Regulamin przyznania Nagrody Prezydenta Chorzowa w Dziedzinie Kultury
2014-07-17

REGULAMIN

§ 1
Nagroda przyznawana jest w kategorii osiągnięć twórczych i w kategorii upowszechniania kultury.

§ 2
Nagrody przyznaje Prezydent Miasta na wniosek Komisji Nagród ds opiniowania kandydarur do Nagrody Prezydenta Chorzowa w dziedzinie kultury zwaną dalej Komisją.

§ 3
1. Nagrodę mogą otrzymać osoby fizyczne i prawne
2. Nagroda przyznawana jest podmiotowi tylko jeden raz.
3. Nagrody mogą mieć charakter indywidualny lub zbiorowy.
 
§ 4
Z wnioskiem o przyznanie Nagrody mogą wystąpić:
1) instytucje kultury,
2) organizacje pozarządowe, związki twórcze i kulturalne,
3) Wydział Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta w imieniu Prezydenta Chorzowa,
4) Komisja Kultury Rady Miasta w Chorzowie,
5) członkowie Komisji ds. opiniowania kandydarur do Nagrody Prezydenta Chorzowa w dziedzinie kultury.
6) laureaci poprzednich edycji Nagrody.

§ 5
1. Zgłoszenia do Nagrody dokonuje się przez złożenie wniosku.
2. Wniosek o przyznanie Nagrody winien zawierać:
1) dane osobowe kandydata(ów) do Nagrody (imię, nazwisko lub nazwa) dane podmiotu (nazwę, adres, telefon kontaktowy),
2) dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa, nazwa, adres, telefon kontaktowy),
3) charakterystykę pracy twórczej,
4) opis osiągnięć, za które Nagroda ma być przyznana lub informacja o całokształcie
dotychczasowej działalności kandydata,
5) informację o otrzymanych nagrodach, wyróżnieniach itp.,
6) uzasadnienie wniosku wraz z ewentualną dokumentacją,
7) podpis wnioskodawcy.

§ 6
1. Termin przyjmowania wniosków, o których mowa w § 4, każdego roku ustalany i ogłaszany jest  indywidualnie. Wnioski należy składać w Urzędzie Miasta Chorzów,Wydział Kultury, Sportu i Turystyki (pok. 313), Rynek 1.
2. Wniosek złożony lub doręczony po terminie nie będzie rozpatrywany.
3. Ogłoszenia o terminie składania wniosków oraz Regulanim zamieszcza się na oficjalnej stronie miasta Chorzowa, za pomocą indywidualnych powiadomień i poprzez ogłoszenia w prasie lokalnej.
4. Obsługę formalną i biurową powierza się Wydziałowi Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta w Chorzowie.
§ 7
1. Wnioski o przyznanie Nagrody opiniuje Komisja ds. Opiniowania Nagrody Prezydenta Chorzowa w dziedzinie kultury.
2. Członków Komisji corocznie powołuje Prezydent Chorzowa.
3. Posiedzenie Komisji jest ważne, jeżeli uczestniczy w nim ponad połowa jej składu,
w tym przewodniczący.
4. Z posiedzenia Komisji Sekretarz sporządza protokół.
5. Członkowie Komisji pełnią swoje funkcje społecznie.
6. Do zadań Komisji należy:
    1) opiniowanie wniosków,
    2) przedstawienie Prezydentowi propozycji kandydatatów do Nagrody w wyniku tajnego     głosowania.

7. Członek Komisji, który pozostaje z kandydatem do Nagrody w stosunku prawnym lub faktycznym, zostaje wyłączony z głosowania.
8. W pracach Komisji nie może brać udziału osoba spokrewniona lub spowinowacona z kandydatem.

§ 8
1. Nagrodą Prezydenta Chorzowa w dziedzinie kultury jest miniatura rzeźby fontannowej Teodora Kalidego "Chłopiec z łabędziem" wg. projektu Stanisława Pietrusy, oraz nagroda pieniężna.
2. Wysokość nagrody pieniężnej corocznie ustala Prezydent Miasta i jest jednakowa dla wszystkich nagrodzonych.
3. Organizator zastrzega sobie prawo nieprzyznania żadnej Nagrody bez podania przyczyny.

Najpopularniejsze

Warto zajrzeć