Biuletyn Informacyjny UM Chorzów nr 833
2012-08-30

Prezydent Miasta Chorzów Andrzej Kotala,
Przewodniczący Rady Miasta Henryk Wieczorek
oraz
Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień ppłk. Robert Jańczuk
zapraszają mieszkańców i radnych miasta, przedstawicieli środowisk kombatanckich, stowarzyszeń, zakładów pracy, szkół i chorzowskich harcerzy
do udziału uroczystościach upamiętniających
73. Rocznicę Agresji Hitlerowskie i Napaści Sowieckiej na Polskę.
3 września o godz. 12.00 pod Pomnikiem Żołnierzy Polskich przy ul. Śląskiej w Chorzowie
delegacje kombatantów, władz miasta i innych chorzowskich instytucji oddadzą hołd poległym żołnierzom i złożą kwiaty.


RADA MIASTA

TERMINY POSIEDZEŃ KOMISJI RADY MIASTA
30.08 - 06.09.2012

04.09 / wtorek /
godz. 7.30 Komisja Rewizyjna

06.09 / czwartek /
godz.9.00 Komisja Edukacji oraz Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa / w terenie/

DYŻURY RADNYCH
06.09. (czwartek) w godz. 13.00-16.00, pok. 201
Romana Słomczyńska

XXV sesja Rady Miasta
30 sierpnia odbyła się XXV sesja Rady Miasta. Radni podjęli uchwałę m.in. o sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – w kontekście wejścia w życie znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Przypomnijmy, że na podstawie tej ustawy / z dnia 1 stycznia 2012 r. / gminy są obowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Rada Miasta może, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, postanowić o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (wszelka działalność usługowa, produkcyjna, handlowa, placówki oświatowe, ogrody działkowe, szpitale, przychodnie, gastronomia, itd.). Przejęcie obowiązków przez miasto spowoduje wprowadzenie jednolitego systemu dla terenu całego Chorzowa, tzn. odpady komunalne będą odbierane na tych samych zasadach od wszystkich w Chorzowie. Wydział Usług Komunalnych i Ochrony Środowiska UM Chorzów przeprowadził konsultacje z dużymi przedsiębiorcami działającymi na terenie miasta, w formie bezpośrednich spotkań, w celu wyjaśnienia zmian w nowym systemie i zasadności podjęcia przez Radę Miasta niniejszej uchwały. Podczas sesji radni przyjęli także m.in. projekt uchwały w sprawie wyrażenia poparcia dla starań o uznanie mowy śląskiej jako języka regionalnego. Intencją tego projektu uchwały jest wsparcie działań zmierzających do uznania mowy śląskiej jako języka regionalnego w myśl ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz językach regionalnych. Kilkudziesięcioosobowa grupa parlamentarzystów zgłosiła do Sejmu RP projekt zmiany przytoczonej ustawy, która to zmiana uznała by mowę śląską za język regionalny. Stowarzyszenie „Ślōnskŏ Ferajna” zwróciło się do Prezydenta Miasta Chorzów o podjęcie przez Radę Miasta niniejszej uchwały, popierającej działania posła Marka Plury z PO.

Informacja
Prezydenta Miasta o podjętych działaniach w okresie między sesjami
w okresie od 27.07.2012 do 29.08.2012r.

Prezydent Miasta:

- Przyjął 21 projektów uchwał
1. Wydał 19 zarządzeń, m.in.:
- o zmianie Zarządzenia Nr OR.143.2012 z dn. 19 lipca 2012 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
- w sprawie ustanowienia logo miasta Chorzowa oraz zasad jego stosowania
- w sprawie zatwierdzenia Regulaminu udzielania dotacji celowej osobom fizycznym na inwestycje związane z termodernizacją źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w ramach realizacji "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Miasta Chorzów"
- o zmianie Zarządzenia Nr OR.130.2011 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 1 września 2011 w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie
- w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Chorzów, położonej w Chorzowie przy ul. Leśnej, Odleglej, Wolności, Mielęckiego i ul. Strzelców Bytomskich oraz ul. Siemianowickiej i Dąbrowskiego na rzecz Górnośląskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu
- w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste i ustalenia okresu trwania użytkowania wieczystego nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ul. Kozielskiej 10
- w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Chorzowie przy ulicy Wita Stwosza
- w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste i ustalenia okresu trwania użytkowania wieczystego nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ul. 3-go Maja - ul. Krakusa
- w sprawie utraty mocy Zarządzenia Nr OR/63/2006 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 1 września 2006 r. w sprawie określenia danych i informacji stanowiących tajemnicę służbową w Urzędzie Miasta Chorzów, nie będącą informacją niejawną
- w sprawie zasad wynagradzania kierowników jednostek organizacyjnych Miasta Chorzów nie posiadających osobowości prawnej
- w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Chorzów, położonej w Chorzowie przy Pl. św, Jana, na rzecz Chorzowsko-Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie
- o zmianie Zarządzenia Nr OR/65/2007 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 13 czerwca 2007 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XIII/236/03 Rady Miasta Chorzów z dnia 30.10.2003 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Chorzów
- o zmianie Zarządzenia Nr OR/113/2011 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie zasad postępowania w sprawach o wynajem lokali użytkowych pozostających w dyspozycji Gminy Chorzów
- w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Chorzów, położonych w Chorzowie przy ul. Granicznej i ul. Jurija Gagarina - na rzecz TAURON Ciepło S.A. z siedzibą w Katowicach.
2. Rozstrzygnął postępowania o udzielenia zamówienia publicznego m.in. na:

