Biuletyn Informacyjny UM Chorzów nr 858
2013-02-21

RADA MIASTA

TERMINY POSIEDZEŃ KOMISJI RADY MIASTA
21.02 - 28.02.2013
(pok. 201)

26 lutego
godz. 7.30 Komisja Rewizyjna
godz. 14.30 Komisja Zdrowia
godz. 16.00 Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa

27 lutego
godz. 15.30 Komisja Edukacji
godz. 16.00 Komisja Gospodarki i Rozwoju Miasta

DYŻUR RADNEGO
28.02 (czwartek) w godz. 13.00-16.00, pok. 201, dyżur pełnić będzie radny Waldemar Kołodziej.

XXXI Sesja Rady Miasta Chorzów
28 lutego o godz. 9.00 rozpoczną się obrady XXXI Sesji Rady Miasta Chorzów. W porządku obrad znalazły się punkty w sprawie podjęcia uchwał:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Zmiany w porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu XXX sesji Rady Miasta.
4. Informacja Prezydenta Miasta o podjętych działaniach w okresie między sesjami.
5. Składanie interpelacji przez radnych.
6. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chorzowie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta w roku 2012.
7. Podjęcie uchwały w sprawie o zmianie uchwały Nr XXIX/516/12 Rady Miasta Chorzów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Chorzów na rok 2013.
8. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XXIX/517/12 Rady Miasta Chorzów z dnia 20.12.2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chorzów na lata 2013 – 2018.
9. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji Miasta Chorzów oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części wybudowanych przed 1945 r. położonych na terenie miasta Chorzów, w których dokonano renowacji elewacji.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XII/194/11 Rady Miasta Chorzów z dnia 17.10.2011 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Chorzów.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2013 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu statutu Muzeum w Chorzowie w celu uzgodnienia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chorzowie.
15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Domowi Kultury „Batory” w Chorzowie.
16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Chorzowskiemu Centrum Kultury w Chorzowie.
17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2013-2020.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XI/181/11 Rady Miasta Chorzów z dnia 29 września 2011 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Rekreacji i Sportu w Chorzowie.
19. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXVII/454/12 Rady Miasta Chorzów z dnia 25.10.2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
20. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXVII/457/12 Rady Miasta Chorzów z dnia 25.10.2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Chorzów.
21. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXVII/455/12 Rady Miasta Chorzów z dnia 25.10.2012 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
22. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXVII/456/12 Rady Miasta Chorzów z dnia 25.10.2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
23. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Miasta Chorzów.
24. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Chorzów w 2013 r.
25. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Chorzów dla części obszaru gminy Chorzów położonego pomiędzy ul. Okrężną a granicą miasta Bytom.
26. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Miasto Chorzów prawa własności nieruchomości położonych w Chorzowie przy ul. Nomiarki.
27. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ul. Odległej.
28. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ul. Odległej.
29. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie za ul. Lwowską 8.
30. Podjęcie uchwały w sprawie o zmianie uchwały nr LIV/1045/10 Rady Miasta z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości położonych w Chorzowie przy ul. Truchana 10 i ul. Zjednoczenia 1 stanowiących własność Miasta Chorzów wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu, na którym usytuowany jest budynek.
31. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ul. 3 – go Maja.
32. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ul. 3 – go Maja.
33. Podjęcie uchwały w sprawie o nadaniu Technikum Mechaniczno - Elektrycznemu w Chorzowie imienia Nikoli Tesli.
34. Podjęcie uchwały w sprawie o nadaniu V Liceum Ogólnokształcącemu w Chorzowie imienia Nikoli Tesli.
35. Udzielanie odpowiedzi na interpelacje radnych.
36. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
37. Zamknięcie obrad.


