Zaproszenie dla rzeczoznawców - ogłoszenie
2018-05-11

OGŁOSZENIE

W celu wyłonienia kandydatów na biegłych rzeczoznawców majątkowych,
Prezydent Miasta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej,

zaprasza rzeczoznawców majątkowych

do składania wniosków o wpis na listę kandydatów na biegłych rzeczoznawców majątkowych na 2018 rok, w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Prezydenta Miasta wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie działania Wydziału Zarządzania Nieruchomościami, dotyczących:
1) ustalenia odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne,
2) ustalenia odszkodowań związanych ze zwrotem wywłaszczonych nieruchomości,
3) ustalenia opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Zaproszenie kierowane jest do rzeczoznawców majątkowych, którzy spełniają określone niżej warunki:
posiadają uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego co najmniej od 3 lat do dnia złożenia wniosku o wpis na listę kandydatów na biegłych rzeczoznawców majątkowych, posiadają wiedzę i doświadczenie z zakresu sporządzania operatów szacunkowych na potrzeby postępowań administracyjnych, które dotyczyły w szczególności ustalenia odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne, ustalenia odszkodowań związanych ze zwrotem wywłaszczonych nieruchomości, ustalenia opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

W odpowiedzi na zaproszenie, do wniosku o wpis na listę kandydatów na biegłych rzeczoznawców majątkowych, należy dołączyć:
1)    kopię (potwierdzoną za zgodność z oryginałem) świadectwa nadania uprawnień z zakresu szacowania nieruchomości wraz z oświadczeniem o braku pozbawienia uprawnień,
2)    odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności  gospodarczej,
3)    kopię (potwierdzoną za zgodność z oryginałem) polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zawodowej,
4)    dokumenty potwierdzające należyte wykonanie operatów szacunkowych dla organów administracji publicznej w okresie ostatnich 3 lat poprzedzających złożenie wniosku o wpis na listę, w ilości co najmniej 20 operatów szacunkowych w postępowaniach administracyjnych z zakresu, o którym mowa wyżej.

Wzór wniosku o wpis na listę stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr OR.95.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 26 kwietnia 2018 roku.

Wnioski wraz z dokumentami można składać bezpośrednio w Sekretariacie Wydziału Zarządzania Nieruchomościami, Urzędu Miasta Chorzów Rynek 1, 41-150 Chorzów, pokój 425, w dniach i godzinach: od poniedziałku do środy 7:30 – 15:00, w czwartki 7:30 – 17:00, w piątki 7:30 – 13:00 oraz drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Chorzów Wydział Zarządzania Nieruchomościami, Rynek 1, 41-150 Chorzów lub za pośrednictwem platformy ePUAP na skrzynkę podawczą Urzędu Miasta Chorzów na adres: /7d6dm0j6ln/skrytka w terminie do 14 czerwca 2018 r.

Szczegółowe informacje zawarte są w Zarządzeniu Nr OR.95.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 26 kwietnia 2018 roku.
Wszelkich informacji w niniejszej sprawie można uzyskać pod tel.: 32 416 50 00 wew. 386 lub 217 oraz 399 lub za pośrednictwem adresu poczty e-mail: zn@chorzow.eu.

Najpopularniejsze

Warto zajrzeć