Biuletyn Informacyjny UM Chorzów nr 916
2014-04-18

RADA MIASTA
TERMINY POSIEDZEŃ KOMISJI RADY MIASTA
w terminie 18.04 – 24.04

22 kwietnia
godz. 7:30 Komisja Rewizyjna
godz. 14:30 Komisja Zdrowia
godz. 15:30 Komisja Edukacji
godz. 16.00 Komisja Infrastruktury i Funduszy Unijnych
godz. 16.30 Wspólne posiedzenie Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa i Komisji Rodziny i Pomocy Społecznej
godz. 16:30 Komisja Gospodarki i Rozwoju

23 kwietnia
godz. 16.00 Komisja Rodziny i Pomocy Społecznej

DYŻUR RADNEGO
24.04 (czwartek) w godz. 13.00-16.00, pok. 201
dyżur pełnić będzie radny Krzysztof Hornik 24 lutego o godz. 9.00 rozpoczną się obrady XLIV sesji Rady Miasta Chorzów.
W porządku obrad, m.in:1.     Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XL/752/13 Rady Miasta Chorzów z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Chorzów na rok 2014.
2.    Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XL/753/13 Rady Miasta Chorzów z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chorzów.
3.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Radzionków na realizację zadania pn. „Utworzenie ekspozycji w Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 r.”
4.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia programu dla rodzin wielodzietnych „CHORZOWSKA KARTA DUŻEJ RODZINY.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XLI/783/14 Rady Miasta Chorzów z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków ustalania odpłatności za pomoc realizowaną na rzecz osób będących uczestnikami ośrodków wsparcia działających w formach dziennych domów pomocy i środowiskowego domu samopomocy oraz warunki częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat za dożywianie oraz tryb ich pobierania.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chorzów dla części obszaru gminy położonego w rejonie ulicy Opolskiej 44.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chorzów dla części obszaru gminy położonego w rejonie ulic Wschodniej i Akacjowej.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chorzów dla części obszaru gminy Chorzów położonego w rejonie ulicy Siemianowickiej.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chorzów dla części obszaru gminy Chorzów położonego w rejonie ulicy Odległej, Wolności i Drogowej Trasy Średnicowej.
11.    Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XXV/156/91 Rady Miasta Chorzów z dnia 19 czerwca 1991 r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi znajdującymi się w budynkach będących własnością lub w zarządzie miasta.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Chorzowa do 2030 roku”.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi wewnętrznej ulicy Planty Śląskie położonej w granicach administracyjnych Miasta Chorzów.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Miasta Chorzów prawa własności nieruchomości gruntowych, położonych w Chorzowie w rejonie ulic Gruntowej, Kruszcowej i Stacyjnej.
15.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Miasta Chorzów prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy ul. Wolności 32 - 32a.
16.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości położonych w Chorzowie przy ul. Łagiewnickiej i ul. Janasa.
17.    Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVIII/718/13 Rady Miasta Chorzów z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych.
18.    Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XLI/782/14 Rady Miasta Chorzów z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie.
19.    Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVIII/715/13 Rady Miasta Chorzów z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie odstąpienia od podwyżki wysokości miesięcznej stawki podstawowej opłaty czynszowej za lokale użytkowe.
20.    Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVII/679/13 Rady Miasta Chorzów z dnia 3 października 2013 r. w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie Programu Rewitalizacji i Zagospodarowania Przestrzeni obejmującej tereny Rynku i okolicy

AKTUALNOŚCI


Wypowiedz się, gdzie ma stanąć ławeczka Gerarda Cieślika
Na stronie Urzędu Miasta dostępna jest już ankieta, w której mieszkańcy mogą wypowiedzieć się, gdzie ma stanąć ławeczka upamiętniająca wybitnego sportowca Ruchu Chorzów Gerarda Cieślika. Podczas grudniowej sesji budżetowej radni przeznaczyli na ten cel 50 tys. złotych. Po wstępnych analizach już wiadomo, że to zbyt mało, aby zaprojektować, odlać z brązu, przygotować miejsce i ustawić obelisk upamiętniający zasłużonego mieszkańca. Na najbliższej sesji Rady Maista prezydent Chorzowa Andrzej Kotala będzie wnioskował o zwiększenie tej sumy do 100 tys. złotych. Komisja Kultury i Sportu Rady Miasta proponuje, by obelisk był odlany z brązu i przedstawiał młodego sportowca z piłką.
Mieszkańcy już teraz mogą w internetowym głosowaniu wskazać jedną z trzech lokalizacji. Proponowane miejsca to:
- ulica Farna, skwer koło szkoły
- ulica Wolności
- stadion przy Cichej
Głosowanie potrwa do 25 kwietnia.
W sprawie projektu Komisja wnioskuje, by zapytanie ofertowe wysłać do trzech rzeźbiarzy: Jacka Kicińskiego, Gerarda Grzywaczyka i Tomasza Wenklara. Ankieta dostępna jest na stronie www.chorzow.eu.
Poniżej bezpośredni link do głosowania:
http://bit.ly/1m7m5aa


