Biuletyn Informacyjny UM Chorzów nr 840
2012-10-18

RADA MIASTA

TERMINY POSIEDZEŃ KOMISJI RADY MIASTA
18.10 - 25.10.2012

23 października / wtorek /
godz. 7.30 Komisja Rewizyjna
godz. 14.30 Komisja Zdrowia

24 października / środa /
godz. 15.00 (wspólne posiedzenie) Komisja Gospodarki i Rozwoju Miasta, Komisja Infrastruktury i Funduszy Unijnych
godz. 15.00 Komisja Rodziny i Pomocy Społecznej (Duża Sala Posiedzeń)

DYŻUR RADNEGO
25.10. (czwartek) w godz. 13.00-16.00, pok. 201
dyżur pełnić będzie radny Tomasz Piecuch

XXII SESJA RADY MIASTA CHORZÓW
25 października o godz. 9.00 rozpoczną się obrady XXII Sesji Rady Miasta Chorzów. W porządku obrad znalazły się punkty:
• Przyjęcie protokołu XXVI sesji Rady Miasta.
• Informacja Prezydenta Miasta o podjętych działaniach w okresie między sesjami.
• Składanie interpelacji przez radnych.
• Wystąpienie Prezesa Zarządu WPKiW SA w Chorzowie Pana Arkadiusza Godlewskiego na temat kierunków rozwoju Parku Śląskiego.
• Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XXVI/424/11 Rady Miasta Chorzów z dnia 27 września 2012 r. o zmianie uchwały Nr XVI/238/11 Rady Miasta Chorzów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Chorzów na rok 2012.
• Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XVI/238/11 Rady Miasta Chorzów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Chorzów na rok 2012.
• Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XVI/239/11 Rady Miasta Chorzów z dnia 22.12.2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chorzów na lata 2012- 2046.
• Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/445/12 Rady Miasta Chorzów z dnia 27 września 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Chorzów
• Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego na lata 2013-2015 na rzecz osób chorych, wymagających okresowo całodobowej opieki i pielęgnacji, nie kwalifikujących się do stacjonarnych domów pomocy społecznej .
• Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr X/151/11 Rady Miasta Chorzów z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie
• Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych, o których mowa w art.6 ust.10 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych
• Podjęcie uchwały w sprawie stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym w sportach indywidualnych
• Podjęcie uchwały w sprawie nagród i wyróżnień w sporcie za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.
• Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XIII/236/03 Rady Miasta Chorzów z dnia 30.10.2003r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Chorzów.
• Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
• Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
• Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
• Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
• Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Chorzów.
• Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na restauracji elementów łuku kamiennego bramy głównej Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w tym: figury lwa oraz rekonstrukcji kartusza herbowego Donnersmarcków.
• Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XXXVIII/694/09 Rady Miasta Chorzów z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Chorzów na lata 2008 – 2013.
• Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości położonych w Chorzowie przy ul. Siemianowickiej.
• Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych, położonych w Chorzowie przy ul. Truchana i ul. H. Sienkiewicza
• Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Pokoju.
• Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Michałkowickiej.
• Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy części ulicy Władysława
• Informacja Prezydenta Miasta dotycząca analizy oświadczeń majątkowych.
• Informacja Przewodniczącego Rady Miasta dotycząca analizy oświadczeń majątkowych.
• Udzielanie odpowiedzi na interpelacje radnych.
• Wolne wnioski, zapytania i informacje.
• Zamknięcie obrad.


WYDARZENIA

Estakada w Chorzowie w połowie gotowa - od piątku zmiana organizacji ruchu
Nowe krawężniki, zmodernizowane odwodnienie, oświetlenie ledowe i jezdnia równa jak stół – taka jest zachodnia część estakady po gruntownym remoncie. Dziś odbył się odbiór techniczny wyremontowanego odcinka. Mimo, że prace wykończeniowe jeszcze trwają to już w nocy z czwartku na piątek ruch samochodów w kierunku Katowic zostanie poprowadzony wyremontowanym odcinkiem. Kierowcy odczują zmianę, bo estakada wygląda jak nowo wybudowany obiekt. Na remoncie skorzystają też mieszkańcy okolicznych domów, bowiem wzdłuż drogi zamontowano ekrany dźwiękochłonne. - wcześniej takich nie było. Na przeźroczyste tafle poliwęglanu naniesiono czarne, pionowe pasy, które mają chronić ptaki przed zderzeniem. Na górze ekranów, na co piątym słupie zamontowane będzie oświetlenie ledowe. Zainstalowane tez bariery energochłonne. Za około dwa tygodnie na nową część przerzucony zostanie cały ruch pojazdów w obu kierunkach, co pozwoli rozpocząć remont wschodniej nitki drogi. Równolegle trwa budowa schodów w okolicach poczty. Na początku roku montowana będzie też winda dla osób niepełnosprawnych. - Remont estakady był konieczny, bo jej stan, co zresztą doskonale widać po drugiej nitce był fatalny. Mimo, że z powodu trwających prac budowlanych kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami to już wkrótce będzie można jeździć komfortowo i bezpiecznie. Najważniejsze, że roboty przebiegają zgodnie z harmonogramem, a nawet mamy niewielkie wyprzedzenie – powiedział prezydent Chorzowa Andrzej Kotala, który dziś oglądał wyremontowany odcinek. Remont chorzowskiej estakady zakończy się w czerwców przyszłego roku.
*

Nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury
Prezydent Miasta Chorzów zaprasza na uroczystą galę, podczas które wręczone zostaną nagrody Prezydenta Chorzowa w dziedzinie kultury. Uroczystość odbędzie się 27 października 2012 roku o godzinie 18.00 w Chorzowskim Centrum Kultury. Wieczór uświetni koncert Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Śląskiej pod dyrekcją Mirosława Błaszczyka. W programie utwory Wojciecha Kilara.
*

Mini-program rewitalizacji dla Chorzowa II
Celem „Mini – programu rewitalizacji dla Chorzowa II” jest określenie i zidentyfikowanie problemów dotyczących sfery społecznej, ekonomicznej i przestrzennej Chorzowa II oraz wypracowanie wizji rozwoju dla tej dzielnicy, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru problemowego, tzw. „Cwajki”, obejmującego obszar zawarty pomiędzy ulicami : Katowicka - 3 Maja – Karola Miarki - Łagiewnicka – Krzyżowa. Od września br. prowadzone są aktywne działania zmierzające do opracowania ww. dokumentu. W ramach prac zorganizowano warsztaty, w których uczestniczą nie tylko osoby z ramienia Miasta, ale równie liderzy życia lokalnego , aktywnie działający na rzecz dzielnicy i jej mieszańców. We wrześniu miały miejsce się 2 z 4 zaplanowanych warsztatów. 25 października br. odbędzie się drugie spotkanie z mieszkańcami, gdzie każdy będzie mógł zabrać głos w dyskusji nad poprawą życia w dzielnicy. Informacje : Wydział Rozwoju Miasta, tel. 32 2416 635, e-mail : roz@chorzow.eu.

Spotkanie konsultacyjne: 25 października 2012r. (czwartek) godz. 17.00
Miejsce : Dzienny Ośrodek Socjoterapii dla Dzieci i Młodzieży w Chorzowie, ul. Pudlerska 22.
*

Dofinansowanie do zmiany sposobu ogrzewania
Wydział Usług Komunalnych i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Chorzowie informuje, że przyjmowanie termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie do zmiany sposobu ogrzewania w lokalach i budynkach mieszkalnych na terenie miasta Chorzów od 15 marca 2012 roku, w oparciu o uchwałę Nr IX/130/2011 Rady Miasta Chorzów upływa 16 listopada br.
Wnioski można składać w Wydziale Usług Komunalnych i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Chorzowie, w pok. 413, IV piętro.
Druki wniosku pobrać można w Wydziale Usług Komunalnych i Ochrony Środowiska (pok. nr 413 IV piętro) lub ze strony internetowej www.chorzow.eu.
*

Dofinansowanie do modernizacji kotłowni
Miasto Chorzów rozpoczęło realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Chorzów – etap I. Program przewiduje dofinansowanie: do modernizacji 33 wyeksploatowanych kotłowni na paliwo stałe oraz do montażu 8 sztuk instalacji solarnych, w budynkach mieszalnych jednorodzinnych. Nabór wniosków uczestników programu odbywa się w Urzędzie Miasta Chorzów, w Wydziale Usług Komunalnych i Ochrony Środowiska (pok. 411, IV piętro): we wtorki w godzinach 9.00-12.00 i czwartki - 13.00-16.30.
Wszelkich informacji dotyczących realizacji programu i warunków uczestnictwa, udziela Operator Programu Bieruńska Fundacja Inicjatyw Gospodarczych: codziennie w siedzibie Fundacji pod nr tel. 32 324-25-03 lub 726 587 371, (e-mail u.golek@bfig.pl), a także w siedzibie UM Chorzów ( pok.411) we wtorki od 9.00 do 12.00 i czwartki od 13.00 do 16.30, pod numerem telefonem 32 241 12 61 wew.107.

Z regulaminem udzielania dotacji można zapoznać się na stronie BIP Urzędu Miasta Chorzów: Zarządzenie Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 31.07.2012 Nr OR.148.2012.