- Przebudowę części ogrodzenia w Zespole Szkół Sportowych nr 2 przy ul. Wolności 133 w Chorzowie na korzyść Przedsiębiorstwa Handlowo – Usługowego „KWABUD”z Gliwic za kwotę 60 298,81 zł
- Wykonanie i wdrożenie zintegrowanego środowiska informatycznego eChorzów - internetowa platforma usług publicznych na korzyść Zakładu Elektronicznej Techniki Obliczeniowej z Katowic Sp. z o.o., za kwotę
50 430zł
- Modernizację placu zabaw na terenie Przedszkola Nr 26 przy ul. Ligonia na korzyść firmy „SATERNUS" Sp. z o.o., z Chorzowa za kwotę
66 599,64 zł

l Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Chorzowa do ośrodków szkolno-wychowawczych w latach 2012 -2014 na korzyść Konsorcjum firm, których liderem jest Lucjan Brożek Przewóz Osób z Rudy Śląskiej
za kwotę 994 000 zł

Inne sprawy:
- Sprzedano w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Chorzowie przy ul. Pokoju 27.
Nieruchomość o powierzchni 206m2 sprzedano za kwotę 7 946,11zł.
- Oddano w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym nieruchomość gruntową niezabudowaną położoną w Chorzowie przy ul. Pokoju, stanowiącą własność Miasta Chorzów, oznaczoną działką o numerze geodezyjnym nr 5/4 o powierzchni 6m2 na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości przyległej.
Wartość gruntu oddawanego w użytkowanie wieczyste została ustalona w wysokości 1 500 zł
- Sprzedano w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Chorzowie przy ul. Sosnowej 17.
Nieruchomość o powierzchni 570m2 sprzedano za kwotę 17 362,91zł
- Sprzedano w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Chorzowie przy ul. Cisowej 2. Nieruchomość o powierzchni 808m2 sprzedano za kwotę 24 612,72zł
- Oddano w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu na okres 99 lat nieruchomość, położoną w Chorzowie przy ulicy Krętej, stanowiącej własność Miasta Chorzów o powierzchni 6.243 m2
Cena wywoławcza nieruchomości – 1.560.750,00 zł netto.
Cena nieruchomości, stanowiąca podstawę do ustalenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, osiągnięta w przetargu wynosi 1.576.450,00 zł netto i tak:
- I opłata w wysokości 25% z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 394.112,50 zł netto
- opłata roczna w wysokości 1% z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 15.764,50 zł netto + należny podatek VAT
Osobą ustaloną jako nabywca przedmiotowej nieruchomości zostało Przedsiębiorstwo Budowlane DOMBUD S.A., z Katowic.
Akt notarialny został zawarty dnia 23.08.2012r.
- Sprzedano nieruchomość położoną w Chorzowie przy ulicy Janasa, stanowiącej własność Miasta Chorzów, obejmującej działkę nr 14/2 o powierzchni 1.416m2,
Cena wywoławcza nieruchomości – 240 000,00 zł netto
Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu wyniosła 242400zł netto
Osobą ustaloną jako nabywcy przedmiotowej nieruchomości została Parmet Spółka Cywilna Patrycja Stępniak, Artur Kozłowski z Chorzowa.
Akt notarialny został zawarty dnia 6.08.2012r.


WYDARZENIA

Inauguracja Roku Szkolnego
Uroczystość pasowania na pierwszoklasistę odbędzie się 3 września o godz. 10.30 w Szkole Podstawowej nr 37. Będzie to zarazem uroczysta miejska inauguracja roku szkolnego 2012/2013. Weźmie w niej udział m.in. zastępca prezydenta ds. społecznych Wiesław Ciężkowski.

