Biuletyn Informacyjny UM Chorzów nr 837
2012-09-28

RADA MIASTA

TERMINY POSIEDZEŃ KOMISJI RADY MIASTA
27.09 - 04.10.2012

02.10 / wtorek /
godz. 7.30 Komisja Rewizyjna

XXVI SESJA RADY MIASTA
27 września odbyła się sesja Rady Miasta. W programie obrad znalazło się:
1. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XVI/238/11 Rady Miasta Chorzów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie uchwały budżetowej miasta Chorzów na rok 2012.
2. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XVI/239/11 Rady Miasta Chorzów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chorzów na lata 2012 – 2046.
3. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji miasta Chorzów oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia zakładu budżetowego o nazwie Zakład Komunalny PGM w Chorzowie z obowiązku wpłat nadwyżki środków obrotowych do budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miast a Chorzów.
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie miasta Chorzów.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Miasta Chorzów na okręgi wyborcze.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na remoncie konserwatorskim ogrodzenia kościoła im. Ks. Marcina Lutra, przy ul. Powstańców 13 w Chorzowie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie remontu dachu oraz wykonania izolacji strefy fundamentowej budynku dawnego Ratusza przy ul. Ratuszowej 3 w Chorzowie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji projektu połączenia kolejowego Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach z miastami Aglomera cji Górnośląskiej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania dla terenu położonego w rejonie ulic ks. P.Skargi, T.Kościuszki i Katowickiej w Chorzowie.
13. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania dla terenu położonego w rejonie ulicy Karola Miarki w Chorzowie.
14. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XIX/300/12 Rady Miasta Chorzów z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2012 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Miasto Chorzów prawa własności lokalu niemieszkalnego nr 1 położonego w budynku przy Placu Powstańców Śląskich 1 wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomo� �ci, położonej w Chorzowie przy ul. 3 – go Maja 35.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy ul. Powstańców.
18. Podjęcie uchwały w sprawie upamiętnienia tablicą Pawła Kempkę w 40 rocznicę śmierci.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Chorzów w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Chorzów.

Informacja
Prezydenta Miasta o podjętych działaniach w okresie między sesjami

W okresie od 30.08.2012 do 26.09.2012r. Prezydent Miasta:

- Przyjął 19 projektów uchwał
1. Wydał 17 zarządzeń, m.in.:
- w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego ustanowionego na gruncie położonym w Chorzowie przy ulicy Powstańców
- w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu wolnego lokalu mieszkalnego położonego w Chorzowie przy ul. Karwińskiej 5a/1 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynków oraz w prawie własności gruntu, na którym usytuowane są budynki.
- o zmianie zarządzenia Nr OR/113/2011 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie zasad postępowania w sprawach o wynajem lokali użytkowych pozostających w dyspozycji Gminy Chorzów.
- w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania w mieście Chorzów
- w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy Pl. św. Jana
- o zmianie Zarządz enia Nr OR.38.2012 Prezydenta Miasta Chorzow z dnia 17 lutego 2012 roku w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania wniosków o świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Chorzów
- w sprawie regulaminu postępowania w sprawach o sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste oraz użytkowanie, wydzierżawienie i najem nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, stanowiących własność Miasta Chorzów
- w sprawie regulaminu postępowania w sprawach o sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste oraz użytkowanie, wydzierżawienie i najem nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa
- o zmianie Zarządzenia Nr OR.130.2011 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 1 września 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządanych przez Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie
- w sprawie przeprowadzenia w Urzędzie Miasta Chorzów inwentaryzacji pełnej wszystkich aktywów jednostki
- o zmianie Zarządzenia Nr OR/143/2009 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 17 listopada 2009 roku w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu pracy Urzędu Miasta Chorzów
- w sprawie powołania Zespołu ds. przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie w spółkę prawa handlowego
- w sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia programu "Bezpieczne życie".
- w sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia programu edukacyjnego "Bezpiecznie kibicuję - mądrze dopinguję - młody kibic".
- o zmianie Zarządzenia Nr OR/104/10 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 8 września 2010 roku w sprawie Regulaminu służby przygotowawczej w Urzędzie Miasta Chorzów
- o zmianie Zarządzenia Nr OR/41/2009 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 4 marca 2009 roku w sprawie zasad przeprowadzania naboru na wolne stanowiska dyrektorów jednostek organiz acyjnych Miasta Chorzów.

