Nagrody Prezydenta Chorzowa w Dziedzinie Kultury
2013-08-07

 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRODY PREZYDENTA

CHORZOWA W DZIEDZINIE KULTURY

 

§ 1

Nagroda przyznawana jest w kategorii osiągnięć twórczych i w kategorii upowszechniania kultury.

 

§ 2

Nagrody przyznaje Prezydent Miasta na wniosek Komisji Nagród ds opiniowania kandydarur do Nagrody Prezydenta Chorzowa w dziedzinie kultury zwaną dalej Komisją.

 

§ 3

1. Nagrodę mogą otrzymać osoby fizyczne i prawne

2. Nagroda przyznawana jest podmiotowi tylko jeden raz.

3. Nagrody mogą mieć charakter indywidualny lub zbiorowy.

 

§ 4

Z wnioskiem o przyznanie Nagrody mogą wystąpić:

1) instytucje kultury,

2) organizacje pozarządowe, związki twórcze i kulturalne,

3) Wydział Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta w imieniu Prezydenta Chorzowa,

4) Komisja Kultury Rady Miasta w Chorzowie,

5) członkowie Komisji ds. opiniowania kandydarur do Nagrody Prezydenta Chorzowa w dziedzinie kultury.

6) laureaci poprzednich edycji Nagrody.

 

§ 5

1. Zgłoszenia do Nagrody dokonuje się przez złożenie wniosku.

2. Wniosek o przyznanie Nagrody winien zawierać:

1) dane osobowe kandydata(ów) do Nagrody (imię, nazwisko lub nazwa) dane podmiotu (nazwę, adres, telefon kontaktowy),

2) dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa, nazwa, adres, telefon kontaktowy),

3) charakterystykę pracy twórczej,

4) opis osiągnięć, za które Nagroda ma być przyznana lub informacja o całokształcie

dotychczasowej działalności kandydata,

5) informację o otrzymanych nagrodach, wyróżnieniach itp.,

6) uzasadnienie wniosku wraz z ewentualną dokumentacją,

7) podpis wnioskodawcy.

 

§ 6

1. Wniosek o którym mowa w § 4 należy składać w Urzędzie Miasta Chorzów, w Wydziale Kultury, Sportu i Turystyki (pok. 313), Rynek 1 do dnia 20 września 2013 roku.

2. Wniosek złożony lub doręczony po terminie nie będzie rozpatrywany.

3. Ogłoszenie terminu składania wniosków oraz Regulanim zamieszcza się na oficjalnej stronie miasta Chorzowa, za pomocą indywidualnych powiadomień i poprzez ogłoszenia w prasie lokalnej.

4. Obsługę formalną i biurową powierza się Wydziałowi Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta w Chorzowie.

§ 7

1. Wnioski o przyznanie Nagrody opiniuje Komisja ds. Opiniowania Nagrody Prezydenta Chorzowa w dziedzinie kultury.

2. Członków Komisji corocznie powołuje Prezydent Chorzowa.

3. Posiedzenie Komisji jest ważne, jeżeli uczestniczy w nim ponad połowa jej składu,

w tym przewodniczący.

4. Z posiedzenia Komisji Sekretarz sporządza protokół.

5. Członkowie Komisji pełnią swoje funkcje społecznie.

6. Do zadań Komisji należy:

            1) opiniowanie wniosków,

            2) przedstawienie Prezydentowi propozycji kandydatatów do Nagrody w wyniku tajnego         głosowania.

 

7. Członek Komisji, który pozostaje z kandydatem do Nagrody w stosunku prawnym lub faktycznym, zostaje wyłączony z głosowania.

8. W pracach Komisji nie może brać udziału osoba spokrewniona lub spowinowacona z kandydatem.

 

§ 8

1. Nagrodą Prezydenta Chorzowa w dziedzinie kultury jest miniatura rzeźby fontannowej Teodora Kalidego "Chłopiec z łabędziem" wg. projektu Stanisława Pietrusy, oraz nagroda pieniężna.

2. Wysokość nagrody pieniężnej corocznie ustala Prezydent Miasta i jest jednakowa dla wszystkich nagrodzonych.

3. Organizator zastrzega sobie prawo nieprzyznania żadnej Nagrody bez podania przyczyny.

 

§ 9

Ogłoszenie laureatów tegorocznej edycji Nagrody Prezydenta Chorzowa w dziedzinie kultury odbędzie się 12 października 2013 roku podczas gali w Teatrze Rozrywki.

 

Najpopularniejsze

Warto zajrzeć