AKTUALNOŚCI

Zmarła Urszula Zając – współzałożycielka Stowarzyszenia Wspólnota Amazonek „Nadzieja”
19 lutego zmarła Urszula Zając – współzałożycielka, członkini zarządu Stowarzyszenia Wspólnota Amazonek „Nadzieja”, wieloletnia działaczka na rzecz rozwoju ruchu Amazonek w Chorzowie, wyróżniona w roku 2011 przez Prezydenta Miasta Chorzów medalem za działania w dziedzinie społecznej. Sama będąc amazonką, jak nikt inny rozumiała problemy osób po zabiegu mastektomii. To m.in. dzięki jej zaangażowaniu w roku 1998 powstało w Chorzowie samopomocowe stowarzyszenie, które stopniowo się profesjonalizując, wspiera do dziś chorzowskie amazonki. Uroczystości pogrzebowe odbędą się 22 lutego o godz. 9.00 w kościele św. Józefa w Chorzowie przy ul. Łagiewnickiej 17.

Chorzów z tytułem "Odpowiedzialnej Gminy 2012"
Chorzów znalazł się wśród 10 gmin najbardziej zaangażowanych w ograniczenie sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim w swoim regionie. Liderzy dobrych praktyk zostali uhonorowani tytułem Odpowiedzialnej Gminy 2012. Symboliczne nagrody zostały wręczone gminom przez wiceministra sprawiedliwości Wojciecha Węgrzyna oraz przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki i Komendy Głównej Policji pod koniec stycznia br. na spotkaniu w Ministerstwie Gospodarki. Spotkanie było finałem ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej „Pozory mylą, dowód nie”, organizowanej przez Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego Browary Polskie i Komendę Główną Policji.

Więcej na stornie UM Chorzów:
http://www.chorzow.eu/aktualnosci/1171-chorzow-z-tytulem-qodpowiedzialnej-gminy-2012q.html

Chorzowianka wicemistrzynią Polski w LA
Zawodniczka chorzowskiego klubu sportowego TS AKS Chorzów Magdalena Gorzkowska zajęła II miejsce w biegu na 400 m kobiet podczas Mistrzostw Polski w Lekkiej Atletyce. Zawody odbywały się 16 -17 lutego w Spale. W sportowym dorobku Małgorzata Gorzkowska ma m.in. udział w Igrzyskach Olimpijskich, które odbyły się w 2012 roku w Londynie, a także start podczas Mistrzostwa Europy w Helsinkach.


ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ

22.02 - Otwarcie deptaku na Jagiellońskiej
Do czego służy wieża mocy i studnia czasu oraz jakie efekty świetlne można wydobyć z latarń na ulicy Jagiellońskiej w Chorzowie – o tym będzie można się przekonać już w najbliższy piątek 22 lutego podczas imprezy promującej nowy chorzowski deptak. Widowisko rozpocznie się tuż po zapadnięciu zmroku o godz. 17.30 spektaklem Teatru Gry i Ludzie.

Więcej na stronie UM Chorzów:
http://www.chorzow.eu/aktualnosci/1180-otwarcie-deptaku-na-jagiellonskiej-2202.html

23.02 - Reduta na deskach ChCK
Chorzowskie Centrum Kultury oraz Teatr Amatorski REDUTA zapraszają na prapremierę spektaklu "Tragedia prześlicznej Ulijanki i dojrzałego Edmunda". Spektakl odbędzie się 23 lutego o godz. 18.00

26.02 - Bezpłatne szkolenie dla OP - 26.02
Chorzowskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych zaprasza organizacje pozarządowe na bezpłatne szkolenie, pt. „ Generator wniosków aplikacyjnych PO KL”.

Więcej na UM Chorzów:
http://www.chorzow.eu/aktualnosci/1186-bezplatne-szkolenie-dla-op-2602.html

28.02 - Zapraszamy na wykład prof. Leszka Balcerowicza
Profesor Leszek Balcerowicz - Przewodniczący Rady Forum Obywatelskiego Rozwoju, wybitny ekonomista i polityk, będzie gościem chorzowskiego oddziału Wyższej Szkoły Bankowej. 28 lutego o godz. 16.20 w auli Wyższej Szkoły Bankowej przy ul. Sportowej 29 Profesor wygłosi wykład pt. "Odkrywając wolność". Wstęp wolny.

