Akcja "Weź paragon ze sobą"
2016-11-07

„Weź paragon ze sobą" to ogólnopolska kampania informacyjna Ministerstwa Finansów, któ-ra ma uświadomić Polakom z czym wiąże się niewydawanie paragonów fiskalnych na stacjach paliwowych i niezabieranie ich ze sobą, kiedy je otrzymują. Kampania prowadzona jest od września do listopada 2016 roku. Ministerstwo Finansów analizując mechanizmy występujące w szarej strefie odnotowuje coraz częstsze sygnały o nadużyciach występujących na stacjach paliw. Jedną z najczęstszych nieprawidłowości jest niewydawanie paragonu fiskalnego nieuważnemu klientowi lub zbieranie nieodebranych przez klienta paragonów fiskalnych. Proceder ten może mieć dalsze konsekwencje polegające na wystawianiu tzw. „pustych" faktur na podstawie niewydanych lub nieodebranych paragonów fiskalnych. Uczestniczą w nim zarejestrowane i legalnie działające podmioty. „Puste" faktury to faktury niedokumentujące rzeczywistych zdarzeń gospodarczych, ma-jące na celu m.in. zawyżenie kosztów w działalności gospodarczej oraz zwiększenie podatku nali-czonego. Dokumenty te następnie są przekazywane „umówionym" podmiotom prowadzącym dzia-łalność gospodarczą w celu wygenerowania niemających odzwierciedlenia w rzeczywistości. Dzia-łania informacyjne i edukacyjne są prowadzone równolegle do nowelizacji ustawy o VAT i akcyzie, stanowiącej tzw. pakiet paliwowy. Nowe rozwiązania zdecydowanie ograniczą możliwość dokony-wania oszustw podatkowych w obrocie wewnątrzwspólnotowym i przyczynią się do zwiększenia legalnej sprzedaży paliw oraz bezpieczeństwa ich nabywców. Ministerstwo apeluje również, by w przypadku, gdy stwierdzimy, że sprzedawca nie wydaje paragonów lub zbiera wystawione i nieo-debrane paragony fiskalne zgłośmy te nieprawidłowości na numer bezpłatnej infolinii: 800 807 007 lub adres e-mail: powiadom_podatki@mf.gov.pl, które są przeznaczone m. in. do zgłaszania nadu-żyć występujących na stacjach paliw.

Najpopularniejsze

Warto zajrzeć