Chorzowska Rady Działalności Pożytku Publicznego – konsultacje
2016-05-20

Prezydent Miasta Chorzów zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu uchwały dot. Chorzowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

1.    Przedmiot konsultacji:
Projekt  uchwały  w  sprawie  trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Chorzowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

2.    Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:
20 maja  - 3 czerwca 2016r.

3.    Dostępność projektu:
Treść konsultowanego aktu dostępna jest:
   1)  w  formie  elektronicznej  w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów: http://www.bip.chorzow.eu/index.php?id=146372431144529572
   2)     w formie papierowej:
      -        na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
      -         w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Chorzów w pok.
         nr 225 (2 piętro).

4.    Jednostka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:
Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Chorzów ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów (pok. 225), tel. 32 41 65 226,
e-mail: ps@chorzow.eu

5.    Sposób wnoszenia uwag i opinii:
1)      Opinie  i  uwagi  należy  wyrażać  w  formie  pisemnego  stanowiska zawierającego w szczególności:
a)     odniesienie do tytułu konsultowanego projektu oraz jego jednostek redakcyjnych,  których  poszczególne  uwagi lub opinie dotyczą wraz z propozycją zmian i uzasadnieniem do nich,
b)     pełną  nazwę  organizacji,  adres siedziby, nr wpisu do właściwej ewidencji  lub  rejestru dotyczący statusu prawnego organizacji, dane osób zgłaszających, w tym dane kontaktowe.
2)      Uwagi  i  opinie,  o których mowa w pkt.1 w formie papierowej lub/i elektronicznej  należy  kierować  do  Wydziału  Polityki  Społecznej, na adres oraz w terminie jak podano wyżej.

Konsultacje odbywają się ma podstawie art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz U z 2016r., poz. 239 z poz. zm.), w oparciu o uchwałę Nr LI/972/10 Rady Miasta Chorzów w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Najpopularniejsze

Warto zajrzeć