2. Rozstrzygnął postępowania o udzielenia zamówienia publicznego m.in. na:
- Kompleksowe zagospodarowanie terenu osiedlowego pomiędzy ul. Niemcewicza i ul. Podmiejską na korzyść Zakładu Zieleni i Rekultywacji Agnieszka Łempińska, Zdzisław Łempiński z Świętochłowic za kwotę 106 776,82 zł
- Zagospodarowanie części terenu Gimnazjum nr 8 z oddziałami integracyjnymi na korzyść firmy ROZBUD z Chorzowa za kwotę 147 517,92 zł
- Dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby miasta Chorzów wygrała firma: iT-Com A. Zięć, D. Pradelok, E. Sadowski Sp.J. z Chorzowa za kwotę brutto 66 455,26 zł
- Sprzątanie i utrzymanie czystości przejść podziemnych, schodów, pochylni i parkingów na korzyść firmy ALBA Południe Polska Sp. z o. o. z Dąbrowy Górniczej. Za wykonanie usługi na powierzchni 1 m2 w okresie 1 miesiąca 0,52 zł Łączna kwota za okres 2 lat 82 405,44 zł
- Remont schodó w terenowych i alejek przy ul. Reymonta oraz remont alejki i naprawa schodów przy ul. Mariańskiej na korzyść Przedsiębiorstwa Budowlanego OSTROWSKI z Chorzowa za kwotę 26 573,11 zł
- Przebudowę ogrodzenie Żłobka Miejskiego przy ul. Pocztowej w Chorzowie na korzyść Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Handlowo – Usługowego M.J. z Mysłowic za kwotę 55 456,78 zł
- Adaptację części pomieszczeń dla zaplecza sanitarno-szatniowego w Szkole Podstawowej nr 15 w ramach zdania Moje boisko Orlik oraz adaptację pomieszczenia na gabinet higienistki na korzyść firmy „A - M” Sp. z o. o. z Chorzowa za kwotę 276 555,82 zł
- Spoinowanie elewacji od strony ulic Kaliny i 16 Lipca w Szkole Podstawowej nr 32 na korzyśc Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego RAMZES z Zabrza za kwotę 285 359,80 zł
- Zagospodarowanie otoczenia wieży wyciągowej szybu Prezydent: Budowę parkingu wraz z remontem drogi dojazdowej od ul. Piotra Skargi na korzyść Zakładu Robót Drogowych Orfin Sp. z o. o., z Radzionkowa za kwotę 135167,04 zł
- Zagospodarowanie części placu w przedszkolu nr 21 na korzyść Zakładu Zieleni i Rekultywacji Agnieszka Łempińska, Zdzisław Łempiński, ze Świętochłowic, za kwotę 84 568,98 zł
- Zagospodarowanie części szkoły podstawowej nr 32na korzyść Pana Jacka Wieczorka prowadzącego Zakład Usługowy Konserwacja Terenów Zielonych z Bytomia za kwotę 598 785,34 zł
- Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dostosowania następujących obiektów przedszkolnych w Chorzowie do wymagań ppoż: Przedszkole nr 1 , Przedszkole nr 12 , Przedszkole nr 24 , Przedszkole nr 25 , Przedszkole nr 27 , Przedszkole nr 29 , na korzyść Pana Dariusza Majer prowadzącego firmę KOSZT-BUD Knurowa, który oferuje wykonanie zadania za łączną kwotę 6 umów wynosi 54 582zł

Inne sprawy:

- W dniu 26.09.2012r. został podpisany akt notarialny z firmą Perfek t – Developer Sp. z o. o. z Świętochłowic, która w wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego nabyła w użytkowanie wieczyste nieruchomość, położoną w Chorzowie przy ulicy Janasa, stanowiącą własność Miasta Chorzów, o łącznej powierzchni 12.583m2,
Cena wywoławcza nieruchomości – 2.000.000 zł netto.
Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu wyniosła 2.720.000zł netto, która stanowi podstawę do ustalenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, i tak:
I opłata w wysokości 25% z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 680.000zł netto (836.400,00 zł brutto)
opłata roczna w wysokości 1% z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 27.200 zł netto + należny podatek VAT w roku 2013.

- W dniu 24 września 2012r. odbyło się spotkanie przedstawicieli: Szkoły Policyjnej w Katowicach, Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz wybranych jednostek samorządowych województwa śląskiego w tym p rzedstawicieli naszego miasta. Na tym spotkaniu między innymi zostały przedstawione wyniki wspólnych służb patrolowych za rok 2012 r.W ramach odbytych 20 wspólnych służb patrolowych, w których uczestniczyło 229 słuchaczy, ujęto na gorącym uczynku 141 sprawców wykroczeń, zatrzymano 10 osób poszukiwanych oraz przeprowadzono 285 wspólnych interwencji.


