Biuletyn Informacyjny UM Chorzów nr 923
2014-07-10

RADA MIASTA
TERMINY POSIEDZEŃ KOMISJI RADY MIASTA
w terminie 10.07 – 17.07.2014

15 lipca
godz. 7:30 Komisja Rewizyjna

16 lipca
godz. 16:30 Komisja Gospodarki i Rozwoju Miasta

DYŻUR RADNEGO
17.07. (czwartek) w godz. 13.00-16.00, pok. 201
dyżur pełnić będzie radna Bożena Pietrzyk

AKTUALNOŚCI

Konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania Rynku
30 czerwca ruszył konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania płyty Rynku wraz z otoczeniem. Zadaniem uczestników konkursu jest przedstawienie nowego sposobu zagospodarowania tej przestrzeni ze szczególnym uwzględnieniem przebudowy Rynku. Oczekiwane jest pokazanie struktury oraz nowych sposobów użytkowania budynków i działek przylegających do Rynku. W opracowaniu należy uwzględnić relacje z otoczeniem i dzielnicami miasta w aspektach społecznych, funkcjonalnych i przestrzennych.
Za przeprowadzenie konkursu odpowiedzialny jest Wydział Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta w Chorzowie. Kontakt z organizatorem przez Sekretarza konkursu - arch. Adama Szeję (szeja_a@chorzow.eu).
Ostateczny termin przyjmowania zgō oszeń do udziału w konkursie mija 18 lipca 2014r. o godz. 14:00.
Więcej informacji: http://www.chorzow.eu/aktualnosci/2784-konkurs-na-opracowanie-koncepcji-zagospodarowania-rynku.html

Rok po śmieciowej rewolucji
Minął rok od wejścia w życie nowelizacji tzw. ustawy śmieciowej. - Pierwsze 12 miesięcy funkcjonowania nowego systemu gospodarki odpadami oceniamy bardzo pozytywnie. To przede wszystkim zasługa mieszkańców. Dzięki ich zaangażowaniu, wszystkie zmiany udało się wprowadzić szybko i sprawnie – podkreśla Prezydent Miasta, Andrzej Kotala. Pierwsza widoczna zmiana to ilość pojemników do segregacji. Na terenie Chorzowa rozstawionych jest 565 zestawów składających się z kontenerów na papier, szkło, bioodpady i plastik wraz z odpadami wielomateriałowymi i metalem. Ekologiczne podejście do odpadów spotkało się z dużym zainteresowaniem mieszkańców. Obecnie deklaracjami objętych jest już ponad 103 tys. mieszkańców, z czego 90% zgłosiło chęć segregacji. Aby ułatwić segregację, miasto przeprowadziło szeroką akcję edukacyjną. Do chor zowian trafiły gazetki „Nasz Hasiok”, dwa rodzaje ulotek oraz specjalne kalendarze z zaznaczonymi terminami wywozu śmieci. Kampania informacyjna trwa nadal.

Odbiór śmieci prosto z posesji
Mieszkańcy domków nie muszą już zanosić śmieci do kontenerów. Od 1 lipca worki z odpadami odbierane są spod bram posesji. W odpowiedzi na sygnały chorzowian, w mieście ruszyła selektywna zbiórka workowa. Informacja o nowym systemie wraz z deklaracjami selektywnej zbiórki odpadów, trafiła już do odbiorców. – Do złożenia deklaracji dot. selektywnej zbiórki zachęcamy tych mieszkańców, którzy jeszcze nie dostarczyli nam deklaracji lub wybrali brak segregacji. Warto ponownie przemyśleć sprawę, bo teraz segregacja śmieci będzie znacznie wygodniejsza – przekonuje Zuzanna Kurczek, Naczelnik Wydziału Usług Komunalnych i Ochrony Środowiska. Deklaracji nie muszą wypełniać osoby, które zadeklarowały chęć segregacji odpadów na początku 2014 roku. Wprowadzenie selektywnej zbiórki workowej w Chorzowie to program pilotażowy, który potrwa przez cztery miesiące. W grudniu akcja będzie kontynuowana, w oparciu o zebrane przez ten czas dane i opinie.


Powstanie Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Chorzowa
Miasto rozpoczęło przygotowania do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – strategicznego dokumentu, który jest jednym z warunków ubiegania się o środki z Unii Europejskiej w latach 2014-2020 na zadania związane z ochroną środowiska i efektywnością energetyczną. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej ma przyczynić się do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020 (m.in. redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych). Oprócz korzyści w skali makro, docelowo Plan ma służyć wszystkim mieszkańcom gminy poprzez poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie kosztów energii. Miasto Chorzów złożyło wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie tego opracowania. W ramach Działania 9.3 „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej” uzyskało bezzwrotną dotację w wysokości 85 % kosztów jego przygotowania. Prace nad tym strategicznym dokumentem już się rozpoczęły, a po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego wybrana do tego celu została zewnętrzna firma specjalistyczna – Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. z o.o.