Więcej na stronie UM Chorzów:
http://www.chorzow.eu/aktualnosci/1170-zapraszamy-na-wyklad-prof-leszka-balcerowicza-2802.html

25.02-7.03 - Spotkania informacyjne ws. nowego systemu zbierania odpadów
Zapraszamy mieszkańców Chorzowa do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym nowego systemu zbierania odpadów komunalnych. Harmonogram spotkań z mieszkańcami na terenie Chorzowa dostępny jest na stronie Urzędu Miasta:
http://www.chorzow.eu/aktualnosci/1143-spotkania-informacyjne-ws-nowego-systemu-zbierania-odpadow.html


ZAPOWIEDZI KULTURALNE

Chorzowskie Centrum Kultury ul. Sienkiewicza 3
23.02 godz. 18.00 Premiera spektaklu „Tragedia prześlicznej Ulijanki i dojrzałego Edmunda” w wykonaniu Reduty Śląskiej.

26.02 godz. 19.00 Kabaret Skeczów Męczących

27.02 godz. 19.00 Inne Granie w ChCK (wystąpią: Laik, The Abstinets, The Kurws)

28.02 godz. 18.00 Klasyka Amerykańskiego Kina

Starochorzowski Dom Kultury ul. Siemianowicka 59
22.02 godz. 18.00 Starochorzowski Klub Podróżnika „Londyn – nieznanym szlakiem”

22.02 godz. 18.00 Babskie Klachy na Dzikim Zachodzie (impreza tylko dla pań)

23.02 godz. 10.00 Rodzinny Poranek Teatralny „Ani me, ani be…”

23.02 godz. 18.00 Babskie Klachy na Dzikim Zachodzie (impreza tylko dla pań)

27.02 godz. 18.00 Muzyczne spotkania rodzinne – spotkanie z rodziną Kopiec z Katowic „Zagraj mi mamo, zaśpiewaj mi tato”

Miejski Dom Kultury „Batory” ul. S. Batorego 6
25.02 godz. 8.00 Multimedialny Ekspert – warsztaty komputerowe

26.02 godz. 20.00 Koncert Beth Hart

27.02 Rozstrzygnięcie konkursu poetyckiego „Sprostać wierszem”


ZAPOWIEDZI SPORTOWE

Lodowisko: ul. Katowicka i ul. 3 Maja 78
W Chorzowie na łyżwach będzie można pojeździć na dwóch ślizgawkach: tradycyjnie przy ulicy Katowickiej koło centrum handlowego AKS oraz na białym orliku przy 3 Maja.

GODZINY OTWARCIA ŚLIZGAWEK:

Lodowisko ul. Katowicka 6
niedziela – czwartek
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.30, 15.30, 16.30, 18.00, 19.00, 20.00

piątek – sobota
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.30, 15.30, 16.30, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00

Lodowisko „Biały Orlik” ul. 3 Maja 78
poniedziałek – niedziela
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.30, 15.30, 16.30, 18.00, 19.00

ceny biletów na obydwu obiektach:
ulgowy – 3 zł, normalny – 5 zł, wypożyczenie łyżew – 6 zł, szlifowanie – 4 zł

Kompleks Sportowy „Hajduki”, ul. Graniczna 92
22.02 godz. 18.00 Ekstraklasa Futsalu „Clearex Chorzów” – „Marwit Toruń”

23.02 godz. 18.00 II Liga Koszykówki Mężczyzn „UKS Alba Chorzów” – „WKK Wrocław”


CHORZÓW W MEDIACH

TVP Katowice – Kronika Miejska Chorzowa 26 lutego godz. 17.35.

Zapraszamy Mieszkańców do oglądania relacji filmowych na stronie internetowej www.comtv.pl

Zapraszamy do oglądania najważniejszych wydarzeń w mieście z ostatniego tygodnia. www.chorzowianin.pl

Najpopularniejsze

Warto zajrzeć