WYDARZENIA

Urząd Miasta będzie otwarty dłużej
Od 1 października wydłużone zostaną godziny obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta w Chorzowie. Decyzją Prezydenta Miasta urząd otwarty będzie od poniedziałku do środy w godzinach 7.30-15.00, w czwartek w godz. 7.30 - 17.00, a w piątek od godz. 7.30 do godz. 13.00.

110 lat chóru Cantate - koncert 29.10
Parafia Ewangelicko - Augsburska w Chorzowie zaprasza na jubileuszowy koncert parafialnego chóru "Cantate" z okazji 110-lecia swojej działalności. Koncert odbędzie się w sobotę 29 października w Chorzowie w ewangelickim kościele im. ks. Marcina Lutra przy ul. Powstańców 13 o godz. 16.00.

Zapraszamy "Na ptaki"
"Na ptaki!" - wieczór autorski fotografa przyrody Adriana Ślązoka odbędzie się 2 października 2012 r. o godz. 18.00 w Chorzowskim Centrum Kultury. W programie wystawa zdjęć (powiększenia 30 na 45 cm) i pokazy slajdów. Autor opowie o swojej pasji, czyli o fotografowaniu dzikich ptaków w ich naturalnym środowisku. Jak zapewnia autor nikt z uczestników nie wyjdzie ze spotkania z pustymi rękami! Wstęp jest wolny.
Adrian Ślązok fotografuje od 2001 roku. Pracuje jako fotograf prasowy, obecnie związany z Agencją Fotograficzną REPORTER. Od 2010 roku hobbystycznie zajmuje się fotografią przyrody. Głównym tematem swoich zainteresowań uczynił ptaki. Zdjęcia wykonuje podczas podróży w Polskę, których celem były dotychczas Ujście Warty, Dolina Baryczy i Puszcza Białowieska oraz w pobliżu śląskich akwenów takich jak Żabie Doły, Stawy Zatorskie, Zalew Goczałkowicki. Więcej o autorze na stronie www.chorzow.pl/foto .
Zapraszamy na wyjątkową wystawę
"Ballada o Chorzowie", pod taką nazwą zaprezentowana zostanie wystawa zdjęć Remigiusza Miklaszewskiego w chorzowskiej Sztygarce przy ul. Piotra Skargi 34a/d. Wystawa jest swojego rodzaju przewodnikiem, po którym oprowadza nas sympatyczny profesor zaopatrzony w melonik, laskę oraz towarzyszący mu jego piesek. Historia ta opowiedziana jest w formie 25 czarno-białych zdjęć, o wymiarach 30X45 cm oprawionych w czarne ramy. Prace prezentują Chorzów oczami autora. "Chcąc wydobyć jego piękną architekturę, z premedytacją odarłem go z koloru, odbiegając w ten sposób od standardów XXI w., pokazując Chorzów jako miejsce z historią, zabytkami i tradycjami" - zachęca Remigiusz Miklaszewski. Wernisaż wystawy odbędzie się 5 października o godz. 18.00. Prace oglądać można będzie do 19 października. Patronat nad wystawą objął Prezydent Chorzowa Andrzej Kotala. Zapra szamy.

Dzień promocji zdrowia - 6.10
Urząd Miasta Chorzów Wydział Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Komisja Zdrowia Rady Miasta Chorzów zapraszają na
CHORZOWSKI DZIEŃ PROMOCJI ZDROWIA
Który odbędzie się 6 października 2012 roku w godz. 9.00 - 13.00 w Chorzowskim Centrum Kultury przy ulicy Sienkiewicza 3. W programie imprezy m.in.
BEZPŁATNE PORADY:
- lekarskie w zakresie medycyny rodzinnej, chorób wewnętrznych
- psychologów
- w zakresie profilaktyki przeciwobrzękowej
- antytytoniowe
- dietetyczne i leczenia otyłości

BEZPŁATNE BADANIA:
- pomiary poziomu glukozy i cholesterolu ogólnego we krwi, pomiary ciśnienia tętniczego krwi
- obliczanie prawidłowej masy ciała wg wskaźnika BMI
- morfologia
- pomiary pojemności płuc – badania spirometryczne oraz zawartości tlenku węgla w wydychanym powietrzu (szczególnie ważne dla os� �b palących tytoń)
- okulistyczne
- testy w kierunku zakażenia HIV wraz z informacjami nt. HIV/AIDS
- badania słuchu – otoskopia, audiometria tonalna

