Biuletyn Informacyjny UM Chorzów nr 929
2014-08-29

RADA MIASTA
TERMINY POSIEDZEŃ KOMISJI RADY MIASTA
w terminie 29.8 – 4.9

2 września
godz. 7.30 Komisja Rewizyjna

DYŻUR RADNEGO
4.09 (czwartek) w godz. 13.00-16.00, pok. 201
dyżur pełnić będzie radny Piotr Wróblewski

28 sierpnia o godz. 9.00 odbyły się obrady XLVIII sesji Rady Miasta Chorzów.Radni podjęli następujące uchwały:
1. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/ 899 / 14 Rady Miasta Chorzów z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie uchwały Nr XL/752/13 Rady Miasta Chorzów z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Chorzów na rok 2014.
2. o zmianie uchwały Nr XL/752/13 Rady Miasta Chorzów z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Chorzów na rok 2014.
3. o zmianie uchwały Nr XL/753/13 Rady Miasta Chorzów z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chorzów.
4. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki umownej łącznej.
5. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/904/14 Rady Miasta Chorzów z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania w całości albo w części lub odraczania albo rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, które przypadają miastu Chorzów lub jego jednostkom organizacyjnym oraz określenia warunków dopuszczalności udzielenia pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga ta stanowić będzie pomoc publiczną jak i wskazania organu lub osoby uprawnionej do jej udzielania.
6. w sprawie uchylenia uchwały Nr XLV/876/14 Rady Miasta Chorzów z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie udzielenia Województwu Śląskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej ze środków budżetu na 2014 rok z przeznaczeniem na Zarządzanie energią w budynku Teatru Rozrywki przy ul. Marii Konopnickiej 1 w Chorzowie – wykonanie termomodernizacji budynku zmienionej uchwałą Nr XLVI/901/14 Rady Miasta Chorzów z dnia 26 czerwca 2014 roku o zmianie uchwały Nr XLV/876/14 Rady Miasta Chorzów z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie udzielenia Województwu Śląskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej ze środków budżetu na 2014 rok z przeznaczeniem na Modernizację dachu Teatru Rozrywki.
7. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Chorzów.
8. w sprawie szczegółowych warunków ponoszenia opłaty za pobyt w hostelu Ośrodka Wsparcia Rodziny z siedzibą w Chorzowie, przy ul. Siemianowickiej 58.
9. w sprawie ustalenia statutu Żłobka Miejskiego w Chorzowie.
10. w sprawie nadania skwerowi przy ulicy Stefana Batorego w Chorzowie imienia Rotmistrza Witolda Pileckiego.
11. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chorzów dla części obszaru gminy położonego w rejonie ulic Nomiarki na granicy ze Świętochłowicami.
12. o zmianie uchwały Nr XXV/156/91 z dnia 19 czerwca 1991r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi znajdującymi się w budynkach będących własnością lub zarządzie miasta.
13. w sprawie ustalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Chorzów na lata 2014-2018.
14. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Tramwaje Śląskie S.A. wkładu w postaci aportu rzeczowego składającego się z torowiska tramwajowego, położonego w Chorzowie przy ul. Wolności wraz z trakcją tramwajową na pokrycie akcji.
15. w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. z siedzibą w Chorzowie i ich pokrycie aportem w postaci prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy Placu Piastowskim i za ul. Kadecką 5.
16. w sprawie przyjęcia środków z Funduszu Spójności z Priorytetu IX - Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna w ramach Działania 9.3 - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN) (Konkurs nr 2/PO IiŚ/9.3/2013).
17. w podwyższonym kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Techniki Sanitarnej ALBA Sp. z o. o. z siedzibą w Chorzowie i ich pokrycie aportem w postaci prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy ul. Kluczborskiej.
18. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Miasta Chorzów prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy ul. 3 Maja.
19. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości położonych w Chorzowie przy ul. Tęczowej.
20. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Chorzowie przy ul. Siemianowickiej.
21. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy ul. Katowickiej.
22. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy ul. Miłej.

AKTUALNOŚCI

W Chorzowie są już darmowe podręczniki
1 września prawie 1 500 pierwszaków po raz pierwszy przekroczy próg szkoły. W tym roku, w Chorzowie tyty wypełnione słodyczami będzie dźwigać także pół tysiąca sześciolatków. To efekt reformy nakładającej obowiązek szkolny na dzieci z rocznika 2008. Prócz wyremontowanych placówek, na pierwszoklasistów czekają już darmowe pomoce szkolne. We wszystkich 16 podstawówkach, dzieci korzystać będą z przygotowanego przez MEN podręcznika "Nasz Elementarz". Książki wraz z ćwiczeniami będą na nich czekać w szkolnej bibliotece. 20 kompletów przygotowano dla niepełnosprawnych. W tym roku, z programu dostępu do darmowych podręczników skorzystają tylko pierwszaki. Zgodnie z ustawą, do roku 2017 zmiany obejmą również resztę klas szkół podstawowych oraz gimnazja.