Miejsce upamiętnienia Gerarda Cieślika
8 lipca, podczas Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta, podjęto uchwałę w sprawie stworzenia miejsca upamiętnienia Gerarda Cieślika. W głosowaniu wzięło udział 18 radnych - za było 17, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Wszystko zaczęło się kilka miesięcy temu, gdy Komisja Kultury i Sportu skierowała wniosek do Prezydenta Miasta o przeprowadzenie konkursu na wykonanie pomnika-rzeźby upamiętniającego postać Honorowego Obywatela Chorzowa. W konku rsie udział wzięło trzech artystów związanych z naszym regionem. Komisja konkursowa, w składzie której znaleźli się, m.in. Wiesław Ciężkowski – wiceprezydent Chorzowa, Henryk Mercik – Miejski Konserwator Zabytków, Ryszard Sadłoń – Przewodniczący Komisji Kultury i Sportu, dr Jacek Kurek – historyk i kulturoznawca oraz dr Anna Stawiarska – związana z ceramiką, rzeźbą i rysunkiem, zadecydowała o wygranej Tomasza Wenklara - twórcy, m.in. tyskiej rzeźby Ryśka Riedla. Odlew z brązu w skali 1:1, przedstawiający legendarnego piłkarza w biegu z piłką, powinien pojawić się w okolicach Poczty Głównej do końca roku.

Nadzwyczajna sesja Rady Miasta za nami
Miejsce upamiętnienia Gerarda Cieślika, Marek Dudek wciąż z mandatem i kort do Padla przy AKSie - to najważniejsze z uchwał, podjętych 8 lipca podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miasta.
Nie podjęto uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Marka Dudka – w głosowaniu udział wzięło 20 radnych (za było 6, przeciw 12, wstrzymało się 2). Prezydent Chorzowa podczas dyskusji nad uchwałą przypominał, że 1 czerwca 2014 r. radny Marek Dudek został powołany na członka zarządu Chorzowsko -Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, która to spółka dzierżawi od Miasta Chorzów grunty będące własnością Miasta Chorzów. - Zgodnie z ustawą z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym radni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której radny uzyskał mandat, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności. Skoro Chorzowsko – Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. prowadzi działalność gospodarczą z wykorzystaniem nieruchomości stanowiących własność miasta Chorzów, to radny Marek Dudek naruszył zakaz zawarty w przywołanym powyżej przepisie, bowiem wszedł w skład kolegialnego organu zarządzającego Spółki – mówił podczas sesji Andrzej Kotala, prezydent Chorzowa. W imieniu prezydenta, uzasadnienie prawne przedstawiła mecenas Marlena Jankowska. - Przepisy prawa jasną mówią, że radny nie powinien prowadzić działalności gospodarczej i powinien zostać odwołany. Wygaśnięcie mandatu następuje na skutek złamania tego zakazu, tj. w momencie, gdy radny pozyskał nową funkcję – wyjaśnia mecenas. Marek Dudek nie kryō zdenerwowania. – Związek, którym kierowałem uregulował, jak sądziłem, wszystkie kwestie prawne dotyczące nieruchomości. Przeoczyliśmy dwie przepompownie dzierżawione na gruntach miasta. Spółka, od lipca 2001 r., dzierżawi od miasta działkę o powierzchni 66 m kw., która jest wykorzystywana tylko pod przepompownię. Także w tym celu dzierżawi grunt o powierzchni 12 m kw. Przepisy, które przytaczam, uzasadniają że nie prowadzona jest na tych terenach działalność gospodarcza – tłumaczył radny Wspólnego Chorzowa. Do dyskusji włączyli się pozostali radni. - Decyzję o wygaśnięciu mandatu może podjąć wojewoda, jak podzieli pogląd prezydenta, a radny będzie mógł dochodzić swoich praw przed sądem – stwierdził Marek Kopel, wiceprzewodniczący rady. - W poprzednich kadencjach dochodziło do wygaszania mandatów. Może ktoś powiedziałby, co się stało, że nastąpiła ta sytuacja formalno-prawna – pytał Jacek Nowak, radny PiS.
Dz ięki podjęciu uchwały budżetowej miasta Chorzów na rok 2014 już niebawem na AKSie przy Katowickiej stanie nietypowy kort. Miłośnicy squasha czy tenisa będą mogli spróbować swych sił w jednym z najbardziej popularnych sportów w krajach hiszpańskojęzycznych. Padel (z ang. paddle) jest dyscypliną sportu drużynowego, łączącą zalety tenisa i squasha. Nowy obiekt czynny będzie przez 12 h. Użytkownicy na miejscu będą mogli wypożyczyć sprzęt i do późnych godzin grać na oświetlonym korcie. Wraz z nadejściem zimy, boisko jak co roku zamieni się w chętnie odwiedzaną ślizgawkę.

