Biuletyn Informacyjny UM Chorzów nr 893
2013-10-31

RADA MIASTA

TERMINY POSIEDZEŃ KOMISJI RADY MIASTA

w terminie 31.10 – 7.11.2013

5 listopada

godz. 7:30 Komisja Rewizyjna

godz. 14:30 Komisja Zdrowia

 

DYŻUR RADNEGO

7.10 (czwartek) w godz. 13.00-16.00, pok. 201

dyżur pełnić będzie radna Halina Hiltawska.

 

7 listopada o godz. 9.00 rozpoczną się obrady XXXVIII sesji Rady Miasta Chorzów.

W porządku obrad, m.in:

1. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XXIX/516/12 Rady Miasta Chorzów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Chorzów na rok 2013.

2. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XXIX/517/12 Rady Miasta Chorzów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chorzów.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/684/13 Rady Miasta Chorzów z dnia 3 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Miasta Chorzów.

4. Podjęcie uchwały sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/469/12 Rady Miasta Chorzów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków kartą płatniczą.

5. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Muzeum w Chorzowie.

6. Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy na 2014 rok Miasta Chorzów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

8. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XXXI/534/13 Rady Miasta Chorzów z dnia z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2013 roku, zmienionej uchwałą Nr XXXVI/663/13 Rady Miasta Chorzów z dnia 05 września 2013 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2013 roku.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia programu „Chorzów 60+”.

10. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Chorzów dla części obszaru gminy Chorzów położonego w rejonie ulic ks. Jana Gałeczki i Franciszkańskiej.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/456/12 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/455/12 Rady Miasta Chorzów z dnia 25 października 2012 r. dotyczącej ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym.

13. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXVII/453/12 Rady Miasta Chorzów z dnia 25 października 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

14. Podjęcie uchwały w sprawie tekstu jednolitego uchwały Nr XXXI/542/13 Rady Miasta Chorzów z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XXVII/457/12 Rady Miasta z dnia 25 października 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Chorzów.

15. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od podwyżki w wysokości miesięcznej stawki podstawowej opłaty czynszowej za lokale użytkowe.

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Miasta Chorzów prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Chorzowie przy ul. Inwalidzkiej oraz w Katowicach wraz z prawem własności budynku.

17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Miasto Chorzów od Skarbu Państwa darowizny nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Chorzowie przy ul. Jana Sobieskiego 3.

18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego położonego w Chorzowie przy ul. Józefa Poniatowskiego 12/1 oraz przeniesienie własności tego lokalu mieszkalnego na rzecz Miasta Chorzów, wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu.

19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych.

20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości położonych w Chorzowie przy ul. Stefana Batorego i ul. Kościuszki.

21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ul. Wolności.

22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy ul. św. Anny.

 

AKTUALNOŚCI

Wszystkich Świętych - organizacja ruchu

W związku z nadchodzącym okresem Wszystkich Świętych, Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie informuje, że od 31 października do 3 listopada 2013 r. wprowadzone zostaną zmiany organizacji ruchu w ciągu ulic położonych w sąsiedztwie cmentarzy: 1. rejon cmentarza (przy kościele św. Ducha) przy ul. Dąbrowskiego: - wprowadzenie zakazu zatrzymywania się na odcinku od rejonu węzła drogowego drogi wojewódzkiej nr 902 (Drogowa Trasa Średnicowa) do skrzyżowania z ul. Częstochowską z wyłączeniem wyznaczonych miejsc postojowych, - wprowadzenie zakazu zatrzymywania się na odcinku od skrzyżowania z ul. Omańkowskiej do rejonu węzła drogowego drogi wojewódzkiej nr 902 (Drogowa Trasa Średnicowa), 2. rejon cmentarza przy ul. Janasa - wprowadzenie zakazu zatrzymywania się w ciągu ul. Janasa na odcinku od skrzyżowania z ul. Opolską do skrzyżowania z ul. 3-go Maja, 3. rejon cmentarza (przy kościele św. Józefa) przy ul. Mariańskiej - wprowadzenie zakazu zatrzymywania się na odcinku od skrzyżowania z ul. św. Wojciecha do skrzyżowania z ul. Janasa. Ponadto od 31 października do 3 listopada (godziny wieczorne) zamknięte dla ruchu kołowego zostaną: 1. ul. Drzymały – odcinek od skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego do bramy cmentarza, 2. ul. Cmentarna – odcinek od skrzyżowania z ul. Hajducką do skrzyżowania z ul. Urbanowicza, 3. ul. Kalusa – cały przebieg ulicy. Straż miejska, wspólnie z policją, rozpoczęła już patrolowanie cmentarzy. W okolicach chorzowskich nekropolii pojawiło się więcej patroli. Funkcjonariusze apelują do mieszkańców oraz osób przyjezdnych o zachowanie szczególnej ostrożności podczas wizyt na grobach. Radzą, by unikać pozostawiania wartościowych przedmiotów w pojazdach zaparkowanych w okolicach cmentarzy. Apelują też do kierowców, by  stosowali się do poleceń osób kierujących ruchem.