Wyprawka szkolna
W Chorzowie kontynuowany jest program pomocy uczniom "Wyprawka szkolna". Z finansowej pomocy skorzystać mogą uczniowie, którzy w roku szkolnym 2014/15 rozpoczną naukę w klasach: II, III lub VI szkoły podstawowej, klasie III szkoły ponadgimnazjalnej (zasadnicza szkoła zawodowa, liceum ogólnokształcące lub technikum) oraz uczniowie, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
By otrzymać wsparcie na zakup podręczników, należy spełnić jedno z trzech kryteriów:
•Dochód poniżej 539 zł na osobę w rodzinie,
•Jeden z przypadków określonych w art.7 ustawy o pomocy społecznej (m.in. ubóstwo, sieroctwo, bezrobocie, przemoc w rodzinie, wielodzietność, niepełnosprawność, czy alkoholizm) i uzasadnienie do wniosku. Dyrektor ocenia indywidualną sytuację życiową rodziny, czy uzasadniona jest pomoc państwa,
•Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. W br. do otrzymania podręczników uprawnione są nowe grupy uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego tj. uczniowie słabosłyszący, z niepełnosprawnością ruchową, z autyzmem.

Chorzowska Karta Dużej Rodziny
Rodzice mogą zaoszczędzić korzystając z chorzowskiej Karty Dużej Rodziny. Wszyscy posiadacze karty z chorzowskim identyfikatorem (2463011) mniej zapłacą, m.in. za bilety na basen, przedstawienia teatralne i inne usługi oświatowo – kulturalne. Pełen katalog zniżek dostępny jest na stronie http://www.chorzow.eu/oferenci.html

Plebiscyt „Aktywny 60+” - pomóż nam znaleźć seniorów z pasją
Wielkimi krokami zbliża się kolejna aktualizacja programu „Chorzów 60+”. W istniejącej ofercie znajdą się kolejne rabaty i zniżki dla posiadaczy karty programu, których jest już 10 tysięcy. To jednak nie koniec: właśnie rusza plebiscyt „Aktywny 60+”. Znasz seniora, który ma nietypowe hobby, udziela się w lokalnej społeczności, uwielbia uprawiać sport, lub jest wspaniałym dziadkiem? Zgłoś go do plebiscytu „Aktywny 60+”.  Od 25.08.2014r. do 12.09.2014r. można zgłaszać kandydatury na specjalnych drukach dostępnych w Urzędzie Miasta (ul. Rynek 1), w siedzibie Chorzowskiej Strefy Wolontariatu (ul. Powstańców 70 / 3) i Centrum Inicjatyw Społecznych (ul. 3 - go Maja 18). Formularze można także pobrać ze stron www.strefa.chorzow.eu i www.chorzow.eu. W kolejnym etapie komisja wybierze 10 kandydatów, na których każdy chorzowianin będzie mógł zagłosować. Wyniki plebiscytu poznamy 24.10.2014r. w czasie gali programu „Chorzów 60+”, która odbędzie się w Chorzowskim Centrum Kultury.

Dyżur Pełnomocnika Prezydenta ds. Seniorów i Osób Niepełnosprawnych
Pełnomocnik Prezydenta ds. Seniorów i Osób Niepełnosprawnych spotykać się będzie z mieszkańcami Chorzowa:
- w Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie przy ul. Strzelców Bytomskich 11 w każdy wtorek w godz. 11 -13
- w Urzędzie Miasta w Chorzowie przy ul. Rynek 1(Mała Sala Sesyjna) w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 12 – 14.
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
Urząd Miasta Chorzów, Wydział Usług Komunalnych i Ochrony Środowiska informuje, że Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - tzw. PSZOK znajdujący się przy ul. Bytkowskiej 15 (teren bazy PTS ALBA Sp. z o.o.), działa w pełnym zakresie. Od 8 lipca mieszkańcy Chorzowa mogą dostarczać odpady do punktu bezpłatnie. PSZOK jest czynny w poniedziałek, środę, piątek w godz. 10:00 -18:00 oraz w soboty 10:00 - 16:00.

Harmonogram zbiórki odpadów
Harmonogram zbiórki odpadów dostępny na stronie PTS ALBA z Chorzowa: http://www.chorzow.alba.com.pl/main/index.html

ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ

Potańcówka pod szybem
Zabawa taneczna w cieniu wieży szybu górniczego Prezydent  – tak zakończy się 8. edycja Chorzowskiego Ogrodu Teatralnego. Impreza to nawiązanie do stuletniej fotografii, przedstawiającej potańcówkę na terenie dawnej kopalni Król. Na muzyczną rekonstrukcje zapraszamy 29 sierpnia o godz. 22.00 – wstęp bezpłatny. Tego samego dnia o godz. 20.00 odbędzie się także ostatni spektakl w ramach tegorocznego Chorzowskiego Ogrodu Teatralnego. Na scenie w Magazynie Ciekłego Azotu w kompleksie Sztygarka zobaczyć będzie można czeską komedię absurdu "Sarenki" w wykonaniu Teatru Ludowego z Krakowa.

