Regulamin konkursu „Zaproszenia Mistrz Mowy Polskiej”
2015-09-03

REGULAMIN KONKURSU

„Zaproszenia Mistrz Mowy Polskiej”

 

 

§1 Organizator i partnerzy

1.Organizatorem konkursu ”Zaproszenia Mistrz Mowy Polskiej” zwanego dalej „Konkursem”, jest Urząd Miasta z siedzibą w Chorzowie przy Rynku 1, 41- 500 Chorzów, zwany dalej „Organizatorem”.

2.Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany i organizowany przez serwis Facebook. Konkurs nie jest też bezpośrednio ani pośrednio związany z działalnością serwisu Facebook

 

§2 Uczestnicy

1.Uczestnikiem konkursu może być dowolna osoba fizyczna, która:

2.zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

3.nie jest pracownikiem Organizatora

4.Uczestnik Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za swój udział i zwalnia Organizatora oraz serwis Fecebook z jakiejkolwiek odpowiedzialności związanej ze swoim udziałem w Konkursie.

 

 

§3 Czas i miejsce trwania Konkursu.

1.Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2.Konkurs rozpoczyna się 3 września 2015 roku i trwa do momentu wyczerpania limitu nagród.

§4 Warunki uczestnictwa w Konkursie

1.Organizator umieści w serwisie Facebook posta dotyczącego gali Programu Społecznego „Mistrz Mowy Polskiej”, która odbędzie się w Chorzowskim Centrum Kultury 21 września 2015 roku. Post będzie zawierał pytanie konkursowe.

2.Nagrodą w konkursie są trzy podwójne zaproszenia na galę, o której mowa pkt. 1.

3.Zaproszenia otrzymają pierwsze trzy osoby, które prześlą prawidłową odpowiedź na pytanie konkursowe na adres maliowy rzecznik@chorzow.eu

4.Każdy z uczestników może otrzymać tylko jedno zaproszenie.

 

§10 Postanowienia końcowe

 

1.Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 3 września 2015 roku.

2.Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.chorzow.eu

3. Decyzja organizatora o przyznanych nagrodach jest nieodwołalna.

4.Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu przed wyczerpaniem limitu nagród.

Najpopularniejsze

Warto zajrzeć