Znamy zwycięzców „Drugiego Obiegu”
8 lipca komisja konkursowa Projektu „Drugi Obieg” wybrała inicjatywy lokalne, które otrzymają dofinansowanie na realizację zaplanowanych działań w miesiącach wrzesień – październik 2014. Wśród 25 zgłoszonych inicjatyw wybrano 5, które otrzymają bezpośrednie dofinansowanie w ramach projektu „Drugi Obieg”. Z uwagi na duże zainteresowanie konkursem oraz wysoki poziom złożonych pomysłów, komisja rekomendowała również opracowanie mechanizmów wspierających te z inicjatyw, które nie otrzymały bezpośredniego dofinansowania, a są wartościowe z uwagi na swą atrakcyjność, przestrzeń oddziaływania, czy kontekst lokalny. Najwyżej premiowane były projekty, które odznaczały się kreatywnością, użyciem współczesnych technik przekazu, zagospodarowaniem miejskiej przestrzeni publicznej, wspierające ideę wolontariatu. Projekty wytypowane do realizacji będą odpowiedzią na zdiagnozowane problemy związane z międzypokoleniową komunikacją społeczną, niewystarczającą ofertą kreatywnych propozycji dla młodzieży, bezpieczeństwem i komfortem życia seniorów oraz integracją aktywnych zawodowo mieszkańców Chorzowa.
Zwycięskie projekty:
- „Chorzów: jak brzmi miasto” - kreatywne działania muzyczne w przestrzeni miejskiej oparte o nowe technologie
- „Kamerlik” - realizacja filmów dokumentalnych w dzielnicach Chorzowa - warsztaty filmowe
- „Malowany Śląsk” - Międzypokoleniowe warsztaty etno design połączone z edukacją regionalną
- „Bezpieczny Mieszkaniec” - Integracyjne warsztaty pierwszej pomocy oraz samoobrony
- „Slow Food Bazar” - Promocja zrównoważonego stylu życia i integracja aktywnych chorzowskich środowisk

Ruszyła Wakacyjna Akademia Seniora
Wakacyjna Akademia Seniora ruszyła pełną parą - w zajęciach komputerowych bierze udział już 150 osób w kilku grupach. 7 lipca odbyło się pierwsze spotkanie z pracownikami Banku Pocztowego dotyczące bezpiecznej bankowości, a dwa dni później seniorzy wysłuchali wykładu dotyczącego fotografii - fotoreportera Polskiej Agencji Prasowej Andrzeja Grygiela. 10 lipca seniorzy wzięli udział w wars ztatach z szycia.
Dokładny program zajęć: http://www.chorzow.eu/aktualnosci/2815-ruszyla-wakacyjna-akademia-seniora.html


Dyżur Pełnomocnika Prezydenta ds. Seniorów i Osób Niepełnosprawnych
Pełnomocnik Prezydenta ds. Seniorów i Osób Niepełnosprawnych spotykać się będzie z mieszkańcami Chorzowa:
- w Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie przy ul. Strzelców Bytomskich 11 w każdy wtorek w godz. 11 -13
- w Urzędzie Miasta w Chorzowie przy ul. Rynek 1(Mała Sala Sesyjna) w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 12 – 14.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
Urząd Miasta Chorzów, Wydział Usług Komunalnych i Ochrony Środowiska informuje, że Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - tzw. PSZOK znajdujący się przy ul. Bytkowskiej 15 (teren bazy PTS ALBA Sp. z o.o.), działa w pełnym zakresie. Od 8 lipca mieszkańcy Chorzowa mogą dostarczać odpady do punktu bezpłatnie. PSZOK jest czy nny w poniedziałek, środę, piątek w godz. 10:00 -18:00 oraz w soboty 10:00 - 16:00.