Informacje na tematu Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dostępne są pod adresem : http://bfig.pl/NiskaemisjaChorz%C3%B3w2012/tabid/166/language/pl-PL/Default.aspx
*

Młody i zdolny kierowca - finał konkursu
24 października na terenie miasteczka ruchu drogowego w Parku Śląskim (ośrodek harcerski) odbędzie się finał konkursu "Młody i zdolny kierowca". O to miano walczyć będzie 15 finalistów pierwszego etapu, który odbywał się w szkołach gimnazjalnych. Finaliści będą musieli odpowiedzieć na 25 pytań z zakresu ruchu drogowego a potem przystąpić do rywalizacji praktycznej. Na terenie miasteczka ruchu drogowego sprawdzane będą m.in. ich umiejętnościami bezpiecznej jazdy na motorowerze. Na najlepszego młodego kierowcę czeka motorower ufundowany przez prezydenta Chorzowa. Nagrodami za zajęcie II i III miejsca są rowery. Patronem konkursu w ramach programu "Bezpieczna droga do szkoły" jest Prezydent Miasta Chorzów. Organizatorami: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności UM oraz Komendy Policji: Wojewódzka i Miejska w Chorzowie.
*

Międzynarodowy Turniej o Puchar Śląska w strzelectwie pneumatycznym osób niewidomych i słabowidzących
18-21 października na terenie strzelnicy EMJOT przy Al. Harcerskiej 3b w Chorzowie odbędzie się Międzynarodowy Turniej o Puchar Śląska w strzelectwie pneumatycznym osób niewidomych i słabowidzących. Wśród zawodników biorących udział w turnieju znajduje się czołówka polskich strzelców z dysfunkcją wzroku, zawodnicy z Austrii, Czech i Słowacji.

Terminarz zawodów:
19 października
8:00 - 14:00 - kategorie KPn40 i KPn60
9:30 - uroczyste otwarcie turnieju

20 października
8:00 - 13:00 - kategorie KPn40 i KPn60
13:30 - 14:30 - Finał - "Bój o Puchar Wojewody Śląskiego"
*

Parkuj właściwie. Zachowaj metr od torowiska
Zatarasowałeś swoim autem torowisko tramwajów? Spodziewaj się surowych kar - mandatu oraz rachunku za wstrzymanie ruchu. Chorzowscy strażnicy miejscy włączyli się do akcji "Parkuj właściwie. Zachowaj metr od torowiska”, którą organizują Tramwaje Śląskie i KZK GOP.
Akcja “Parkuj właściwie. Zachowaj metr od torowiska!” ma na celu głównie uświadomienie kierowcom tego, jak ważne jest prawidłowe zaparkowanie samochodu w strefie, gdzie torowiska tramwajowe usytuowane są niedaleko miejsc parkingowych oraz poinformowanie, jakie skutki niesie za sobą nieodpowiednie zaparkowanie samochodu.
Akcja prowadzona będzie etapami w kolejnych miastach naszego regionu. Pierwszy etap objął Katowice, Chorzów i Sosnowiec a potrwa do 15. listopada. Przez cały okres jej trwania na ulicach Kościuszki i Kochanowskiego w Katowicach, Wolności i Chrobrego w Chorzowie oraz Małachowskiego w Sosnowcu pojawią się patrole mieszane Straży Miejskiej, Policji i Nadzoru Ruchu, które będą umieszczać ulotki informacyjne za szybami samochodów, upominać kierowców, którzy nieodpowiednio parkują, jak również nagradzać gadżetami tych, którzy zrobili to poprawnie. Pierwszy etap akcji potrwa przez miesiąc, ale już dziś planujemy jej kolejne etapy w innych miastach regionu.

PAMIĘTAJ !!! Parkując prawidłowo unikniesz:
• mandatu karnego w kwocie 300 złotych, a Twoje konto zostanie zasilone 1 punktem karnym,
• opłaty za holowanie samochodu w kwocie około 450 złotych,
• opłaty za parking w kwocie około 30 złotych/dzień,
• obciążenia za zatrzymanie ruchu tramwajowego 168 złotych/5min
• a przede wszystkim niezadowolenia pasażerów zatrzymanego tramwaju
• Nie myśl tylko o sobie ! Daj szansę innym dotrzeć do celu na czas.
*

III Maciejkowicka Biesiada Parafialna
25 października o godz. 17.00 w sali widowiskowej Starochorozwskiego Domu Kultury przy ul. Siemianowickiej 59 w Chorzowie odbędzie się III Maciejkowicka Biesiada Parafialna. W programie koncert Gienka Loski i zespołu Duet Karo. Całą imprezę poprowadzi Roman Kurosz, redaktor Radia Piekary. Organizatorami biesiady jest Rada Osiedla "Maciejkowice", parafia p.w. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy i Świętej Rozalii. Bilety - cegiełki w cenie 20 zł do nabycia w kościele. Zapraszamy.
*