Chorzów proponuje najlepsze tereny inwestycyjne
28 sierpnia w sali zegarowej Urzędu Miasta w Chorzowie konferencją prasową rozpoczęła się kampania promocyjna miasta w zakresie terenów inwestycyjnych. Podczas spotkania Andrzej Kotala Prezydent Miasta, Marcin Michalik Zastępca Prezydenta ds. Gospodarczych wraz wykonawcą kampanii - konsorcjum firm: .bringMore advertising oraz Locativo przedstawili jej założenia. Inicjatywa pod hasłem Rozegraj biznes w Chorzowie to zaproszenie do realizacji projektów inwestycyjnych w mieście z ogromnym potencjałem, oferującym komfortowe, bezpośrednie otoczenie inwestycji: atrakcyjne, dobrze przygotowane tereny, wsparcie całego procesu, a także ofertę kulturalno-rozrywkową „po pracy”.
Opracowano i przyjęto strategię promocji, która wprowadza nową, atrakcyjną biznesowo optykę. Chorzów to miasto, które WPRAWIA W RUCH, to dynamika, świetne położenie, optymalne otoczenie biznesu i rzesze konsumentów. To także konkretna, bardzo atrakcyjna i realna wizja sukcesu – Chorzów Nowy, czyli wizja świadomego biznesu. Prestiżowa przestrzeń handlowa w miejscu o największym w mieście natężeniu ruchu gwarantuje sukces komercyjny przedsięwzięcia. Skomponowanie oferty z możliwością uwzględnienia funkcji rekreacyjnej (kina, kawiarnie, fitness), artystycznej (galerie), turystycznej (hotel) czy biznesowej (centrum konferencyjne) zapewnia szerokie opcje inwestycyjne i jest szansą na współpracę przedsiębiorców o różnym profilu działalności. To także realna odpowiedź na zapotrzebowanie lokalnego rynku, sposób na pozyskanie przychylności mieszkańców i przyjezdnych oraz klucz do powodzenia inwestycji. To argumenty rozpoczynającej się właśnie kampanii pod hasłem Rozegraj biznes w Chorzowie. Szczegółowe informacje o projekcie na stronie www.invest.chorzow.eu.
Kampania zakłada m.in. emisję (w miesiącach: wrzesień - październik 2012) spotów w telewizji TVN CNBC, publikację reklam w Magazynie Manager oraz w Gazecie Wyborczej w wydaniu stołecznym, krakowskim, wrocławskim i katowickim. Ofertę przyszli przedsiębiorcy odnajdą również na stronie głównej portalu Biznes Onet i Puls Biznesu on-line. Kampania obecna będzie także na terenie portów lotniczych Katowice Airport – Pyrzowice, Kraków Airport – Balice, Lotnisku Chopina w Warszawie i Porcie Lotniczym Poznań-Ławica. Projekt zakłada udział Chorzowa w targach inwestycyjnych EXPO REAL 2012 w Monachium.
Kampania pozwoli na wypromowanie 7 ofert inwestycyjnych na terenie dzielnic Chorzów II i Chorzów Stary w postaci terenów inwestycyjnych o łącznej powierzchni 66,34 ha, w tym 6 terenów inwestycyjnych będących własnością miasta Chorzów oraz dużego terenu poprzemysłowego będącego własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Huty Kościuszko S.A.
1. Teren przy ulicy Katowickiej – działka nr 679/99 (4,62 ha).
2. Teren przy ulicach Maciejkowickiej i Gdańskiej - działki nr 976/97 i 977/97 (3,77 ha).
3. Teren przy ulicy Katowickiej – działki nr 3/4, 6/2 i 7/4 (4,64 ha).
4. Teren przy ulicy Metalowców - działka nr 680/99 (4,53 ha).
5. Teren przy ulicach Torowej i Kresowej - działki nr 448/28, 390/32, 454/32, 388/30 i 451/30 (0,30 ha).
6. Teren przy ulicy Maciejkowickiej - działka nr 193/29 (3,82 ha).
7. Teren w obrębie ulic Nowej, Stacyjnej i Legnickiej składający się z ok. 200 działek o łącznej powierzchni 44,66 ha.
Adresatami kampanii reklamowej są potencjalni inwestorzy, a jej zadaniem jest wykreowanie wizerunku Chorzowa jako miasta sprzyjającego nowym inwestycjom, a w rezultacie skłonienie do zaangażowania finansowego poprzez ich lokowanie na terenie miasta.
Całkowite nakłady na realizację projektu wynoszą 676 795,20 zł brutto (środki własne - 15,00 % wydatków, dotacja z UE w wysokości 85,00 % wydatków).

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, w ramach Priorytetu I „Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość”, działania 1.1 „Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu”, poddziałania 1.1.2 „Promocja inwestycyjna”.
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie internetowej www.rpo.slaskie.pl.
„Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby”

STARY BASEN JAK NOWY – zapraszamy już w sobotę!
Od 1 września będzie już można korzystać z basenu Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu przy Placu Powstańców Śląskich. Obiekt przeszedł latem gruntowny remont. Nie oznacza to jednak absolutnie podwyżek cen biletów. Dzięki systemowi wejść/wyjść klienci skorzystają na rzeczywistym wykorzystaniu czasu na basenie. Transpondery czyli tzw. zegarki, które otrzymają użytkownicy przy zakupie biletu naliczać będą czas korzystania z usługi. Po pierwszej wykorzystanej godzinie, system - proporcjonalnie - rozliczać będzie każdą kolejną minutę. Taki system od wielu lat sprawdza się na innym basenie zarządzanym przez MORiS - w Kompleksie Sportowym „Hajduki”. Zmianę widać także w holu . Jest tutaj szatnia samoobsługowa, szafki depozytowe z zamkami wrzutowymi a kolorystyka w poczekalni jest teraz jaśniejsza, co sprawia wrażenie korzystania z większej przestrzeni. Ponadto hol wyposażony został w nowe stoliki z krzesełkami, gdzie uczestnicy zajęć lub ich bliscy będą mogli oczekiwać w bardzo wygodnych warunkach. Kolejne zmiany widać w szatniach. Zmieniona została aranżacja wnętrza - jasne kolory ścian, nowe przebieralnie oraz szafki zintegrowane z elektronicznym systemem obsługi klienta (wejść/wyjść) powodują, że „czuje się” świeżość i lepszą funkcjonalność obiektu. Na estetyce zyskała także cała niecka basenowa – wyczyszczona z wymienionymi uszkodzonymi kafelkami odzyskała dawną świeżość. Na remont doczekało się również jacuzzi. Po wymianie pomp i fug korzystanie z tego urządzenia dla każdego na pewno będzie przyjemnością. Większość robót modernizacyjnych wykonali pracownicy Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu. Taka sytuacja zdarza się nie pierwszy raz. W poprzednich latach zmodernizowali oni budynek i boiska na „Kresach”, prowadzili prace adaptacyjne na boisku przy ul. Pokoju i stadionach miejskich przy ul. Cichej i ul. Lompy. Obecnie remontują loże na trybunie głównej przy ul. Cichej.