Mieszkańcy Chorzowa otrzymają smsy z informacjami o zagrożeniach, awariach i ...imprezach

Urząd Miasta uruchomił usługę wysyłania bezpłatnych sms-ów z informacjami o tym, co dzieje się w mieście. Dzięki krótkim wiadomościom tekstowym chorzowianie zarejestrowani w bazie na bieżąco będą informowani o zagrożeniach, awariach czy wydarzeniach kulturalnych i sportowych. By otrzymywać smsy z informacjami trzeba wysłać jednego smsa na numer telefonu 882 192 000 w treści wpisując: „zapisz mnie” . W każdej chwili istnieje możliwość zrezygnowania z usługi. Pod ten sam numer należy wysłać sms o treści „wypisz mnie”. SMS systemu Chorzów INFO będą darmowe. Mieszkańcy zapłacą tylko raz, wysyłając smsa rejestrującego w systemie (koszt zgodnie z podstawową stawką operatora). Korzyści dla użytkownika: - otrzymywanie aktualnych informacji o tym co dzieje się w Chorzowie - możliwość właściwej reakcji, zwłaszcza w przypadku informacji o zagrożeniach - rejestrując się, można pełniej uczestniczyć w życiu lokalnej społeczności . Obok strony internetowej urzędu: www.chorzow.eu , profilu na facebooku www.facebook.com/umchorzow  to kolejna elektroniczna usługa, która umożliwia bezpośredni i szybki kontakt z mieszkańcami i zwiększa dostępność do informacji o mieście.

Uczczono pamięć ofiar katastrofy budowlanej

30 października prezydent Chorzowa wraz z Wojewodą Śląskim i przedstawicielami służb mundurowych uczcili pamięć ofiar katastrofy budowlanej z 2006 r. - To nasz obowiązek, by pamiętać o tych wszystkich, którzy tu zginęli - powiedział Andrzej Kotala, prezydent Chorzowa. Z okazji zbliżającego się Dnia Wszystkich Świętych, pod pomnikiem na terenie dawnych MTK złożono kwiaty i zapalono znicze.

Dyżur Pełnomocnika Prezydenta ds. Seniorów i Osób Niepełnosprawnych

Pełnomocnik Prezydenta ds. Seniorów i Osób Niepełnosprawnych spotykać się będzie z mieszkańcami Chorzowa:

- w Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie przy ul. Strzelców Bytomskich 11 w każdy wtorek w godz. 11 -13

- w Urzędzie Miasta w Chorzowie przy ul. Rynek 1(Mała Sala Sesyjna) w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 12 – 14.

Pierwszy dyżur w nowej formule odbędzie się: 5 listopada w szpitalu oraz  4 listopada w Urzędzie Miasta.

Radni głosowali ponad podziałami, bo uczyli sie nowego systemu

W czwartek, 24 października radni odbywali szkolenie z obsługi tabletów. Urządzenia wyposażone w specjalną aplikację „eSesja” znacznie usprawnią pracę Rady Miasta. – Wcześniej na posiedzeniach borykaliśmy się z wieloma problemami: pojawiały się nieścisłości, głosowania trzeba było powtarzać. Teraz będzie łatwiej i bardziej przejrzyście – tłumaczyła radna Renata Słomczyńska. Tablety nie będą służyć wyłącznie do głosowania. To będzie takie przenośne biuro radnego, bowiem będzie można sprawdzić m.in.: kalendarium posiedzeń, projekty uchwał i porządek obrad. W specjalnej zakładce znajdą się też wiadomości samorządowe. Za pomocą elektronicznej aplikacji głosują już radni z 18 gmin na terenie całej Polski. Chorzów jest największym miastem, który przyłączył się do programu, jest także pierwszym powiatem ze Śląska, który będzie głosował elektronicznie. Zakup urządzeń kosztował chorzowski Urząd Miasta około 35 tys. złotych.