Wielka Gala na zakończenie Chorzowskich Smaków
Finał tegorocznej edycji Chorzowskich Smaków zbliża się wielkimi krokami. Uroczysta gala odbędzie się 26 października o godzinie 18.00 w Chorzowskim Centrum Kultury przy ul. Sienkiewicza 3.
Podczas gali poznamy laureatów wyłonionych przez kapitułę konkursu i głosowaniu internautów. Nagrodzeni zostaną również Ci internauci, którzy opublikowali najsmaczniejsze dania. Wieczór uświetni projekcja komedii z wątkiem kulinarno-gangsterskim pt. „Drobne cwaniaczki” w reżyserii znakomitego Woody Allena.
*

Bezpłatne badania płuc
Do końca listopada mieszkańcy Chorzowa mogą skorzystać z darmowej tomografii komputerowej płuc. Program przeznaczony jest dla osób w wieku od 55 do 75 lat, palących lub narażonych na kontakt z czynnikami rakotwórczymi a także osób z negatywnym wywiadem nowotworowym w rodzinie. Koordynatorem akcji jest Instytut Chorób i Gruźlicy Płuc w Warszawie pod kierownictwem prof. dr hab. med. Tadeusza Orłowskiego, konsultanta krajowego ds. torakochirurgii.
Badania można wykonać w Centrum Diagnostyki Obrazowej Helimed w Katowicach.
Rejestracja na badania oraz szczegółowe informacje uzyskać można pod numerami telefonu 801 98 40 40 lub 785 86 87 88.
*


WYDARZENIA KULTURALNE

Chorzowskie Centrum Kultury
ul. Sienkiewicza 3
20.10. godz. 17.00 i 20.00 Spektakl komediowy: Single i Remiksy
21.10. godz. 16.00 Szewczyk Dratewka, Teatr Zagłębia z Sosnowca
22.10. godz. 19.00 „Kapela Madzie” – koncert
23.10. godz. 19.00 „Schody do wolności” Śląski Tryptyk Filmowy
24.10. godz. 19.00 Inne granie w ChCK, wystąpią: CueFX Band, Slutocasters, Fair Weather Friends
25.10. godz. 19.00 Paweł Orkisz “Dla Ciebie słońce”

Starochorzowski Dom Kultury
ul. Siemianowicka 59
18.10. godz. 18.00 Marek McCarron Motyka – koncert
21.10. godz. 19.00 Biesiada Maciejkowicka

Miejski Dom Kultury „Batory”
ul. S. Batorego 6

19.10. godz. 17.00 Kabaret Moherowe Berety
21.10. godz. 19.00 Late Night Venture – koncert
23.10. godz. 10.00 Klub rozmaitości Pegaz
24.10. godz. 10.00 Festiwal Helikon, Kategoria teatralna
25.10. godz. 10.00 Festiwal Helikon, Kategoria teatralna

Muzeum
ul. Powstańców 25

wystawy czasowe:
PIENIĄDZ ZASTĘPCZY NA GÓRNYM ŚLĄSKU
TAK WIDZIMY HISTORIĘ CHORZOWA

wystawa stała:
„Z DZIEJÓW PIENIĄDZA. POLSKA – ŚLĄSK”


WYDARZENIA SPORTOWE

Kompleks sportowy „Hajduki”
ul. Graniczna 92

20.10. godz. 18,00 II Liga Koszykówki Mężczyzn
UKS Alba Chorzów – GTK Gliwice
21.10. godz. 17,00 I Liga Futsalu KP Marex Chorzów – KP Gniezno
21.10. godz. 19,00 II Liga Piłki Ręcznej Kobiet
KPR Ruch Chorzów II – Otmęt Krapkowice
22.10. godz. 9,00 Halowy Turniej Piłki Nożnej Szkół Podstawowych

Zespół Szkół Integracyjnych
ul. Piotra 9a

26.10. godz. 12,30 Mistrzostwa Chorzowa szkół ponadgimnazjalnych w Tenisie Stołowym Juniorów


CHORZÓW W MEDIACH

Zapraszamy Mieszkańców do oglądania relacji filmowych na stronie internetowej www.comtv.pl

Zapraszamy do oglądania najważniejszych wydarzeń w mieście z ostatniego tygodnia. www.chorzowianin.pl

Zapraszamy do oglądania KRONIKI MIEJSKIEJ na antenie programu Telewizji KATOWICE. Na najbliższy program zapraszamy 23 października o godz. 17.35 w nim najświeższych informacji o tym, co się zdarzyło ostatnio w Chorzowie.

Wiadomości Samorządowe – dodatek do bezpłatnego miesięcznika Chorzowianin w całości o najważniejszych zagadnieniach i tematach poświęconych społeczności lokalnej. Zapraszamy również na portal chorzowianin.pl

Najpopularniejsze

Warto zajrzeć