Szyb „Prezydent” coraz atrakcyjniejszy
Chorzowski Szyb Prezydent już stał się atrakcją turystyczną i miejscem odwiedzin nie tylko mieszkańców Chorzowa. Z odnowionym, uporządkowanym i zagospodarowanym terenem zdobi nasze miasto. Inwestycję, która zmieniła zupełnie wygląd tego miejsca, Miasto uzupełni jeszcze budując parking, drogę dojazdową i remontując część zabytkowego ogrodzenia z cegły. Zaplanowano także wymianę betonowych elementów ogrodzenia od strony ul. Kościuszki a także zrobienie wjazdu od strony ul. Kościuszki. Wszystko to zostanie zrealizowane do końca tego roku. Przypomnijmy, że inwestycja dotychczas obejmowała: wykonanie ogrodzenia panelowego od ul. Kościuszki, oczyszczenie terenu, wykonanie oświetlenia, placów utwardzonych, ciągów pieszych i elementów małej architektury. Od kwietnia do maja 2012 roku wykonano prace związane z rewitalizacją, założono trawniki, łąki kwietne, nasadzono drzewa, krzewy, byliny i trawy. Koszt całej inwestycji wyniósł 2 754 767 zł. Inwestycja ma trzy źródła finansowania: 1 682 732 zł to środki własne, 215035 zł. WFOŚiGW i 857000 zł. NFOŚiGW. Ponadto w przyszłym roku Miasto planuje doposażenie placów zabaw w urządzenia dla mniejszych dzieci.

*trochę historii
Kopalnia Węgla Kamiennego Prezydent w Chorzowie w latach 1937 - 1939 nazywała się "Prezydent Mościcki" (od nazwy szybu Prezydent Mościcki wybudowanego w latach 1929 - 1939). Wybudowana w 1933 roku kopalniana wieża obecnie znajduje się w rejestrze zabytków. Jest wysoka na 42 metry. Początkowo nazywała się "Wielki Jacek". W 1937 roku nadano jej nowe imię, na cześć prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Ignacego Mościckiego, który przez lata był związany z naszym miastem - jako dyrektor "Azotów" w latach 1922-1926. Szyb „Prezydent” stoi niedaleko jednego z najwyższych wzniesień miasta, obok góry Redena. Szyb jest oświetlony, teren ogrodzony i objęty monitoringiem, a opiekę na szybem objęło stowarzyszenia SZTYG.art.

Nowe wiaty przystankowe na chorzowskich przystankach
Nowa wiata przystankowa stanęła przy ul. Powstańców w Chorzowie. W związku z remontem estakady w Chorzowie, utworzono tam tymczasowy przystanek autobusowy. Odpowiadając na prośby mieszkańców, miasto postawiło w tym miejscu nową, zadaszoną wiatę, której brak szczególne dokuczał w porze jesienno-zimowej. Prócz tej wiaty, do końca sierpnia stanie w Chorzowie kolejnych sześć. Zamontowane zostaną w miejsce starych i już wyeksploatowanych: przy ul. Stefana Batorego 68, Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych ul. Dąbrowskiego. Dwie wiaty staną na przystanku tramwajowym przy Stadionie Śląskim, dwie przy ul. Strzelców Bytomskich – w okolicy Zespołu Szpitali Miejskich oraz jedna przy skrzyżowaniu z ul. Styczyńskiego. Zakup i montaż wszystkich nowych wiat przystankowych kosztować będzie 31 tys. zł.