BEZPŁATNE INNE USŁUGI:
- prezentacja elementów zdrowej diety z degustacją produktów leczniczych
- zabiegi z użyciem kompresora pneumatycznego
- prezentacja materiałów edukacyjnych nt. zdrowego stylu życia
a także:
- informacja o diagnostyce nuklearnej prowadzonej w Chorzowskim Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr E. Hankego
- prezentacja technik małoinwazyjnych w leczeniu schorzeń narządów ruchu u dzieci
Swoją ofertę usług zaprezentują:
Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr E. Hankego, NZOZ św. Pawła 11A, NZOZ „ADO-MED 2”, NZOZ Poradnia „Remedium”, NZOZ „Nasza Poradnia”, Starochorzowska Fundacja Zdrowia i Ekologii, NZOZ Poradnia Ogólna „Irys-Med”, NSZOZ „Limf-Med”, Prywatny Szpita- W eiss Klinik, Naturhouse Sp. z o.o., Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, „Medicus” Aparatura i instrumenty medyczne, Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Zdrowia Psychicznego, Górnośląskie Stowarzyszenie „Wspólnota”

Dzieci w kontenerze i gigantyczne puzzle - warsztaty ekologiczne na Wolności
26 września tuż pod gmachem Poczty Głównej przy ul. Wolności uczniowie chorzowskich szkół podstawowych brali udział w warsztatach ekologicznych, organizowanych przez miasto Chorzów i Stowarzyszenie „ARKA”. W specjalnie przygotowanym Mobilnym Centrum Edukacji Ekologicznej „ZIELONY KONTENER” uczestnicy warsztatów poznawali zasady segregacji śmieci. Każdy mógł w praktyce zobaczyć działanie zgniataczy do puszek i butelek PET, rozdrabniaczy do gałęzi i kompostowników. W „Zielonym kontenerze” zasilanym dzięki systemowi modułów fotowoltaicznych, prądnic i akumulatorów żelowych, uczniowie uczestniczyli w projekcjach filmów edukacyjnych i prezentacji multimedialnych. Podczas akcji, dzieci uczestniczyły w zabawach i grach edukacyjnych poświęconych tematyce segregacji śmieci, a przez cały czas trwania warsztatów prowadzo na była zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Bezpłatne badania płuc
Do końca listopada mieszkańcy Chorzowa mogą skorzystać z darmowej tomografii komputerowej płuc. Program przeznaczony jest dla osób w wieku od 55 do 75 lat, palących lub narażonych na kontakt z czynnikami rakotwórczymi a także osób z negatywnym wywiadem nowotworowym w rodzinie. Koordynatorem akcji jest Instytut Chorób i Gruźlicy Płuc w Warszawie pod kierownictwem prof. dr hab. med. Tadeusza Orłowskiego, konsultanta krajowego ds. torakochirurgii.
Badania można wykonać w Centrum Diagnostyki Obrazowej Helimed w Katowicach.
Rejestracja na badania oraz szczegółowe informacje uzyskać można pod numerami telefonu 801 98 40 40 lub 785 86 87 88.

Kończy się remont ulicy St. Batorego
Zakończony został jeden z ważniejszych i końcowych etapów remontów nawierzchni ulicy St. Batorego. W celu zminimalizowania utrudnień w ruchu roboty trwały w nocy z soboty na niedzielę i wczoraj w ciągu dnia przy całkowitym zamknięciu ulicy St. Batorego na odcinku od skrzyżowania z ul. Czempiela/Odrodzenia do ul. Szpitalnej. Takie wykonanie robót korzystne było ze względów technologicznych, gdyż umożliwiło położenie jednolitej i spójnej warstwy (bez szwu w osi jezdni) co ma wpływ na trwałość nawierzchni w kolejnych latach eksploatacji. Obecnie prowadzone są prace przy remontach chodników, w okolicach sygnalizacji świetlnych. Kończone są remonty wjazdów pobocznych na odcinku od ul. Szpitalnej do ul. Czempiela. Układana tam będzie również kostka brukowa. Do około połowy października br. wszystkie remonty na ul. St. Batorego będą zakończone i zostanie p rzywrócony ruch dwukierunkowy. Piesi będą mogli także korzystać z bezpiecznych wysepek, w tym także z nowej wysepki, która powstanie przy ul. Podmiejskiej. Prosimy o wyrozumiałość w trakcie trwania robót oraz stosowanie się do obowiązującego oznakowania

