Biuletyn Informacyjny UM Chorzów nr 845
2012-11-22

RADA MIASTA

TERMINY POSIEDZEŃ KOMISJI RADY MIASTA
22.11 - 29.11.2012
(pok. 201)

27 listopada
godz. 7.30 - Komisja Rewizyjna
godz. 14.30 Komisja Zdrowia
godz. 16.00 - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Miasta

28 listopada
godz. 15.00 Komisja Gospodarki i Rozwoju Miasta
godz. 15.30 Komisja Edukacji

DYŻUR RADNEGO
22.11. (czwartek) w godz. 13.00-16.00, pok. 201
dyżur pełnić będzie radny Adam Trzebinczyk.

XXIII SESJA RADY MIASTA CHORZÓW
29 listopada o godz. 9.00 rozpoczną się obrady XXIII Sesji Rady Miasta Chorzów. W porządku obrad znalazły się punkty w sprawie podjęcia uchwał:
• o zmianie uchwały Nr XVI/238/11 Rady Miasta Chorzów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie uchwały budżetowej miasta Chorzów na rok 2012.
• o zmianie uchwały Nr XVI/239/11 Rady Miasta Chorzów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chorzów na lata 2012 – 2046.
• w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków kartą płatniczą.
• w sprawie Programu współpracy na 2013 rok Miasta Chorzów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
• o zmianie uchwały Nr XIX/300/12 Rady Miasta Chorzów z dnia z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2012 r., zmienionej uchwałą Nr XXVI/437/12 Rady Miasta Chorzów z dnia 27 września 2012 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2012 r.
• w sprawie zmiany uchwały Nr X/151/11 Rady Miasta Chorzów z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie.
• w sprawie zmiany uchwały Nr XV/216/11 Rady Miasta Chorzów z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr Edwarda Hankego w Chorzowie.
• w sprawie podziału Miasta Chorzów na stałe obwody głosowania.
• w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Chorzów Nr XXVII/458/12 z dnia 25 października 2012 r. dotyczącej przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na restauracji elementów łuku kamiennego bramy głównej Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w tym: figury lwa oraz rekonstrukcji kartusza herbowego Donnersmarcków.
• w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Chorzów Nr XX/330/12 z dnia 26 kwietnia 2012 r. dotyczącej przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na remoncie konserwatorskim elewacji frontowej od strony północnej budynku dawnej Szkoły Ewangelickiej, przy ul. św. Piotra 9 w Chorzowie.
• o zmianie uchwały Rady Miasta Nr XX/345/12 z dnia 26 kwietnia 2012 r. dotyczącej przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na remoncie konserwatorskim dachu kościoła pw. św. Marii Magdaleny przy ul. Bożogrobców 31 w Chorzowie.
• o zmianie uchwały Nr XXV/156/91 Rady Miasta Chorzów z dnia 19.06.1991 r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi znajdującymi się w budynkach będących własnością lub w zarządzie miasta.
• w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz cen za te usługi.
• o zmianie uchwały Nr XXVII/457/12 Rady Miasta Chorzów z dnia 25 października 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Chorzów.
• w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na własność Miasta Chorzów nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Chorzowie przy ul. Kalusa - ulicy Bożogrobców.
• w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości położonych w Chorzowie przy ulicy Racławickiej 20c.
• w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Maciejkowickiej.
• w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, położonych w Chorzowie przy ul. Siemianowickiej.
• w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy ulicy Maciejkowickiej i ul. Karola Adamieckiego.
• w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Miasta Chorzów od osoby fizycznej prawa własności garażu oraz związanego z nim udziału wynoszącego 1/2 części
w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej
w Chorzowie przy ul. Maciejkowickiej.
• w sprawie wyrażenia apelu do Prezesa Rady Ministrów o zabezpieczenie w budżecie państwa na 2013 rok środków finansowych na wsparcie gmin w zakresie prowadzenia przedszkoli od stycznia 2013 roku.


