Ogłoszenie o konsultacjach - 26.09-10.10
2017-09-25

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) Prezydent Miasta Chorzów zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do konsultacji projektu aktu normatywnego

1.    Przedmiot konsultacji:

Projekt uchwały w sprawie Programu współpracy  na 2018 rok Miasta Chorzów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

2.    Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:

26 wrzesień - 10 październik 2017r.  


3.    Dostępność projektu:

Treść konsultowanego aktu dostępna jest:
1) w formie elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów http://www.bip.chorzow.eu/index.php?kat=150633519820206696
2)    w formie papierowej:
    na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
    w następujących Wydziałach Urzędu Miasta Chorzów:
    Kultury, Sportu i Turystyki, pok. nr 311,  311a (3 p.);
    Polityki Społecznej pok. nr 226 (2 p.);


4.    Jednostka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:

Wydział Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Chorzów
ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów,
tel. 32 416 50 00 wew. 120, 32 416 53 13
e-mail: lamik_a@chorzow.eu

5.    Sposób wnoszenia uwag i opinii:

1)    Opinie i uwagi należy wyrażać w formie pisemnego stanowiska zawierającego
w szczególności:
a)    odniesienie do tytułu konsultowanego projektu oraz jego jednostek redakcyjnych, których poszczególne uwagi lub opinie dotyczą wraz z propozycją zmian
i uzasadnieniem do nich;
b)    pełną nazwę organizacji, adres siedziby, nr wpisu do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczący statusu prawnego organizacji, dane osób zgłaszających, w tym dane kontaktowe.    

2)    Uwagi i opinie, o których mowa w pkt.1 w formie papierowej lub elektronicznej należy kierować do Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki w w/w terminie.

Najpopularniejsze

Warto zajrzeć