Można oglądać Ogród Biblijny
Alejki z ławkami, potok oraz kilkadziesiąt roślin można oglądać w Ogrodzie Biblijnym, który powstał przy parafii św. Jadwigi Śląskiej w Chorzowie.
Przedsięwzięcie jest pomysłem proboszcza ks. Emanuela Pietrygi. Ogród budowano przez dziewięć miesięcy. Znajduje się pomiędzy kościołem, salkami parafialnymi a probostwem. Zajmuje ok. 10 arów. Aktualnie można w nim oglądać ok. 40 roślin, w tym wymienianych w Biblii. "Posadziliśmy winorośle, figowiec, palmę daktylową, drzewka oliwne i granatu. W przyszłym roku w ogrodzie będzie także pszenica i jęczmień" - powiedział PAP proboszcz parafii pod wezwaniem Św. Jadwigi Śląskiej ks. Emanue- Pietryga. Proboszcz podkreśla, że ogród pełni m.in. funkcję duszpasterską. "Można w nim katechezy przeprowadzać, ale też lekcje z botaniki, które mogą być okazją do zaprezentowania dzieciom bogactwa fauny związane j m.in. z basenem Morza Śródziemnego i Ziemią Świętą" - powiedział.


WYDARZENIA KULTURALNE

Chorzowskie Centrum Kultury, ul. Sienkiewicza 3
27.09 godz. 19.00 Festiwal - muzyki improwizowanej
28.09 godz. 19.00 Współczesna scena tańca, film taneczny: TACTUM
29.09 godz. 19.00 WSPÓŁCZESNA SCENA TAŃCA film taneczny TACTUM
20.09 godz.11.00 FILM ANIMOWANY DLA DZIECI
30.09 godz. 19.00 WSPÓŁCZESNA SCENA TAŃCA film taneczny MASINA
31.09 godz. 9.30, 12.30 Spektakl - w języku angielskim A CHRISTMAS CARO- Charlesa Dickensa

Starochorzowski Dom Kultury ul. Siemianowicka 59
28.09 godz.18.00 Starochorzowski Klub Podróżnika
29.09 godz. godz. 10.00 – 13.00 SPOTKANIA TEATRALNE
29.09 – 6.10 MEMORIAŁ BĄKA turniej szachowy
4.10 godz. 9.30 – 15.00 Piknik malarski SIELSKIE KLIMATY
Miejski Dom Kultury „Batory” ul. S.Batorego 6
27.09 godz. 17.00 ROZPOCZĘCIE SZKOŁY DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW / 9 spotkań/
29.09 godz. 16.00 BIESIADA SĄSIADA czyli zabawa mieszkańców SM Komunalnik

Muzeum, ul. Powstańców 25
wystawy czasowe:
PIENIĄDZ ZASTĘPCZY NA GÓRNYM ŚLĄSKU TAK WIDZIMY HISTORIĘ CHORZOWA

wystawa stała:
„Z DZIEJÓW PIENIĄDZA. POLSKA – ŚLĄSK”


WYDARZENIA SPORTOWE

Hala, ul. Graniczna
30.09 godz. 8.00 Rozgrywki Chorzowskiej Ligi Futsalu


CHORZÓW W MEDIACH

Zapraszamy Mieszkańców do oglądania relacji filmowych na stronie internetowej www.comtv.pl

Zapraszamy do oglądania najważniejszych wydarzeń w mieście z ostatniego tygodnia. www.chorzowianin.pl

Zapraszamy do oglądania KRONIKI MIEJSKIEJ na antenie programu Telewizji KATOWICE. Na najbliższy program zapraszamy 23 października o godz. 17.35 w nim najświeższych informacji o tym, co się zdarzyło ostatnio w Chorzowie.

Zapraszamy do słuchania „Wieści z Chorzowa” na antenie Radia Katowice w każdy drugi piątek miesiąca / najbliższy to 12 października /o godz. 18.45/ a w nich najważniejszych informacji o naszym mieście, rozmów z ciekawymi ludźmi i zapowiedzi interesujących wydarzeń.

Wiadomości Samorządowe – dodatek do bezpłatnego miesięcznika Chorzowianin w całości o najważniejszych zagadnieniach i tematach poświęconych społeczności lokalnej. Zapraszamy również na porta- chorzowianin.pl

Najpopularniejsze

Warto zajrzeć