Dofinansowanie do modernizacji kotłowni
Miasto Chorzów rozpoczęło realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Chorzów – etap I. Program przewiduje dofinansowanie: do modernizacji 33 wyeksploatowanych kotłowni na paliwo stałe oraz do montażu 8 sztuk instalacji solarnych, w budynkach mieszalnych jednorodzinnych. Pierwszy nabór wniosków uczestników programu odbędzie się 4 września w godzinach od 9.00 do 12.00 i 6 września w godzinach od 13.00 do 16.30.
Wszelkich informacji dotyczących realizacji programu i warunków uczestnictwa, udziela Operator Programu Bieruńska Fundacja Inicjatyw Gospodarczych: codziennie w siedzibie fundacji pod nr tel. 32 324-25-03, (e-mail u.golek@bfig.pl). Na pytania związane z udziałem w programie odpowie także pracownik dyżurujący w godzinach 8.00 do14.00 oraz we wtorki od 9.00 do 12.00 i czwartki od 13.00 do 16.30 - w siedzibie Urzędu Miasta Chorzów, pok.411. lub pod numerem telefonem 32 241 12 61 wew.107.
Z regulaminem udzielania dotacji można zapoznać się na stronie BIP Urzędu Miasta Chorzów: Zarządzenie Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 31.07.2012 Nr OR.148.2012.
Informacje na tematu Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dostępne są pod adresem : http://bfig.pl/NiskaemisjaChorz%C3%B3w2012/tabid/166/language/pl-PL/Default.aspx

VI edycja Konkursu Chorzowskie Smaki 2012
Pokazem kulinarnym prawdziwego mistrza kuchni - Adama Gesslera, rozpocznie się drugi etap VI edycji konkursu "Chorzowskie Smaki". Początek - 1 września o godz. 11.00 na placu pod Pocztą Główną przy ul. Wolności w Chorzowie. Mieszkańcy miasta będą też mogli skosztować przysmaków przygotowanych przez szefów kuchni chorzowskich restauracji, biorących udział w konkursie. Oprócz tego, można będzie wziąć udział w warsztatach, grach i zabawach kulinarnych. Konkurs „Chorzowskie Smaki” na stałe zagościł w kalendarzu chorzowskich imprez. Jego celem jest promocja zarówno chorzowskich gastronomów, jak i samego Chorzowa jako miejsca smacznej i urozmaiconej kuchni.
Kapituła konkursu, której przewodniczy Zastępca Prezydenta Miasta ds. Gospodarczych, z nadesłanych przez restauratorów zgłoszeń wybiera "Potrawy Roku" w trzech kategoriach. W tegorocznej edycji Chorzowskich smaków, zgłoszone dania konkurować będą, podobnie jak w latach ubiegłych, w trzech kategoriach – przystawce w odsłonie na zimno lub na ciepło, daniu głównym oraz w nowej kategorii – „na słodko”. Przez cały wrzesień odwiedzający restauracje biorące udział w konkursie będą mogli spróbować konkursowych dań za 50% ceny, wziąć udział w głosowaniu internetowym na www.chorzowskiesmaki.pl i wygrać nagrodę. Ogłoszenie wyników odbędzie się podczas uroczystej gali na początku października. Zachęcamy do czynnego udziału w konkursie.

Spróbuj konkursowych potraw za 50% ceny
3 - 9 września
Pizzeria L’angolo | ul. Młodzieżowa 31
Restauracja Malinowa | Dąbrowskiego 25/1
Restauracja Champion | Aleja Dojazdowa 4
Kawiarnia pod Wieżą | ul. Piotra Skargi 34
10 - 16 września
Restauracja Łania | Al. Łani 1
Bar u Mirka | ul. dr A. Mieleckiego 9a
Pizzeria pod Drewnianym Bocianem | ul. Dworcowa 1
Layt Pub Faraon | ul. 3 Maja 94/1
17 - 23 września
Bar pod Estakada | ul. Rynek 11
Patria-Chopin | ul. Wolności 1
Restauracja Sztygarka | ul. Piotra Skargi 34
Pizzeria Al. Dente | ul. Hajducka 10/1
24 - 30 września
Wioska Rybacka | Promenada gen. J. Ziętka
Tokyo Sushi |ul. Sienkiewicza 16/7
Rebelia Pub & Restaurant | ul. Sobieskie

Kolejny etap remontu ul. Batorego
27 sierpnia br. rozpoczęte zostały remonty kolejnych odcinków ulicy Stefana Batorego w Chorzowie, obejmujące fragmenty ulicy od skrzyżowania z ulicami Klonową/Brzozową do skrzyżowania z ul. Czempiela/Odrodzenia – prace prowadzone będą „połówkowo”, a ruch pojazdów odbywać się będzie wahadłowo (odcinek A), oraz od skrzyżowania z ulicą Farną do rejonu skrzyżowania ul. Szpitalnej z ul. Batorego - prace prowadzone będą „połówkowo” a ruch pojazdów odbywać się będzie z kierunku autostrady A4 w kierunku centrum miasta (odcinek B).
W związku z powyższym wprowadzone zostaną następujące zmiany w organizacji ruchu drogowego:
Odcinek A:
ze względu na potrzebę sprawnego funkcjonowania ruchu wahadłowego (sterowanego sygnalizacją świetlną) w strefie prowadzonych robót, zamknięte dla ruchu kołowego zostanie włączenie ul. Czempiela do ul. Batorego. Ponadto w ciągu ul. Odrodzenia, na odcinku od skrzyżowania z ul. Batorego do skrzyżowania z ul. Staszica, wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy. Dojazd do ul. Batorego z kierunku ul. Odrodzenia (i ulic sąsiednich) prowadzony będzie ciągiem ul. Staszica i ul. Podmiejskiej. Wzdłuż tras prowadzonych objazdów wprowadzone zostaną czasowe ograniczenia w postoju pojazdów (na jezdni).
Odcinek B:
ruch pojazdów kołowych z kierunku centrum miasta w kierunku autostrady A4 odbywać się będzie oznakowanym objazdem prowadzonym ciągiem ul. 16-go Lipca, Karpackiej, Granicznej i Batorego. Ruch pojazdów w kierunku przeciwnym odbywać się będzie bez zmiany trasy przejazdu, ciągiem jednokierunkowym. W związku z koniecznością czasowego zamknięcia wylotów ulic Wrocławskiej i Dyrekcyjnej do ul. Batorego, wyznaczone zostaną lokalne objazdy. Wzdłuż tras prowadzonych objazdów wprowadzone zostaną czasowe ograniczenia w postoju pojazdów (na jezdni). Ruch pieszych odbywać się będzie wyznaczonym ciągami.