Meeting Lekkoatletyczny
30 sierpnia o godz. 11.00 na stadionie miejskim przy ul. Filarowej odbędą się Mistrzostwa młodzików o Puchar Prezydenta Chorzowa oraz meeting lekkoatletyczny o Memoriał im. Pawła Kozubka i Otylii Kałużowej.
Kategoria: rocznik 99 i młodsi; Konkurencje: dziewczęta i chłopcy  100, 300, 600, 1000m, w dal, wzwyż, kula, dysk, młot. Kategoria: rocznik 1998 i starsi; Konkurencje: kobiety 100, 200, 400, 800, 1500m, w dal, kula, młot, dysk + mężczyźni 100, 200, 400, 800, 5000m, w dal, kula, młot, dysk.

75. Rocznica Agresji Hitlerowskiej i Napaści Sowieckiej na Polskę
Prezydent Miasta Chorzów, Przewodniczący Rady Miasta oraz Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień mają przyjemność zaprosić przedstawicieli środowisk kombatanckich, stowarzyszeń, zakładów pracy, szkół, mieszkańców i radnych miasta oraz przedstawicieli chorzowskich harcerzy na uroczystość upamiętniającą 75. Rocznicę Agresji Hitlerowskiej i Napaści Sowieckiej na Polskę, która odbędzie się 1 września o godz. 12.00 pod Pomnikiem Żołnierzy Polskich przy ul. Śląskiej.

Konkurs Mini Playback Show
Chyba każdy śpiewał kiedyś pod prysznicem, przed lustrem lub do słuchawki telefonu. Ulubione piosenki często poprawiają nam nastrój. Są tacy, którzy do perfekcji opanowali nie tylko słowa  i linię melodyczną, ale i sposób scenicznego poruszania się swoich muzycznych faworytów. Teraz będą mogli  zmierzyć się w konkursie, w ramach którego jury wybierze największą, chorzowską osobowość sceniczną.
Akcja Chorzowskiej Strefy Wolontariatu skierowana jest do dzieci i młodzieży w wieku 10 - 20 lat. Każdy, kto będzie chciał sprawdzić swoje umiejętności w ramach konkursu musi wysłać nagranie wykonania ulubionej piosenki w formacie mp3 wykonane telefonem komórkowym / tabletem lub kamerą na adres mailowy: akcjestrefa@gmail.com do dnia 27.08.2014 r.

Uwolnij książki
W Chorzowie ruszyła coroczna zbiórka książek. Zebrane egzemplarze trafią do nowych właścicieli 11 września, podczas kiermaszu na ul. Wolności. Każdy kto tego dnia, odwiedzi  główny deptak w mieście, będzie mógł wrócić do domu z darmowym egzemplarzem książki, gazety lub audiobooka. Literacka giełda  to jedno w wydarzeń w ramach akcji „Wolność czytania”. We wrześniu miłośnicy książek wezmą udział także w spotkaniach autorskich, warsztatach literackich i animacjach związanych z promocją czytelnictwa.
Starochorowski Dom Kultury ul. Siemianowicka 59
1.09 godz. 17.00 Plaża na Krajcoku – koncert, zabawy dla dzieci
4.09 godz. 18.00 Chorzowska Strefa Wolontariatu – Mini Playback Show

Miejski Dom Kultury „Batory” ul. S. Batorego 6
1.09 godz. 10.00 Rozpoczęcie roku szkolnego
2.09 godz. 18.00 Bezpłatne porady prawne

Miejska Galeria Sztuki MM, ul. Sienkiewicza 3
Miejska Galeria Sztuki MM zaprasza w dniach:
1-29.09 na wystawę: Janina Kraupe – Świderska grafika, malarstwo z kolekcji Elżbiety i Mariana Biesiadów
Galeria czynna jest pon. - pt. w godz. 10:00 – 18:00. Wstęp wolny.


CHORZÓW W MEDIACH

Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej www.chorzow.eu, profilu na Facebooku www.facebook.com/umchorzow i konta na Twitterze https://twitter.com/UMChorzow
Zapraszamy do oglądania relacji filmowych na stronie internetowej www.comtv.pl
Zapraszamy do oglądania najważniejszych wydarzeń w mieście z ostatniego tygodnia www.chorzowiasnin.pl

Najpopularniejsze

Warto zajrzeć