PUP: staże, szkolenia, środki na działaność gospodarczą
2015-04-28

Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie zaprasza osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne (należące do I lub II profilu pomocy), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), w tym osoby niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne, o niskich kwalifikacjach, do wzięcia udziału w projekcie „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Chorzów (I) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) Oś Priorytetowa I „Osoby młode na rynku pracy” Działanie 1.1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy”-projekty pozakonkursowe

Okres realizacji: do 31.12.2015 r.

W ramach projektu zostały przewidziane następujące formy wsparcia:
•    Staże, także w formie bonu stażowego
•    Szkolenia, także w formie bonu szkoleniowego
•    Refundacje kosztów na składki na ubezpieczenie społeczne
•    Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Kontakt: Monika Liszka
pośrednik pracy/doradca klienta
PUP Chorzów

tel.: 32 3497 118 fax 32 3497 100
e-mail: projekty@pupchorzow.pl

Najpopularniejsze

Warto zajrzeć