Goście z Termoli i San Guliano di Puglia gościli u prezydenta Chorzowa
27 sierpnia br. Prezydent Miasta Chorzów Andrzej Kotala gościł w Urzędzie Miasta delegację sportowców z rodzinami z włoskiego miasta partnerskiego Termoli. Wraz z grupą przyjechał Proboszcz zaprzyjaźnionej parafii Św. Piotra Apostoła - Vincenzo Ronzitti. Na spotkaniu obecni byli również Jerzy Bogacki Pełnomocnik Prezydenta ds. nadzoru właścicielskiego nad spółkami gminnymi i Rafał Zaremba, Naczelnik Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki. Oprócz sportowców z Termoli w grupie gości byli również sportowcy z sąsiedniego miasteczka San Giuliano di Puglia z burmistrzem Luigi Barbieri. Pobyt grupy zorganizowany był przez klub sportowy Slavia z Rudy Śląskiej natomiast mali włoscy sportowcy (rocznik 2000 - 2001) brali udział w turnieju piłkarskim zorganizowanym przez chorzowski klub UKS Ruch Chorzów, w którym wzięły udział oprócz drużyny włoskiej również kluby: Gwiazda Ruda Śląska, UKS Ruch Chorzów, Wawel Wirek.

Międzynarodowo w Chorzowie
Prezydent Chorzowa Andrzej Kotala spotkał się delegacjami zespołów folklorystycznych z całego świata. 29 sierpnia w małej sali posiedzeń wraz z Zastępcą Prezydenta ds. Społecznych Wiesławem Ciężkowskim i Naczelnikiem Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Rafałem Zarembą gościli zespoły z Włoch, Turcji, Wenezueli, Aregentyny, Chorwacji, Słowacji i Rosji, uczestnikami XXV Międzynarodowego Studenckiego Festiwalu Folklorystycznego. W najbliższą sobotę 1 września o godz. 19.00 w Chorzowskim Centrum Kultury odbędzie się koncert finałowy festiwalu, który od 24 sierpnia odbywa się w 6 miastach województwa śląskiego.

Zagłosuj w konkursie "Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego"
Zarząd Województwa Śląskiego pod patronatem Marszałka organizuje coroczny konkurs "Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego". Jego celem jest promocja rozwoju i zmian jakościowych przestrzeni publicznej oraz poprawa środowiska zamieszkania przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju poprzez nagradzanie najciekawszych realizacji urbanistycznych i architektonicznych kształtujących przestrzeń publiczną województwa śląskiego. W konkursie bierze również udział inwestycja zrealizowana w Chorzowie - Adaptacja budynku przy Placu Piastowskim 17 w Chorzowie na potrzeby Prokuratury Rejonowej. Każdego roku w konkursie nagradzane są najlepsze projekty zrealizowane na terenie województwa śląskiego w okresie minionego roku kalendarzowego. Prace zgłaszane do konkursu oceniane są przez Jury Konkursowe - członków Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej. Tradycją konkursu stało się głosowanie internetowe na stronach województwa śląskiego. Zachęcamy mieszkańców Chorzowa do udziału w głosowaniu. Aby oddać głos wystarczy wejść na stronę: www.slaskie.pl/npp/index.php?grupa=20&rok=2012&id_menu=15&id_menu=17

XVII Rajd Rodzin Chorzowskich
15-16 września br. Wydział Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Chorzów wraz z Polskim Towarzystwem Turystyczno – Krajoznawczym i Chorzowskim Centrum Informacji i Turystyki zapraszają na XVII Rajd Rodzin Chorzowskich. W tym roku metą rajdu będzie Beskid Mały - Międzybrodzie Bialskie.
Zgłoszenia uczestników przyjmowane będą w biurze:
Oddziału PTTK w Chorzowie i punkcie Informacji Turystycznej – CCIiT 41-500 Chorzów ul. Floriańska 42/1, tel. 32 771 99 74,
od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00
Termin wpływania zgłoszeń do 12 września br. lub do zapełnienia list uczestników na trasach rajdu – liczba miejsc ograniczona ze względu na ilość miejsc w autokarze i noclegu w schronisku OW Żar.