Nietypowi pacjenci szpitala
130 pluszaków trafiło do małych pacjentów Chorzowskiego Centrum Pediatrii i Onkologii przy ul. Truchana. 17 kwietnia harcerze i wolontariusze Pokojowego Patrolu odwiedzili dzieci z chorzowskiego szpitala. Maskotki zagościły także w recepcjach, a największy miś witać będzie najmłodszych w holu. Wszystko to w ramach ogólnopolskiej akcji Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy „Historia Misia”. Pod hasłem „Nie bij mnie – kochaj mnie” wolontariusze zwracali uwagę na problem przemocy wobec dzieci. - Niestety wciąż słyszymy, że do szpitali, dla których WOŚP kupuje sprzęt medyczny, trafiają dzieci, których obrażenia zostały spowodowane agresywnym zachowaniem osoby dorosłej. Nie zgadzamy się z taką sytuacją i stanowczo protestujemy przeciwko takim zachowaniom – wyjaśnia Jurek Owsiak, drygent Orkiestry. To już druga edycja tej kampanii. Impulsem do jej zorganizowania była historia jednego z pacjentów Chorzowskiego Centrum Pediatrii i Onkologii. 4-letni Kacper z Bytomia trafił do chorzowskiego szpitala, po tym jak został brutalnie pobity przez konkubenta swojej matki. Obecnie chłopiec przebywa w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach.

Pamiętaj o deratyzacji!
Chorzowska Straż Miejska przypomina, że do 30 kwietnia 2014 r. należy przeprowadzić deratyzację wszystkich nieruchomości na terenie miasta. Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji spoczywa na właścicielach, administratorach, użytkownikach oraz zarządcach nieruchomości i obiektów. Deratyzacja odbywa się na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst. jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1399  ze zmianami.) oraz §15 Uchwały Nr XXVII/457/12 Rady Miasta Chorzów z dnia 25.10.2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Chorzów. Zabiegi sanitarne związane ze zwalczaniem gryzoni muszą być zorganizowane bez względu na to, czy szczury były zauważane na terenie określonej posesji, czy też nie. Co ważne, wykonanie sezonowej deratyzacji nie zwalnia z bieżącej walki z gryzoniami.
Akcja polega na jednoczesnym i jednolitym wyłożeniu trutki we wszystkich budynkach mieszkalnych, użytkowych, produkcyjnych, magazynowych oraz w hotelach, szkołach, przedszkolach, żłobkach, zakładach opieki zdrowotnej, sklepach, kawiarniach, barach, restauracjach i stołówkach.
Pamiętać należy, że w miejscach wyłożenia trutki musi znaleźć się wyraźne ostrzeżenie o wyłożeniu trucizny.
Strażnicy miejscy w okresie od 7 do 16 kwietnia sprawdzili  już 598 posesji. W wyniku podjętych czynności służbowych w  38 przypadkach stwierdzili, że właściciele posesji nie zastosowali się do obowiązujących w tym zakresie przepisów.
Przypominamy, że właściciele nieruchomości, którzy nie dopełnią obowiązku wyłożenia trucizny mogą zostać ukarani mandatem karnym w wysokości 100zł.


Jan Paweł II był dla mnie… jak tata
Uczniowie, seniorzy, dzieci i urzędnicy napisali nietypową księgę, która zostanie wysłana do Watykanu z okazji kanonizacji Jana Pawła II. To będzie chorzowski prezent z okazji tego wydarzenia.
Do akcji włączyło się wiele instytucji i organizacji: domy kultury, stowarzyszenia, domy pomocy społecznej, szkoły, przedszkola czy Caritas Archidiecezji Katowickiej. W sumie nadesłano prawie tysiąc prac.
W akcji wziąć udział mógł każdy: wystarczyło na kartce A4 napisać, namalować lub .. wykleić dokończenie zdania: Jan Paweł II jest dla mnie…. Mieszkańcy pokazali niezwykłą kreatywność: były wyklejanki, wiersze, piękne rysunki. Pisali i malowali seniorzy, młodzież i przedszkolaki.
Wszystkie prace zostały poukładane i przekazane do introligatora. Po świętach księga zostanie wysłana do Watykanu, tak by prezent dotarł przed kanonizacją Jana Pawła II. 


