Ogłoszenie o konsultacjach w sprawie określenia kryteriow naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałow przedszkolnych
2015-02-03

Wydział Edukacji Urzędu Miasta w chorzowie informuje o trwających konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Chorzów w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Chorzów.

 

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH AKTU PRAWA MIEJSCOWEGO

Prezydent Miasta Chorzów zaprasza zainteresowanych do konsultacji projektu aktu normatywnego

1. Przedmiot konsultacji:
Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Chorzów.

2. Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:
02 luty – 16 luty 2015r.

3. Dostępność projektu:
Treść konsultowanego aktu dostępna jest:
1). w formie  elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów
2). w formie papierowej:
· na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
· w Wydziale Edukacji – pokój nr 402 ( IV piętro)

4. Jednostka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:
Wydział Edukacji
ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów
tel. 32 41-65-000 wew. 357, 32 41-65-402
e-mail:  ed@chorzow.eu

5. Sposób wnoszenia uwag i opinii:
1. Opinie i uwagi należy wyrażać w formie pisemnego stanowiska zawierającego w szczególności:
a). wskazanie jednostki redakcyjnej projektu aktu prawa miejscowego, którego dotyczą uwagi lub opinie ( paragraf, ustęp, punkt, podpunkt, litera) wraz z propozycją zmian i uzasadnieniem proponowanych zmian,
b). pełną nazwę organizacji, adres siedziby, nr wpisu do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczącego statusu prawnego organizacji, dane osób zgłaszających, w tym dane kontaktowe.

2. Uwagi i opinie do projektu uchwały w sprawie  określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Chorzów należy kierować do Wydziału Edukacji w terminie określonym w pkt 2.

3. Uprawnieni do udziału w konsultacjach są:
· Mieszkańcy Miasta Chorzów,
· Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Z ogłoszeniem i treścią aktu można zapoznać się pod adresem: http://www.bip.chorzow.eu/index.php?id=142286138519116217

Najpopularniejsze

Warto zajrzeć