Wpłaty za uczestnictwo można dokonać bezpośrednio gotówką przy zapisie w kasie Oddziału PTTK Chorzów lub po potwierdzeniu telefonicznym wolnego miejsca na trasie rajdu na konto Oddziału PTTK Chorzów numer: 70 1940 1076 3077 9167 0000 0000 Credit Agricole
Zgłoszenie telefoniczne będzie ważne przez 4 dni robocze. Brak wpłaty po tym terminie skutkować będzie skreśleniem z listy uczestników.

Koszt uczestnictwa:
Trasy dwudniowe:
Osoby pełnoletnie: 34 zł
Dzieci i młodzież (do ukończenia szkoły średniej) 10 zł

Trasy jednodniowe:
Osoby pełnoletnie: 28 zł
Dzieci i młodzież (do ukończenia szkoły średniej) 10 zł

TRASY RAJDU:
TRASA I - dwudniowa
piesza górska – średnia – czas przejścia: dzień 1 – 4 h 15 min. (14 km), dzień 2 – 2h 40min (10 km) Ilość punktów do GOT dzień 1 – 22 pkt., dzień 2 – 13 pkt.
dzień pierwszy 15.09.2012r. - sobota
Zbiórka uczestników w Katowicach przed dworcem PKP od strony Placu Oddziałów Młodzieży Powstańczej o godz. 8.15. Wyjazd o godz. 8.29 pociągiem do stacji PKP Wilkowice Bystra (przyjazd 10.12). Przejście piesze na trasie: Wilkowice Bystra – Rogacz – Magurka Wilkowicka, schronisko – Czupel – Rogacz – Czernichów – zapora w Tresnej – Międzybrodzie Żywieckie – OW Żar (nocleg). Wieczorem możliwość zrobienia wspólnego ogniska.
dzień drugi 16.09.2012r. - niedziela
Po śniadaniu (we własnym zakresie, lub do wykupienia 12zł) wyjście na trasę: Międzybrodzie Żywieckie – Góra Żar – Żarnówka Mała – Międzybrodzie Bialskie (meta Rajdu). Po zakończeniu mety Rajdu przejazd na stację PKP Łodygowice. Wyjazd pociągiem z Łodygowic godz. 17.37 do Katowic (przyjazd 19.17)

TRASA II - dwudniowa
piesza górska – średnia – czas przejścia: dzień 1 – 3h 40 min (12,3km), dzień 2 - 2h 45 min (10 km) Ilość pkt. do GOT - dzień 1 – 17 pkt., dzień 2 – 12 pkt.
dzień pierwszy 15.09.2012r. - sobota
Zbiórka uczestników w Katowicach przed dworcem PKP od strony Placu Oddziałów Młodzieży Powstańczej o godz. 8.15. Wyjazd o godz. 8.29 pociągiem do stacji PKP Łodygowice (przyjazd 10.20). Przejście piesze na trasie: Łodygowice – Klimczaki – Czupel – Magurka Wilkowicka (nocleg). Wieczorem możliwość zrobienia wspólnego ogniska.
dzień drugi 16.09.2012r. - niedziela
Po śniadaniu (we własnym zakresie) wyjście na trasę: Schr. Magurka Wilkowicka – przeł. Przegibek – Groniczki – Nowy Świat – Międzybrodzie Bialskie (meta rajdu). Po zakończeniu mety Rajdu przejazd na stację PKP Łodygowice. Wyjazd pociągiem z Łodygowic godz. 17.37 do Katowic (przyjazd 19.17)

TRASA III – jednodniowa
PIESZA GÓRSKA – łatwa – czas przejścia: 2h 20min (8,1 km). Ilość pkt. do GOT całość 13 pkt.
Zbiórka uczestników przed Urzędem Miasta w Chorzowie. Wyjazd o godz. 7.00 Przejście piesze czerwonym szlakiem z przeł. Przegibek na Magurkę Wilkowicką (schronisko) – Czupel – Rogacz – Międzybrodzie Bialskie (meta rajdu) – OW Silesia. Po zakończeniu mety rajdu wyjazd ok. 17.30 do Chorzowa.

TRASA IV – jednodniowa
PIESZA GÓRSKA – średnia – czas przejścia: 4h 15min (14 km). Il. pkt. do GOT całość 18 pkt.
Zbiórka uczestników przed Urzędem Miasta w Chorzowie. Wyjazd o godz. 6.30 Przejście piesze z przeł. Kocierskiej czerwonym szlakiem przez Kocierz, Cisową Grapę, na Górę Żar - Żarnówkę Małą – Międzybrodzie Bialskie (meta Rajdu). Po zakończeniu mety rajdu wyjazd ok. 17.30 do Chorzowa.

TRASA V – jednodniowa
KRAJOZNAWCZA - (turystyczno – autokarowa)
Zbiórka uczestników przed Urzędem Miasta w Chorzowie. Wyjazd o godz. 7.30 Przejazd na Trasie Chorzów – Katowice – Kęty – przełom rzeki Soły – trzy zapory. Międzybrodzie Żywieckie zwiedzanie Szkoły Szybownictwa Sportowego Żar. Po zwiedzaniu przejazd na metę rajdu do Międzybrodzia Bialskiego – OW Silesia. Po zakończeniu mety rajdu wyjazd ok. 17.30 do Chorzowa.