Znamy zwycięzców marcowej krzyżówki
Kim jest Chodakowska? Stolicą jakiego państwa jest Nikozja? Jak dawniej określano dobre wychowanie? Odpowiedzi na te pytania szukali rozwiązujący marcową krzyżówkę. Na ostatniej stronie „Twojego Chorzowa – Wiadomości Samorządowe” czytelnicy ponownie znaleźli łamigłówkę. Najwytrwalsi krzyżówkowicze mieli szanse na atrakcyjne nagrody. Chętnych nie brakowało – do Urzędu Miasta napłynęło kilkadziesiąt kartek z prawidłowym hasłem. Komisja konkursowa wylosowała 3 zwycięzców. Zestaw miejskich gadżetów powędruje do Mariana Bełzeckiego, Stanisława Mazurka i Józefa Śliwy.


Przedszkolaki namawiają do sprzątania po psach
Najmłodsi chorzowianie z Przedszkola nr 12 wiedzą już jak ważne jest sprzątanie po psach. Dzieci wsparły miejską akcję przypominającą o tym obowiązku. 11 kwietnia maluchy wybrały się na „ekologiczny spacer” wokół Amelungu, podczas którego wręczały przechodniom ulotki i woreczki na psie odchody. Akcja odbyła się w ramach programu „Vademecum Ekologii dla Przedszkolaka”. Przez cały tydzień dzieci brały udział w warsztatach i zajęciach dotyczących dbania o przyrodę. Na spacerze podsumowującym akcję młodzi chorzowianie zauważyli, że wielu mieszkańców nadal nie sprząta po swoich pupilach. Dlatego "ekologiczne przedszkolaki" postanowiły kontynuować kampanię informacyjną. Podczas spacerów wszystkie grupy nadal będą zachęcać do sprzątania, rozdając woreczki na psie odchody i miejskie ulotki z hasłem "Nie rób gańby - skludzej po swoim psie".

Bilet do ZOO on-line
Od teraz zakup biletu do ZOO nie będzie kojarzył się ze staniem w długiej kolejce. Śląski Ogród Zoologiczny wprowadził możliwość zakupu wejściówki przez Internet. Niewątpliwie skróci to kolejki i czas oczekiwania przed kasami. Zakupiony bilet ważny jest przez cały sezon do momentu skasowania. Na zwiedzających z utęsknieniem oczekuje pond 3 tysiące zwierząt przebywających na wybiegach i nowo wybudowanych pawilonach całorocznych. Mini ZOO i plac zabaw stanowią dodatkową atrakcję dla najmłodszych.
Bilety do nabycia na stronie www.zoo.silesia.pl


Bezpłatne badania mammograficzne i cytologiczne
 „Badam się, więc mam pewność” – pod tym hasłem rozpoczął się Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy. Jak co roku, Polki będą mogły skorzystać z pakietu bezpłatnych badań. Na cytologię zapraszamy panie w wieku od 25 do 59 lat, które są aktualnie objęte powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym NFZ. Z bezpłatnego badania mammograficznego skorzystać mogą kobiety w wieku 50 – 69 lat (decyduje rok urodzenia), które w ciągu ostatnich 2 lat nie wykonywały badania mammograficznego finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Adresy placówek objętych programem znajdują się na stronie www.rakszyjki.org i www.raksutka.org w zakładce „Gdzie się badać”.


Bezpłatne szkolenia dla mikroprzedsiębiorców
Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Chorzowie oraz Powiatowy Urząd Pracy zapraszają przedsiębiorców oraz ich pracowników do udziału w projekcie Wsparcie dla chorzowskich mikroprzedsiębiorców Poddziałanie 8.1.1 PO KL.
Czas trwania projektu: 1 grudnia 2013r. - 31 sierpnia 2014r.
Formy wsparcia:
1. Doradztwo wstępne - indywidualne: zagadnienia z zakresu marketingu, promocji, finansów, podatków, źródeł finansowania działalności gospodarczej itp.
2. Szkolenia do wyboru (każde szkolenie 60 godzin):
- Księgowość w mikroprzedsiębiorstwach
- Marketing dla mikroprzedsiębiorstw
- Pozyskiwanie funduszy na rozwój mikroprzedsiębiorstwa
3. Doradztwo końcowe - grupowe
Więcej informacji na: http://chorzow.eu/aktualnosci/2246-bezplatne-szkolenia-dla-mikroprzedsiebiorcow.html