Chorzów w Turnieju Miast - koniec głosowania już za kilka dni

Zagłosuj na Chorzów w Turnieju Miast! Jest o co walczyć. Na zwycięskie miasto czeka kampania reklamowa na portalach Zumi.pl i Onet.pl o wartości 100 tys. zł. Wystarczy wejść na stronę http://turniejmiast.zumi.pl/ i oddać głos na Chorzów. Co ważne, o wygranej decyduje liczba kliknięć (przeliczona na procent liczby mieszkańców) - dzięki temu wszyscy mamy równe szanse. W turnieju biorą udział wszystkie miasta powiatowe, dlatego musimy pokonać aż 239 rywali! Głosowanie potrwa jeszcze tylko kilka dni – koniec 7 listopada o godz. 24.00. Dlatego przekażcie wiadomość dalej i głosujcie na Chorzów.

Młodzi rządzą! - akcja Chorzowskiej Strefy Wolontariatu

Chorzowska młodzież zdecyduje na co wydać 2 tysiące złotych. Dowie się także, jak to jest być … prezydentem miasta, radnym, pełnomocnikiem. To wszystko w ramach nowej akcji Chorzowskiej Strefy Wolontariatu skierowanej do uczniów szkół ponadgimnazjalnych  „Młodzi rządzą! Startujesz, wybierasz, decydujesz”. Akcję organizowana jest po to, by pokazać młodzieży mechanizmy wyborcze, zasady funkcjonowania samorządu. Jak będą wyglądać wybory? Każda z 21 szkół ponadgimnazjalnych będzie miała prawo wystawić do wyborów dwóch kandydatów na radnych i jednego na prezydenta miasta, który – jak w „dorosłych” wyborach, także zostanie wybrany w wyborach bezpośrednich. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 7 listopada na adres mailowy: sekula_m@chorzow.eu. W temacie maila należy wpisać: młodzi rządzą – kandydaci na radnych/prezydenta. W treści – nazwę szkoły i numer kontaktowy. Głosowanie odbywać się będzie za pośrednictwem portalu facebook, na specjalnie stworzonym profilu akcji. Każdy kandydat zostanie tam przedstawiony. Zwycięży osoba, której prezentacja otrzyma najwięcej kliknięć „lubię to!”. Głosowanie trwać będzie od 8 do 15 listopada.  Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi 18 listopada. W ramach wyborów zostanie wybranych 25 radnych, którzy w drodze losowania zostaną przyporządkowani „dorosłym” radnym. Młodzież w dniach 20 – 22. 11 będzie towarzyszyć w pracy swoim „odpowiednikom”, a 28 listopada odbędzie się specjalna sesja, na której zdecydują, na co wydać 2 tysiące złotych. Wyznaczą też zespół, który zajmie się realizacją zadania. Osoba do kontaktu: Magdalena Sekuła, tel. 505 897 525

Międzynarodowe Spotkanie Wolontariuszy chorzowskiej "Wyspy"

Od 22 do 30 października, w Międzynarodowym Domu Spotkań Wolontariuszy "Wigilijne Miasteczko", trwało międzynarodowe spotkanie Wolontariuszy z Polskiej Misji Katolickiej w Dortmundzie, tarnopolskiej "Fortecy" z Ukrainy i chorzowskiej "Wyspy". Tematem przewodnim workcampu była "Droga do Świętości Jana Pawła II". Młodzież szukała odpowiedzi na pytanie: Dlaczego większość ludzi uznała już za życia Jana Pawła II Świętym, jakie było jego życie, co to znaczy być Świętym? Na te i inne pytania młodzi ludzie szukali odpowiedzi zadając pytania przechodniom na ulicy, uczniom w szkole, Księżom i Siostrom Zakonnym. 

ZUS ostrzega przed oszustami!