TRASA VI – jednodniowa
KRAJOZNAWCZA - (turystyczno – autokarowa)
Zbiórka uczestników przed Urzędem Miasta w Chorzowie. Wyjazd o godz. 7.30 Przejazd na Trasie Chorzów – Katowice – Bielsko Biała. Zwiedzanie Bielska (kościół św. Stanisława, grodzisko) – Rynek z podcieniami – Zamek Sułkowskich. Przejazd przez przełęcz Przegibek na metę rajdu do Międzybrodzia Bialskiego – OW Silesia. Po zakończeniu mety rajdu wyjazd ok. 17.30 do Chorzowa.

TRASA VII – jednodniowa ROWEROWA
KRAJOZNAWCZA - (turystyczno – autokarowo - ROWEROWA)
Zbiórka uczestników przed Urzędem Miasta w Chorzowie. Wyjazd o godz. 7.30 Przejazd autokarem na trasie Chorzów – Katowice – Bielsko Biała – Przełęcz Przegibek. Trasa przejazdu rowerami: przeł. Przegibek – Międzybrodzie Bialskie – Międzybrodzie Żywieckie – dolna stacja kolejki szynowej na Gorę Żar. Dla bardziej aktywnych wyjazd na rowerach na Gorę Żar, pozostali możliwy wyjazd z rowerem kolejką szynową na Górę Żar. Zjazd z Góry Żar drogą asfaltową do Międzybrodzia Żywieckiego i dalej na metę rajdu do OWR Silesia w Międzybrodziu Bialskim. Po zakończeniu mety rajdu wyjazd ok. 17.30 do Chorzowa.


WYDARZENIA KULTURALNE

Chorzowski Teatr Ogrodowy - VI sezon
ul. Piotra Skargi 34d
31.08 20:00 Teatr Rampa (Warszawa) „Monsters. Pieśni morderczyń” – spektakl muzyczny (wg utworów Renaty Przemyk, Nicka Cave’a, Boba Geldofa i Toma Waitsa), o godz. 22:00 - koncert finałowy „Dejcie pozór!” – Jola Literska Rudokapela

Chorzowskie Centrum Kultury
ul. Sienkiewicza 3
31.08 godz. 10.00 Dyskoteka POŻEGNANIE LATA Klub Czekolada w Chorzowie
1.09 godz. 19.00 KONCERT FINAŁOWY XXV Międzynarodowego Studenckiego Festiwalu Folklorystycznego
9.09 godz. 16.00 Film animowany dla dzieci KLASYKA WALTA DISNEYA

Starochorzowski Dom Kultury
ul. Siemianowicka 59
9.09 godz. 15.00 Festyn Miejski na osiedlu Pnioki

Miejski Dom Kultury „Batory”
ul. S.Batorego 6

1.09 godz. 14.00 41 HAJDUCKIE DOŻYNKI
2.09 godz. 8.00 ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO /Zespół Szkół Specjalnych nr 2/
3.09 godz. 9.00 ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO
/Akademicki Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2/
5-7.09 godz. 10.00 WARSZTATY WOKALNE w ramach XVII Koncertu Wspomnień „I ZNÓW JESETŚMY RAZEM”
7.09 godz. 17.00 XVII koncert wspomnień „I ZNÓW JESTESMY RAZEM”

Miejska Galeria Sztuki „MM”
ul. Sienkiewicza 3
6-27.08. Wystawa „Maciej Mazurek – malarstwo”, wstęp wolny.

Górnośląski Park Etnograficzny „Skansen”
ul. Parkowa 25
26.08 godz. 11.00 – 18.00 Jarmark Produktów Tradycyjnych

Muzeum
ul. Powstańców 25
wystawy czasowe:
PIENIĄDZ ZASTĘPCZY NA GÓRNYM ŚLĄSKU
TAK WIDZIMY HISTORIĘ CHORZOWA

wystawa stała:
„Z DZIEJÓW PIENIĄDZA. POLSKA – ŚLĄSK”


CHORZÓW W MEDIACH

Zapraszamy Mieszkańców do oglądania relacji filmowych na stronie internetowej www.comtv.pl

Zapraszamy do oglądania najważniejszych wydarzeń w mieście z ostatniego tygodnia. www.chorzowianin.pl

Zapraszamy do oglądania KRONIKI MIEJSKIEJ na antenie programu Telewizji KATOWICE. Na najbliższy program zapraszamy 25 września o godz. 17.35 w paśmie TVP 2, w nim najświeższych informacji o tym, co się zdarzyło ostatnio w Chorzowie.

Zapraszamy do słuchania „Wieści z Chorzowa” na antenie Radia Katowice w każdy drugi piątek miesiąca / najbliższy to 14 września /o godz. 18.45/ a w nich najważniejszych informacji o naszym mieście, rozmów z ciekawymi ludźmi i zapowiedzi interesujących wydarzeń.

Wiadomości Samorządowe – dodatek do bezpłatnego miesięcznika Chorzowianin w całości o najważniejszych zagadnieniach i tematach poświęconych społeczności lokalnej. Zapraszamy również na portal chorzowianin.pl

Najpopularniejsze

Warto zajrzeć