ODBYŁO SIĘ

Święto pracownika socjalnego
21 listopada w Chorzowskim Centrum Kultury Prezydent Miasta Andrzej Kotala wraz Zastępcą Prezydenta ds. Społecznych Wiesławem Ciężkowskim wręczyli nagrody Prezydenta Chorzowa za szczególne osiągnięcia w realizacji polityki społecznej Chorzowa. Podczas uroczystości wręczone zostały również medale za działalność w dziedzinie społecznej. Spotkanie odbyło się w ramach Dnia Pracownika Socjalnego, obchodzonego, jako Dzień Pomocy Społecznej w Chorzowie. W uroczystości wzięli udział pracownicy socjalni zatrudnieni w miejskich instytucjach pomocy społecznej oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych i innych podmiotów niepublicznych, działających w sferze pomocy społecznej. Spotkanie uświetnił koncert zespołu „Lauba Bend” i kabaretu „Moherowe Berety”.
Więcej na stronie Urzędu Miasta
http://chorzow.eu/aktualnosci/914-prezydent-wreczyl-nagrody-osobom-zaangazownym-spolecznie.html

Po pierwsze: bezpieczeństwo
20 listopada w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 przy ul. Harcerskiej 2 w Chorzowie odbyło się otwarte spotkanie mieszkańców Chorzowa z funkcjonariuszami Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej i Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Rady Miasta poświęcone bezpieczeństwu. W spotkaniu uczestniczyli również Prezydent Chorzowa Andrzej Kotala i Zastępca ds. Społecznych Marcin Michalik. To czwarte i ostatnie w tym roku spotkanie z mieszkańcami organizowane w ramach programu "Bezpieczne Miasto". Celem przedsięwzięcia, którego główne kierunki określone zostały w uchwale Rady Miasta Chorzów jest m.in. ograniczenie przestępczości występującej na terenie miasta oraz poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Chorzowa i osób odwiedzających miasto. Program ma również zaktywizować społeczność lokalną na rzecz poprawy poziomu bezpieczeństwa. Swoim działaniem obejmuje wszystkie instytucje realizujące zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego, a w realizację zaangażowane są również stowarzyszenia i grupy społeczne.

100 lat chorzowskiej „Jedynki”
22 listopada odbyły się uroczystości związane z jubileuszem Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Chorzowie. Kulminacyjnym punktem obchodów było spotkanie w Chorzowskim Centrum Kultury władz miasta, władz oświatowych, dyrektorów chorzowskich szkół, byłych i obecnych pracowników, absolwentów i uczniów. Podczas uroczystości uczniowie szkoły w przygotowanym programie artystycznym w ciekawy sposób przedstawili 100 letnią historię szkoły.
Więcej na stronie Urzędu Miasta
http://chorzow.eu/aktualnosci/917-100-lat-chorzowskiej-qjedynkiq.html

Będzie nowa ślizgawka
W Chorzowie jeszcze tej zimy otwarty zostanie biały orlik czyli sezonowe lodowisko, które powstanie w ramach pilotażowego programu rządowego. Właśnie podpisana została umowa z wykonawcą nowej ślizgawki. Wkrótce rozpocznie się budowa, która potrwa do 20 grudnia. Biały orlik działać będzie przy ul. 3 Maja 78. Lodowisko o wymiarach 17,5 x 30m będzie oświetlone, a tuż przy nim stanie wypożyczalnia sprzętu oraz punkt ostrzenia łyżew. Lód będzie czyszczony i wygładzany przy pomocy rolby. Lodowisko czynne będzie codziennie od 10.00 do 20.00. Tym samym w Chorzowie na łyżwach będzie można pojeździć na dwóch ślizgawkach: tradycyjnie na ul. Katowickiej koło centrum handlowego AKS oraz na białym orliku przy 3 Maja.