Pojawiły się niepokojące sygnały, że do starszych osób dzwonią oszuści podszywający się pod pracowników ZUS, by umówić się na spotkanie. Pod pretekstem przeliczenia emerytury czy wypłaty dodatkowego świadczenia, oszuści próbują dostać się do mieszkań. Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że wszelkie sprawy klientów załatwiane są wyłącznie w siedzibie Zakładu. Telefony, w których osoba przedstawia się jako pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i próbuje umówić się na spotkanie w domu klienta, powinny wzbudzić czujność. To z całą pewnością oszuści, a nie urzędnicy ZUS! Wszelkie tego typu przypadki, należy niezwłocznie zgłosić policji. Apelujemy o ostrożność!

"Szlachetna Paczka" szuka wolontariuszy w Chorzowie

Po raz trzynasty w Polsce, a po raz czwarty w Chorzowie rusza akcja "Szlachetna Paczka". To dzięki wolontariuszom najbardziej potrzebujący otrzymują mądrą, inspirującą do zmiany pomoc i sygnał, że nie są sami. Dla wielu potrzebujących już sama wizyta wolontariusza jest wsparciem i dodaje wiary w ludzi. Dziś szukamy ich w Chorzowie! Wolontariuszem mogą zostać osoby pełnoletnie, które kochają ludzi, nie boją się wyzwań i są gotowe szukać rozwiązań, by przygotowana pomoc była mądra i skuteczna. W weekend, dwa tygodnie przed Bożym Narodzeniem, odbędzie się finał "Szlachetnej Paczki". To wtedy wolontariusze zawiozą do potrzebujących paczki, a darczyńcy otrzymają piękny prezent – relację z wręczenia paczki. Jak się zgłosić? 1. Wejdź na stronę: www.superw.pl  2. Znajdź na mapie rejon Paczki, który leży najbliżej Twojego miejsca zamieszkania. 3. Wypełnij formularz zgłoszeniowy i czekaj na zaproszenie do udziału w rekrutacji.

Konsumencie, bądź czujny! - ostrzega Miejski Rzecznik Konsumentów

Na terenie miasta pojawiły się niepokojące sygnały o nieuczciwym przedsiębiorcy, oferującym sprzedaż podgrzewaczy gazowych dla odbiorców indywidualnych. Przedstawiciele przedsiębiorcy, przedstawiając się jako pracownicy spółdzielni lub administracji, proponują sprzedaż piecyków wraz z montażem. Przedsiębiorca, dla osiągnięcia własnych korzyści, wprowadza konsumentów w błąd twierdząc, że wymianę piecyków zlecił spółdzielca lub administrator. Osoby, które  pod wpływem błędu, zawarły umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, mogą od niej odstąpić bez podania przyczyny w terminie 10 dni od jej podpisania, składając odpowiednie oświadczenie na piśmie. Wynika to z art. 2 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000r. (tj. Dz.U. z 2012 r,poz.1225) o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Warto pamiętać, iż oprócz umowy kupna-sprzedaży, niejednokrotnie  konsumenci podpisują (w zależności od sytuacji) umowę kredytu na zakup towarów i usług. Od umowy kredytu przysługuje odstąpienie w terminie 14 dni od jej zawarcia. Pismo o odstąpieniu od umowy należy przygotować w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, drugi  zachować dla siebie. W sprawie dodatkowych informacji prosimy o kontakt z biurem Miejskiego Rzecznika Konsumentów: 32 / 241 31 94.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Urząd Miasta Chorzów, Wydział Usług Komunalnych i Ochrony Środowiska informuje, że Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - tzw. PSZOK znajdujący się przy ul. Bytkowskiej 15 (teren bazy PTS ALBA Sp. z o.o.), działa w pełnym zakresie. Od 8 lipca mieszkańcy Chorzowa mogą dostarczać odpady do punktu bezpłatnie. PSZOK jest czynny w poniedziałek, środę, piątek w godz. 10:00 -18:00 oraz w soboty 10:00 - 16:00.

Harmonogram zbiórki odpadów

Harmonogram zbiórki odpadów dostępny na stronie PTS ALBA z Chorzowa: http://www.chorzow.alba.com.pl/main/index.html

 

ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ

3. Przystanek Krajcok

Już po raz trzeci, fani zespołu Universe spotkają się w Starochorzowskim Domu Kultury, by posłuchać koncertu dedykowanego Mirkowi Bregule. Ponownie usłyszymy utwory w interpretacjach zespołów i wokalistów, którzy zechcą spróbować swych sił. Na scenie, z nowymi aranżacjami wystąpią: Zbyszek Wiśniewski, Stefan Władacz, Natalia Lach, zespoły Hoker, Radiooaktywni, Move Me Tato, LaCiupa oraz Arek Malinowski z zespołem. Zapraszamy 3 listopada o godz. 18 do SDK przy ul. Siemianowickiej 59. Szczegóły pod nr tel. 32 / 247 39 57 lub sebastian@chck.pl.

