywki Chorzowskiej Ligi Futsalu

1.12. godz. 18.00 UKS ALBA Chorzów - AZS AWF Katowice II liga koszykówki mężczyzn

2.12. godz. 8.00 Rozgrywki Chorzowskiej Ligi Futsalu

2.12. godz. 16.00 KP MAREX Chorzów – HELIOS Białystok I liga futsalu

3.12. godz. 13.00 ½ FINAŁU - Mistrzostwa Chorzowa szkól ponadgimnazjalnych w Piłce Ręcznej Juniorów


CHORZÓW W MEDIACH

TVP Katowice – Kronika Miejska Chorzowa 18 grudnia godz. 17.35

Zapraszamy do słuchania „Wieści z Chorzowa” na antenie Radia Katowice w każdy drugi piątek miesiąca / najbliższy audycja 14 grudnia o godz. 18.45.

Zapraszamy Mieszkańców do oglądania relacji filmowych na stronie internetowej www.comtv.pl

Zapraszamy do oglądania najważniejszych wydarzeń w mieście z ostatniego tygodnia. www.chorzowianin.pl

Wiadomości Samorządowe – dodatek do bezpłatnego miesięcznika Chorzowianin w całości o najważniejszych zagadnieniach i tematach poświęconych społeczności lokalnej.

Najpopularniejsze

Warto zajrzeć