Teatr Rozrywki trzecim Ulubieńcem Polski
W internetowym plebiscycie konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE chorzowski Teatr Rozrywki biura architektonicznego Stożek i partnerzy zajął trzecie miejsce. Pierwsze miejsce w plebiscycie zajął port lotniczy w Lublinie. Autorami obiektu są Grzegorz Stiasny i Jakub Wacławek z warszawskiej pracowni ARÉ, a inwestorem przedsiębiorstwo Port Lotniczy Lublin. Na drugim miejscu uplasowała się przystań na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy projektu młodych architektów Katarzyny Wojciechowskiej-Rokickiej i Tomasza Rokickiego. W konkursie można było oddawać głos na 120 najlepszych realizacji z całego kraju. Zażarta walka internautów trwała do ostatniej chwili, konkurs zmobilizował bowiem nie tylko osoby bezpośrednio zainteresowane architekturą, ale i środowiska lokalne. W sumie internauci oddali blisko 368000 głosów. Wszystkim, którzy oddali głos na Teatr Rozrywki dziękujemy. Więcej informacji
http://architektura.muratorplus.pl/zycie-w-architekturze/2012/plebiscyt-na-ulubienca-polski-2000-2012-rozstrzygniety_79135.html


ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ

24 listopada – Sobotni Poranek Teatralny
Starochorzowski Dom Kultury - Oddział Chorzowskiego Centrum Kultury przy ul. Sieimanowickiej 59 zaprasza 24 listopada na "Sobotni poranek teatralny". To teatralne warsztaty dla dzieci wraz z rodzicami. Początek o godz. 10.00. Warsztaty zakończą się spektaklem pt. „Pchła Szachrajka” w wykonaniu aktorów Teatru Lalki i Aktora „GADUŁY”.
Koszt udziału w warsztatach 2,- zł od osoby
Wstęp: SDKarta
Prosimy o wcześniejszą rezerwację miejsc na spektakl i warsztaty.

24 i 25 listopada - Katarzynki
W najbliższy weekend w Chorzowie swoje święto obchodzić będą śląscy tramwajarze. 24 listopada o godz. 11.00 w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Chorzowie Batorym przy ulicy Długiej 32 odprawiona zostanie msza święta w ich intencji. Tuz przed jej rozpoczęciem poświęcony zostanie nowy sztandar Tramwajów Śląskich. Dzień później 25 listopada zapraszamy wszystkich mieszkańców regionu na przejażdżkę na trasie Chorzów Ratusz - Bytom Urząd Miasta dwukierunkowym wagonem typu Pt (tzw. helmutem). Wewnątrz zaprezentowana zostanie wystawa na temat historii oraz planów rozwoju komunikacji tramwajowej w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym, a także informacje o najciekawszych liniach tramwajowych w Polsce. Ekspozycji towarzyszyć będą członkowie Klubu, którzy poza rozdawaniem ulotek promujących transport publiczny, chętnie odpowiedzą na wszelkie pytania dotyczące historii komunikacji miejskiej oraz działalności Stowarzyszenia. Dzięki uprzejmości KZK GOP przejazd tramwajem będzie bezpłatny. Rozpoczęcie imprezy o godzinie 11:55 na rynku w Chorzowie.
Więcej na stronie Urzędu Miasta
http://chorzow.eu/aktualnosci/916-przejazd-specjalny-z-okazji-katarzynek-2511.html

25 listopada - Zostań genetycznym bliźniakiem Marty
25.11.2012 na terenie Śląskiego Centrum Targowego w Chorzowie przeprowadzona zostanie akcja charytatywna pobierania próbek krwi na badanie zgodności szpiku. Marta - to 22-letnia mieszkanka Wojkowic (woj. Śląskie). Jej życie zdawałoby się układać tak jak powinno. Aż do momentu, gdy to pod koniec ubiegłego roku dowiedziała się, że cierpi na bardzo rzadką odmianę nowotworu krwi. W Polsce na tę odmianę nowotworu zapadają średnio 4 osoby rocznie. Mimo tych przeciwności losu Marta ciągle walczy - bo ma dla kogo walczyć: dla swojego 4-letniego synka Jakuba. Akcja pobierania próbek rozpocznie się w najbliższa niedzielę o godz. 11.00 na terenie ŚCT w Chorzowie przy okazji imprezy motoryzacyjnej - VII rundy Samochodowego Mistrza Tychów. Osoby zgłaszające się na sprawdzenie zgodności szpiku dla Marty w razie niezgodności będą również zapisane w ogólnym Rejestrze Dawców Szpiku. Nie pozostawaj obojętny - przybądź i pomóż, a może to właśnie gdzieś w Europie, Azji, Afryce, czy też na pozostałych kontynentach czeka Twój genetyczny bliźniak, któremu możesz podarować najcenniejszy dar - dar życia.