Mieszkańcy Chorzowa otrzymują smsy z informacjami o zagrożeniach, awariach i ...imprezach
Urząd Miasta uruchomił usługę wysyłania bezpłatnych sms-ów z informacjami o tym, co dzieje się w mieście. Dzięki krótkim wiadomościom tekstowym chorzowianie zarejestrowani w bazie na bieżąco są informowani o zagrożeniach, awariach czy wydarzeniach kulturalnych i sportowych. By otrzymywać smsy z informacjami trzeba wysłać jednego smsa na numer telefonu 882 192 000 w treści wpisując: „zapisz mnie” .  W każdej chwili istnieje możliwość zrezygnowania z usługi. Pod ten sam numer należy wysłać sms o treści „wypisz mnie”. SMS systemu Chorzów INFO są darmowe. Mieszkańcy płacą tylko raz, wysyłając smsa rejestrującego w systemie (koszt zgodnie z podstawową stawką operatora). Korzyści dla użytkownika: - otrzymywanie aktualnych informacji o tym co dzieje się w Chorzowie - możliwość właściwej reakcji, zwłaszcza w przypadku informacji o zagrożeniach - rejestrując się, można pełniej uczestniczyć w życiu lokalnej społeczności . Obok strony internetowej urzędu: www.chorzow.eu , profilu na facebooku www.facebook.com/umchorzow i konta na twitterze: https://twitter.com/UMChorzow to kolejna elektroniczna usługa, która umożliwia bezpośredni i szybki kontakt z mieszkańcami i zwiększa dostępność do informacji o mieście. 


Dyżur Pełnomocnika Prezydenta ds. Seniorów i Osób Niepełnosprawnych
Pełnomocnik Prezydenta ds. Seniorów i Osób Niepełnosprawnych spotykać się będzie z mieszkańcami Chorzowa:
- w Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie przy ul. Strzelców Bytomskich 11 w każdy wtorek w godz. 11 -13
- w Urzędzie Miasta w Chorzowie przy ul. Rynek 1(Mała Sala Sesyjna) w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 12 – 14.


Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
Urząd Miasta Chorzów, Wydział Usług Komunalnych i Ochrony Środowiska informuje, że Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - tzw. PSZOK znajdujący się przy ul. Bytkowskiej 15 (teren bazy PTS ALBA Sp. z o.o.), działa w pełnym zakresie. Od 8 lipca mieszkańcy Chorzowa mogą dostarczać odpady do punktu bezpłatnie. PSZOK jest czynny w poniedziałek, środę, piątek w godz. 10:00 -18:00 oraz w soboty 10:00 - 16:00.


Harmonogram zbiórki odpadów
Harmonogram zbiórki odpadów dostępny na stronie PTS ALBA z Chorzowa: http://www.chorzow.alba.com.pl/main/index.html

DLA PRZEDSIĘBIORCÓW


8 kwietnia przedstawiciele Urzędu Miasta w Chorzowie zwzięli udział w konferencji : „ Radom – nowe możliwości outsourcingowe dla Warszawy” w Warszawie. Spotkanie biznesowe poświęcone było rozwojowi sektora outsourcingu. Dla Chorzowa, który był reprezentowany na spotkaniu, z toczącej się debaty wynikało kilka cennych informacji. Średnie miasta spoza największej „siódemki” będą coraz bardziej atrakcyjne, jako potencjalne lokalizacje firm z sektora BPO (Business Proces Outsourcing), ponieważ oferują niższe koszty utrzymania firmy, a przede wszystkim niższe koszty pracownicze. Zaobserwowano nową tendencję w obrębie bardzo dużych graczy, którzy będą zakładać mniejsze oddziały poza dużymi miastami. Również ok. 20 – 40% rodzimych firm zaczyna planować outsourcing swoich procesów biznesowych. Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, z którą Chorzów podpisał niedawno porozumienie o stałej współpracy, informuje, że ok. 30 % zgłoszonych do agencji inwestycji zagranicznych w Polsce stanowi sektor nowoczesnych usług biznesowych. Biznesmeni podkreślali, że do rozwinięcia biznesu w sektorze BPO, czy ITO wymagane jest zaspokojenie następujących potrzeb: dobrze wykształcona młoda kadra, dostępność biurowców - najlepiej klasy A, partnerska współpraca z samorządem. Tych kilka uwag pokazuje ogromny potencjał Chorzowa jeśli chodzi o opisywany sektor, szczególnie w odniesieniu do rozwijających się w tym kierunku Katowic i całej aglomeracji.


ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ


Koncert papieski
Prezydent Miasta Chorzowa Andrzej Kotala serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców na Koncert Papieski. 24 kwietnia o godz. 18.00 w Chorzowskim Centrum Kultury, przy ul. Sienkiewicza 3 wystąpi Śląska Orkiestra Kameralna i Chór Filharmonii Śląskiej. Zebrani wysłuchają m.in. Mszy C-dur „Koronacja” W.A. Mozarta, Totus Tuus H.M. Góreckiego i Ave Maria M. Jasińskiego. Koncert jest częścią programu chorzowskich obchodów z okazji kanonizacji Jana Pawła II. Chorzowianie uczczą pamięć Ojca Świętego również poprzez stworzenie nietypowej księgi. Uczniowie, seniorzy, dzieci i urzędnicy uzupełniali zdanie „Jan Paweł II jest dla mnie…”. Wycinanki, wyklejanki, wiersze i rysunki chorzowian zostaną zebrane w specjalną księgę. Po świętach album wysłany zostanie do Watykanu, tak by prezent dotarł przed kanonizacją Jana Pawła II.


Sześciolatek w szkole - konferencja szkoleniowa
25 kwietnia o godz.13 w Szkole Podstawowej nr 37 przy ul. Ratuszowej 20 odbędzie się konferencja szkoleniowa dla dyrektorów, nauczycieli i rodziców z Chorzowa pt. "Przestrzeń edukacyjna sześciolatka". Spotkaniu towarzyszyć będzie wystawa aktualnej literatury pedagogiczno–psychologicznej przygotowanej przez Filię Biblioteki Pedagogicznej w Chorzowie oraz wystawa prac plastycznych dzieci "Szkoła oczami sześciolatka". Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Wiesław Ciężkowski, Zastępca Prezydenta Miasta ds. Społecznych. Organizatorem jest Wydział Edukacji Urzędu Miasta, zespół doradców metodycznych m. Chorzowa, Szkoła Podstawowa nr 37 oraz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy w Katowicach –  Filia w Chorzowie. Placówki wspomagające: ROM-E Metis, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, SP nr 13, SP nr 15 i Przedszkole nr 12. 


Raperzy vs. Dzieciaki
24 kwietnia o godz. 17.00 w hali MORiS odbędzie się mecz piłkarski 'Raperzy vs. Dzieciaki'. Mecz ma na celu promocję zdrowego trybu życia a także dać dzieciakom możliwość obcowania z ciekawymi postaciami ze świata showbiznesu.

Chorzowskie Centrum Kultury ul. Sienkiewicza 3
22.04 godz. 18.00 Filmowe gatunki: western - w ramach cyklu Klasyka amerykańskiego kina
23.04 godz. 18.00 Tryptyk Rzymski  - spektakl słowno – muzyczny
24.04 godz. 18.00 Koncert Papieski – Śląska Orkiestra Kameralna i Chór Filharmonii Śląskiej

Starochorzowski Dom Kultury ul. Siemianowicka 59
23.04 godz. 15.15 Aktywny senior
23.04 godz. 18.00 Starochorzowski Klub Podróżnika – spotkanie z Andrzejem Pasławskim

Miejski Dom Kultury „Batory” ul. S. Batorego 6
22.04 godz 10.00 Spotkanie Klubu Rozmaitości Kulturalnych „PEGAZ”
24.04 godz. 18.00 Blustracje koncert Young Blood: Tangled Eye, Joanna Knitter

Miejska Galeria Sztuki MM, ul. Sienkiewicza 3
Miejska Galeria Sztuki MM zaprasza w dniach 31.03 – 22.04 na wystawę rzeźby ceramicznej Grażyny Płocicy „Zajrzyj do wnętrza”. Galeria czynna jest pn. - pt. w godz. 10.00 - 18.00. Wstęp wolny.

CHORZÓW W MEDIACH

Zapraszamy mieszkańców do odwiedzania naszej strony internetowej www.chorzow.eu, profilu na Facebooku www.facebook.com/umchorzow i konta na Twitterze https://twitter.com/UMChorzow
Zapraszamy do oglądania relacji filmowych na stronie internetowej www.comtv.pl
Zapraszamy do oglądania najważniejszych wydarzeń w mieście z ostatniego tygodnia www.chorzowianin.pl

Najpopularniejsze

Warto zajrzeć