Regulamin konkursu „Wernisaż wystawy World Press Photo”
2016-05-06

REGULAMIN KONKURSU
„Wernisaż wystawy World Press Photo”


§1 Organizator i partnerzy
1. Organizatorem konkursu „Wernisaż wystawy World Press Photo” zwanego dalej „Konkursem”, jest Urząd Miasta z siedzibą w Chorzowie przy Rynku 1, 41- 500 Chorzów, zwany dalej „Organizatorem”.
2. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany i organizowany przez serwis Facebook. Konkurs nie jest też bezpośrednio ani pośrednio związany z działalnością serwisu Facebook.

§2 Uczestnicy
1. Uczestnikiem konkursu może być dowolna osoba fizyczna, która:
a) zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
b) nie jest pracownikiem Organizatora
2. Uczestnik Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za swój udział i zwalnia Organizatora oraz serwis Fecebook z jakiejkolwiek odpowiedzialności związanej ze swoim udziałem w Konkursie.


§3 Czas i miejsce trwania Konkursu.
1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Konkurs rozpoczyna się 6 maja 2016 roku i trwa do momentu wyczerpania limitu nagród.

§4 Warunki uczestnictwa w Konkursie
1. Organizator umieści w serwisie Facebook posta dotyczącego wernisażu wystawy World Press Photo, w którym znajdzie się pytanie konkursowe.
2. Nagrodą w konkursie jest 10 podwójnych zaproszeń na wernisaż, o którym mowa pkt. 1.
3. Zaproszenie otrzyma pierwszych 10  osób, które prześlą prawidłową odpowiedź na pytanie konkursowe na adres maliowy: rzecznik@chorzow.eu Wiadomość e-mail musi zawierać: imię, nazwisko i numer telefonu uczestnika.


§5 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 6 maja 2016 roku.
2. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.chorzow.eu
3.  Decyzja organizatora o przyznanych nagrodach jest nieodwołalna.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu przed wyczerpaniem limitu nagród.

Najpopularniejsze

Warto zajrzeć