ZAPOWIEDZI KULTURALNE

Chorzowskie Centrum Kultury ul. Sienkiewicza 3
23.11 godz. 19.00 Koncert Miejskiej Orkiestry Chorzów

26.11 godz. 18.00 Spektakl „Świętoszek” Moliera – Teatr Mały z Wrocławia

27.11 godz. 18.00 Spektakl taneczny „Początkiem był chaos” w wyk. Studia Tańca Współczesnego TENDI

28.11 godz. 18.30 35 lecie Zespołu Pieśni i Tańca Silesianie UE w Katowicach

30.11 godz. 18.00 Śląska Orkiestra Kameralna – J.S. Bach III Koncert brandenburski G dur, A. Vivaldi Cztery Pory Roku op. 8

Starochorzowski Dom Kultury ul. Siemianowicka 59
23.11 godz. 18.00 Starochorzowski Klub Podróżnika

26.11 godz. 17.00 Starochorzowska Nutka – koncert galowy

30.11 godz. 20.00 Rock&Rollowe Andrzejki

Miejski Dom Kultury „Batory” ul. S. Batorego 6
23.11 godz. 17.00 Jesienne spotkania z folklorem

24.11 godz. 18.00 Biesiada Wielkohajducka

30.11 godz. 19.00 Zabawa Andrzejkowa w stylu lat 90

Kino Studyjne „Panorama” ul. Wolności 19
23-29.11
Godz. 17.30 Najświętsza Panienka, Koptowie i ja
Godz. 19.00 Fuck For Forest

Młodzieżowy Dom Kultury ul. Lompy 13
24.11 godz. 10.30 Tyka we mnie muzyka – cykl spotkań dla dzieci

27.11 godz. 10.00 VII Konfrontacje taneczne Kompozycje 2012


ZAPOWIEDZI SPORTOWE

Katolickie Liceum Ogólnokształcące ul. Kościuszki 21
22.11 godz. 13.00 Mistrzostwa Chorzowa gimnazjów we wspinaczce sportowej

Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu Stadion ul. Cicha 6
24.11.12 T-mobile Ekstraklasa Ruch Chorzów SA – Wisła Kraków

Kompleks sportowy „Hajduki”
23.11 godz. 15.00
X Halowy Turniej Piłki NożnejKadr Wymiaru Sprawiedliwości

24.11 godz. 8.00
Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Rektora WSB Chorzów

24.11 godz. 17.00
CLEAREX Chorzów – GWIAZDA Ruda Śląska Ekstraklasa futsalu

25.11 godz. 8.00
Rozgrywki Chorzowskiej Ligi Futsalu wg terminarza

25.11 godz. 19.00
KPR RUCH II Chorzów – Sośnica GliwiceII liga piłki ręcznej kobiet

Zespół Szkół Ekonomicznych ul. Urbanowicza
27-28.11 godz. 13.30
Mistrzostwa Chorzowa szkól ponadgimnazjalnych w Koszykówce Juniorek - FINAŁ

29-30.11 godz. 13.30
Mistrzostwa Chorzowa szkół ponadgimnazjalnych w Koszykówce Juniorek - FINAŁ


CHORZÓW W MEDIACH

TVP Katowice – Kronika Miejska Chorzowa 27 listopada godz. 17.35

Zapraszamy Mieszkańców do oglądania relacji filmowych na stronie internetowej www.comtv.pl

Zapraszamy do oglądania najważniejszych wydarzeń w mieście z ostatniego tygodnia. www.chorzowianin.pl

Wiadomości Samorządowe – dodatek do bezpłatnego miesięcznika Chorzowianin w całości o najważniejszych zagadnieniach i tematach poświęconych społeczności lokalnej.

Najpopularniejsze

Warto zajrzeć