„Scenariusz dla samotnych kobiet” w Lekkim Teatrze Przenośnym   

„Scenariusz dla samotnych kobiet” to lekka opowieść o bardzo trudnych sprawach - małżeńskich relacjach, miłości, przyjaźni, o tym na jak wiele sposobów można sobie nie radzić z własnym życiem. Scenariusz, na motywach prozy Anny Janko i Katarzyny Grocholi, stworzył i wyreżyserował Mirosław Orzechowski. Jest także autorem koncepcji scenografii. Muzyką zajął się Wojciech Kiwer. W bohaterki wcieliły się: Beata Maleska-Pająk i Nina Siwy. Na scenie zobaczymy również: Bartosza Maksimczyka i Dawida Szarafińskiego. Wszystko to na 3. piętrze Chorzowskiego Centrum Kultury. Premiera „Scenariusza...” rozpoczyna szesnasty sezon działalności Lekkiego Teatru Przenośnego. Zapraszamy 6 listopada o godz. 19.

Chorzowskie Centrum Kultury ul. Sienkiewicza 3

3.11. godz. 11:00 Film animowany dla dzieci

3.11. godz. 18:00 Piąta strona świata, K. Kutz – spektakl Teatru Śląskiego

4.11. godz. 18:00 Benefis Grzegorza Spyry 5.11. godz. 18:00 Filmowe Memento Mori – film z cyklu Klasyka Amerykańskiego Kina

6.11. godz. 10:00 Młoda Filharmonia - Śladami poprzedników

6.11. godz. 18:00 Filmowe Memento Mori – film z cyklu Klasyka Amerykańskiego Kina

6.11. godz. 19:00 Scenariusz dla samotnych kobiet – premiera spektaklu Lekkiego Teatru Przenośnego 7.11. godz. 10:00 Młoda Filharmonia - Śladami poprzedników

7.11. godz. 19:00 Anita Lipnicka – koncert promujący płytę „Vena Amoris”

 

Starochorzowski Dom Kultury ul. Siemianowicka 59

3.11. godz. 18:00 Koncert pamięci Mirka Breguły – 3 Przystanek Krajcok

4.11. godz. 17:30 Filcowane fantazje – torebka, szal – warsztaty artystyczne

 

Miejski Dom Kultury „Batory” ul. S. Batorego 6

2.11. godz. 10:00 Sobotnie spotkanie twórcze

5.11. godz. 10:00 Spotkanie Klubu Rozmaitości Kulturalnych „Pegaz”

6.11. godz. 18:00 Żabusia – spektakl teatralny w gwarze śląskiej

7.11. godz. 17:00 Jan Bógdoł z poddasza kultury – wernisaż

 

Miejska Galeria Sztuki MM, ul. Sienkiewicza 3

Miejska Galeria Sztuki MM zaprasza w dniach 4.11 – 27.11 br. na wystawę Anny Stawiarskiej „30 i 3 po 3”. Wernisaż odbędzie się 4.11. o godzinie 17.  Galeria czynna jest pon. - pt. w godz. 10.00 - 18.00. Wstęp wolny.

ZAPOWIEDZI SPORTOWE

KS „Hajduki” ul. Graniczna 92

2.11. godz. 18:00 UKS Alba Chorzów – DORAL Nysa – 2 liga koszykówki

 

Hala ul. Dąbrowskiego 113

3.11. godz. 17:00 CLEAREX Chorzów – POGOŃ 04 Szczecin – Ekstraklasa Futsalu

 

CHORZÓW W MEDIACH

Zapraszamy mieszkańców do odwiedzania naszej strony internetowej www.chorzow.eu i profilu na Facebooku www.facebook.com/umchorzow

Zapraszamy Mieszkańców do oglądania relacji filmowych na stronie internetowej www.comtv.pl

Zapraszamy do oglądania najważniejszych wydarzeń w mieście z ostatniego tygodnia www.chorzowianin.pl

Najpopularniejsze

Warto zajrzeć