Harmonogram zbiórki odpadów
Harmonogram zbiórki odpadów dostępny na stronie PTS ALBA z Chorzowa: http://www.chorzow.alba.com.pl/main/index.html

ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ

Bezpłatne badania mammograficzne
Centrum Onkologii w Gliwicach zaprasza Panie w wieku 50-69 lat (roczniki: 1945-1964) na bezpłatne badanie mammograficzne finansowane przez NFZ co dwa lata. Mammografię będzie można wykonać w mammobusie, który w marcu został wyposażony w najnowszej generacji cyfrowy mammograf, umożliwiający uzyskanie najwyższej jakości obrazu przy bardzo niskiej dawce promieniowania. Poprawił się także komfort osoby badanej, dzięki doborowi ucisku w zależności od wielkości i struktury piersi.
Bezpłatną cyfrową mammografię będzie można wykonać w mammobusie gliwickiego Centrum Onkologii na placu przy poczcie głównej w Chorzowie  (ul. Wolności):
11 lipca w godz.: 8.30-15.30
14-16 lipca w godz.: 10.00-17.00
Z badania mogą skorzystać również Panie z innych miejscowości bez skierowania i zaproszenia. Więcej informacji pod nr tel.: 32 278 98 96

Bezpłatne porady prawne w wakacje
Jak prawidłowo sporządzić umowę? Co oznaczają prawnicze zwroty? Jak odnaleźć się w gąszczu przepisów? W lipcu zapraszamy do wakacyjnej poradni prawnej w Miejskim Domu Kultury „Batory”, przy ul. Stefana Batorego 6. Doświadczeni prawnicy Magdalena Musiał i Michał Kosmacki oferują pomoc w zakresie prawa cywilnego, karnego, rodzinnego, pracy, spółdzielczego, gospodarczego, ubezpieczeń społecznych oraz porady, związane z zawieraniem umów. Bezpłatna poradnia prawna czynna jest w każdy wtorek lipca od godz. 18.00 (MDK „Batory”, sala nr 5).

Lato otwartych boisk
Już po raz 9 ośrodki sportowe Stadionu Śląskiego będą dostępne dla dzieci przez całe wakacje. Bezpłatne zajęcia pod okiem instruktorów odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 13.00. Dzieciom i młodzieży w wieku od 6 do 16 lat organizatorzy proponują zajęcia piłkarskie i kurs tenisa ziemnego z instruktorem (2 razy w tygodniu). W trakcie akcji nie zabraknie innych wakacyjnych gier i zabaw: siatkówki, koszykówki, badmintona i tenisa stołowego.
Wystarczy wypełnić przygotowany na stronie www.stadionslaski.pl formularz, podpisać i przekazać dziecku, aby przyniosło na zajęcia (dotyczy to także grup zorganizowanych).
Grupy zorganizowane są proszone o wcześniejsze ustalanie terminu. 

Chorzowskie Centrum Kultury ul. Sienkiewicza 3
10.07. godz. 10:00 Film dla dzieci i młodzieży
11.07. godz. 10:00 Zajęcia plastyczne dla dzieci w Galerii MM
11.07. godz. 19:00 „Z Twoją córką? Nigdy!” - spektakl
12.07. godz. 19:00 „Boeing, Boeing” - spektakl
13.07. godz. 19:00 „Czysta komercja” - spektakl
14.07. godz. 10:00 „W świece doświadczeń i eksperymentów” Uniwersytet Rozwoju
15.07. godz. 10:00 Film dla dzieci i młodzieży
16.07. godz. 10:00 „Królik Baks” – spektakl dla dzieci
17.07. godz. 10:00 Film dla dzieci i młodzieży

Starochorzowski Dom Kultury ul. Siemianowicka 59
13.07. godz. 15:00 Festyn miejski na Placu Mieckiewicza

Miejski Dom Kultury „Batory” ul. S. Batorego 6
10-11.07. godz. 10:00 Wakacyjny rejs
10-11.07. godz. 16:00 Śląskie warsztaty artystyczne

Miejska Galeria Sztuki MM, ul. Sienkiewicza 3
Miejska Galeria Sztuki MM zaprasza w dniach:
2.06 - 28.07 na wystawę „Animalis” III Triennale Malarstwa.
4.08 – 25.08 na wystawę „fotografię” – Piotra Muschalika
Galeria czynna jest pon. - pt. w godz. 10:00 – 18:00. Wstęp wolny.

CHORZÓW W MEDIACH

Zapraszamy mieszkańców do odwiedzania naszej strony internetowej www.chorzow.eu i profilu na Facebooku www.facebook.com/umchorzow
Zapraszamy Mieszkańców do oglądania relacji filmowych na stronie internetowej www.comtv.pl
Zapraszamy do oglądania najważniejszych wydarzeń w mieście z ostatniego tygodnia www.chorzowianin.pl

Najpopularniejsze

Warto zajrzeć